Sag: Missionshuset Menighedshjemmet, Allinge

Pilegade 7 B, Bornholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Missionshuset Menighedshjemmet, Allinge
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Pilegade 7 B
Kommune:
Bornholm
Omfang:
Missionshuset (1889). Fredet 2003.
Beskrivelse:
"Jvf. materiale til Bygningssynets møde den 7. februar 2001. Beskrivelse: Missionshuset er en stor rødstensbygning med langsiden mod gaden, højt beliggende bag en smal grønning, der mod fortovet er kantet med en betonmur. Den har pudset sokkel, og facaden er inddelt i fem fag, hver med et stort rundbuet støbejernsvindue. Fagene er inddelt med murede pilastre og har en leddelt trappefrise under taget, der er lagt med skifer. I nordgavlen er der skorstene. Vestsiden har samme typer vinduer som østsiden (gadesiden), men med enklere murede detaljer: murede bånd, der forbinder vinduerne i vederlagshøjde samt leddelt, gennemløbende gesims. Indgangsbygningen er opført i samme stil som den oprindelindelige bygning og har over indgangsdøren en stenplade med indskriften: "Menighedshjem 1889". I tilkytning til indgangsbygningen er der et lille køkken med skorsten. I det indre er der to sale, en stor og en lille. Den lille sal, der er nærmest indgangen, kan ved en skydedørsanordning sættes i forbindelse med den store sal, der har tøndehvælvet bræddeloft, høje paneler mod øst, nord og vest samt en hvidmalet talerstol, formentlig ligeså gammel som huset. Over lille sal er der et pulpitur, der oprindelig kunne lukkes af til et selvstændigt rum ved lemme. Aflukningen er nu permanent og rummet har senest været benyttet af forsamlingens ungdomsafdeling. Trappen til pulpituret har drejde balustre og udgår fra forstuen. Vedligeholdelsestilstand: Bygningen er vedligeholdt, men trænger til istandsættelse, især taget. Bygningshistorie: Bygningen blev oprindeligt opført som menighedshjem for hele menigheden - de der samledes i kirken hver søndag. Sognets præst samlede penge ind og fik huset rejst. Men få år efter var der problemer med at få det til at fungere som planlagt, og Indre Mission overtog huset. Planbestemmelser: Omfattet af en bevarende lokalplan for Allinge bymidte. Kommuneatlas: "Bornholm-Atlas over Byer, Bygninger og Miljøer" beskriver i et afsnit under kultur og folkelige bevægelser Bornholms Religiøse bevægelser, herunder øens mange forskellige menighedshuse."
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Pilegade 7B knytter sig i det ydre til den historicistiske bygningskrop, med høj sokkel med kælder og skiferbelagt heltag, i røde teglsten med høje støbejernsvinduer, der er karakteristisk for missionshuse i bysamfund. Den kulturhistoriske værdi knytter sig også til bygningens velbevarede detaljer som murede pilastre, trappefrise, sålbænke, der vidner om den gedigne bygningskultur med rig brug af formsten og brændte fuger på opførelsestidspunktet i slutningen af 1800-tallet. I nordgavlen er der to murede skorstene. Indgangsbygningen, der er opført i samme stil, men med fladt, tagpapdækket tag, har over indgangsdøren en stenplade med indskriften ”Menighedshjem 1889”. Op til indgangsdøren fører en bred granittrappe med svungne vanger.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til selve den fem fag store sal med det hvælvede træloft samt de høje paneler og galleriet over indgangsfaget, som er et karakteristisk element i et monumentalt missionshus fra slutningen af 1800-tallet.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Pilegade 7B knytter sig til bygningens beliggenhed med langsiden mod gaden. Bygningen ligger i en lille have, der er adskilt fra gadens fald, med en kampestensmur, der er delvis dækket af cementpuds. Bygningen er velproportioneret og helstøbt med en taktfast facadekomposition, opdelt i fem vinduesfag, med høje jernvinduer og murdetaljer, der træder frem i det blanke murværk. Tilbygningen med foranliggende granittrappe med jerngelænder er tilpasset hovedbygningen i et mere enkelt udtryk. Tilbygningen, vinduesplaceringen og et vandret bånd af en gul sten ved vinduesbuernes vederlag samt trappefrisen giver bygningen en horisontal betoning. Hertil kommer det blanke murværk i maskinsten og bygningsdetaljer som de murede pilastre og sålbænke, der bidrager til at bygningen fremstår med en enkel monumentalitet. Skifertaget med lav hældning markeres af en rygningssten med hulmønster.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den store sal med det tøndehvælvede, hvidmalede træloft, de oprindelige fyldingsdøre og paneler, samt det enkle trægulv.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for Pilegade 7B knytter sig i det ydre til den velproportionerede bygningskrop i rød blankmur med skiferbelagt heltag, herunder alle oprindelige bygningsdetaljer som jernvinduer, murede pilastre, trappefrise, sålbænke og den traditionelle materialeholdning. Dertil kommer i det indre den store sal med panelering og hvælvet loft.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
14-07-2003
Begrundelse:
"Jvf. brev af den 19. december 2001. Begrundelsen for fredningen, er at Kulturarvsstyrelsen finder, at Menighedshjemmet (1889) har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Missionshusene kan opdeles i 5 hovedtyper: Kirkelignende bygninger med tårn og alter, uprætentiøse, beboelseslignende bygninger på landet, monumentale missionshuse på landet og de to oftest forekommende, som er monumentale missionshuse i byerne og uprætentiøse, beboelseslignende bygninger i byerne. ""Menighedshjemmet"" i Allinge er et af de ældste og bedst bevarede eksempler af den type missionshuse, som består af monumentale bygninger i byer. Den har bevaret karakteristiske elementer som støbejernsvinduer, det hvælvede loft over den store sal, panelvæggen mellem store og lille sal samt den gamle talerstol. Kulturarvsstyrelsen finder det afgørende for fastholdelsen af missionshusets bærende fredningsværdier, at ovennævnte elementer bevares."
Journal nr.:
2003-112/401-0001


Dokumenter

Navn:
Fredningsværdier
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Pilegade 7B

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap