Sag: Vagtbodgade 2, Svaneke

Vagtbodgade 2, Bornholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vagtbodgade 2, Svaneke
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vagtbodgade 2
Kommune:
Bornholm
Omfang:
Magasinbygningen (1841). F. 1973.*
Beskrivelse:
Bygningen ligger ved havnen i Svaneke på Bornholm. 

Bygningen er opført i en etage af kampesten med et opskalket halvvalmet tag belagt med røde vingetegl. Murene fremstår ubehandlede og afsluttes langs taget på begge langsider og i gavlene af en række røde teglsten. I langsiderne og i nordgavlen findes enkelte åbninger med revleluger for. Lugerne er af grønmalede brædder med ældre, kraftige båndbeslag. I sydgavlen sidder en tofløjet revleport, der ligeledes er grønmalet og har ældre båndbeslag. Over porten er et kongeligt monogram for Christian den VIII og årstallet 1841 malet i gult på en rød plade. Begge af bygningens gavle er mod vest forlænget i en lav kampestensmur. 

I forbindelse med fredningsgennemgangen var det ikke muligt at besigtige bygningen i det indre, men det oplyses at der er ét stort, åbent rum. Bygningen anvendes til magasin.
Bygningshistorie:
Bornholms placering midt i Østersøen har altid betydet at Bornholm har været meget udsat og derfor har øen også i mange hundrede år haft et stort og vigtigt forsvarsanlæg. I mange hundrede år var det primært for at beskytte egne kyster for røvere, men efter tabet af Skåne, Halland og Blekinge i 1660 blev Bornholm hele Danmarks forpost mod øst. Gennem tiden blev der anlagt skanser langs hele Bornholms kyst og i 1808 var der i gennemsnit en skanse for hver 400 meter. Kystens skanseanlæg blev betjent af Bornholms eget vagtværn, der eksisterede fra 1613 til 1867, hvor øens indbyggere havde tjenestepligt. Ved skanserne blev der ofte bygget vagt- og krudthuse. Disse blev i første del af 1800-tallet afløst af færre og større magasinbygninger.  

Magasinbygningen i Svaneke blev opført som en af disse i 1841.
kilder:
http://kma.brk.dk/forsvar/6_1.htm

Bornholms militære domiciler, Østre Landsdelskomando, Ringsted 1985. 
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens oprindelige placering langs kysten, der underbygger fortællingen om grundlaget for bygningens placering. Hertil kommer at der selvfølgelig ved bygningen er en slående og idyllisk udsigt langs Bornholms kyst og ud over Østersøen.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens enkle fremtræden, hvor man ved dens placering og robusthed let kan aflæse, at den har været tænkt som en del af Bornholms forsvar. Lugerne og den store port mod syd underbygger fortællingen og understreger, at der her er tale om en bygning, hvor det har været vigtigt at man kunne fragte ting ind og ud. 

Ydermere har bygningens materialeholdning stor kulturhistorisk værdi da man på Bornholm har haft en mangeårig tradition for at bygge i granitsten.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi relaterer sig til bygningens fremtræden i kampesten, der betyder at bygningen fremstår markant og tung, hvilket i høj grad også skyldes at der kun er relativt få og små åbninger, der næsten virker som om de er skåret ud af det massive bygningsvolumen. Opskalkningen af det ubrudte taget bevirker at det fremstår let over de kraftige mure. De ubehandlede mure med sten i forskellige størrelser giver et spraglet udseende og dermed en særlig stoflighed. Hertil kommer den arkitektoniske betydning af lugernes placering, der selvom de primært er tænkt efter funktionsmæssige hensyn er placeret symmetrisk.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til bygningens afsluttede form med mure i ubehandlet kampesten og halvvalmet tag med røde vingetegl. Hertil kommer at bygningen kun har ganske få åbninger og at disse er symmetrisk placeret, samt at tagladerne er ubrudte. Endeligt gælder det de bevarede bygningsdetaljer som de ældre båndbeslag samt den gennemgående, originale materiale-holdning.    

De bærende fredningsværdier knytter sig i det indre til det store åbne rum med en enkel og traditionel materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-07-1980
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-08-1973
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vagtbodgade 2

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap