Sag: Etatsrådinde Marie Kofoeds Stiftelse, Rønne

Marie Kofoedsvej 1, 3 og 5, Bornholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Etatsrådinde Marie Kofoeds Stiftelse, Rønne
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Marie Kofoedsvej 1, 3 og 5
Kommune:
Bornholm
Omfang:
Bindingsværkslængen (1812). 
Fredet 1977.*
Beskrivelse:
Bygningen, Etatsrådinde Marie Kofoeds Stiftelse, ligger midt i Rønne på Bornholm. Den vestlige langside ligger helt ud til gaden, mens der mod øst er en lukket have. 

Bygningen er tyve fag lang og fire fag bred, opført i sorttjæret bindingsværk med rødkalkede tavl og med en sorttjæret kampestenssokkel. Bygningen afsluttes af et helvalmet tag belagt med røde vingetegl. Op ad tagryggen findes i alt syv hvide skorstenspiber med sokkel og krave. I gadesiden sidder en sandstenstavle med inskription. Bygningens døre er alle placeret i havesiden, og udgøres af nyere, grønmalede, bræddebeklædte døre. Foran dørene er korte granittrapper. Bygningen har småtopsprossede, hvidmalede vinduer. De fleste vinduer er brede korspostvinduer, men i havesiden er også enkelte etrammede vinduer. De fleste vinduer er ældre med oprindelige anverfere, stormkroge, hjørnebånd og kraftige rundposte, men enkelte vinduer er nyere men udført traditionelt.

I det indre er tre boliger, der alle har spor efter en ældre grundplan. Forstue, badeværelser og køkkener er placeret mod haven, mens stuerne er placeret mod gaden. De fleste overflader er nyere, dog er de traditionelt udført, herunder bræddegulve, teglstensgulve og bræddelofter med lister over de synlige ældre bjælker. Der er i alle tre boliger flere bevarede revledøre med båndbeslag og oprindelige hængsler. Badeværelser og køkkener fremstår alle med nye elementer, men i flere køkkener er bevaret dele de oprindelige åbne ildsteder ved skorstenene. 

Bygningshistorie:
Bygningen blev opført omkring 1750 i Storegade i Rønne, hvor den udgjorde den østre længe af en større gård. Rønne byråd købte i 1846 ejendommen i Storegade og flyttede den østre længe til den nuværende placering. Det hus der oprindelig var bekostet af Etatsrådinde Marie Kofoeds legat, til brug som stiftelse lå i Torvegade men havde fået anden anvendelse. Hun havde i 1812 og senere skænket store beløb bl.a. til opførelse af skoler og arbejdshuse i Rønne, Nexø, Svaneke, Hasle og Østermarie, og derfor fik hun titel af Etatsrådinde. 

Sandstenstavlen på Marie Kofoeds Stiftelse. ”Den 2den Decbr.1812 - Maria Koefoeds Minde”. Blev første gang opsat på Rønnes første arbejdshus, der stod færdig i 1813. Det var en grundmuret bygning i Torvegade, tæt ved Store Torv. 

kilder:

http://www.roennebyarkiv.com/moslashllegade-44-marie-kofoeds-stiftelse.html

Arkiv- og bygningshistorisk undersøgelse i Rønne, fra Bornholms Museum 1980.

Miljømæssig værdi:
Bygningen er med sin længde meget markant i gaden. Langs gårdsiden er bevaret en bred række af pigsten, der sammen med de ældre træer skaber et traditionelt og harmonisk gårdrum, der lukkes mod gaden af en mur, mindre træskurer og en revlelåge. 
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig til de bygningsmæssige træk, der afspejler at bygningen oprindeligt blev opført i midten af 1700-tallet, dette gælder især bindingsværket, det store helvalmede tag samt vinduerne, hvis hjørnebånd, rundposter, anverfere og stormkroge er typiske for perioden. At bindingsværket er uden skråbånd, fodrem men med gennemstukne bjælkeender har stor kulturhistoriske værdi, idet denne konstruktion er egnskarakteristisk for Bornholm. Tillige afspejler bygningens længde og flere bygningsdele, som de mange skorstenspiber, vinduessætningen og de mange hoveddøre, at bygningen efter 1846 fungerede som stiftelsesbygning med flere fattigboliger. Dette underbygges af facadens stenplade med inskription. 

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de mange bevarede skorstene og de bevarede spor fra de tidligere åbne ildsteder i køkkenerne. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning, med enkle overflader, primært af træ, der underbygger fortællingen om, at dette netop var boliger for mindre bemidlede borgere. De bevarede revledøre, alle detaljerne ved vinduerne og bjælkerne i loftet afspejler bygningens alder.  
Arkitektonisk værdi:
De arkitektoniske værdier relaterer sig til Etatsrådinde Marie Kofoeds Stiftelses enkle, lange og afsluttede bygningsvolumen i bindingsværk med store, ubrudte tagflader og hele syv skorstenspiber, der i sin helhed virker imponerende. Facadens faste takt af stolper, dokker, løsholter og gennemstukne bjælkeender tydeliggør tilsammen den konstruktive opbygning i tyve fag, og står ved deres sorttjæring tydeligt frem i de rødkalkede mure. Det samme gør sig gældende for de hvide vinduer, hvilket gør at farveholdningen i bygningen har stor betydning for den arkitektoniske værdi. Vinduernes bevarede hjørnebånd med svungne former og de kraftige lodposter er de mest detaljerede bygningsdetaljer, der findes på den enkle bygning. 
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for Etatsrådinde Marie Kofoeds Stiftelse knytter sig til den veldefinerede bygning i bindingsværk med sokkel, ubrudte tagflader og syv skorstenspiber. Hertil kommer de mange bevarede bygningsdetaljer som vinduer, døre og mindepladen på facaden samt den traditionelle materiale- og farveholdning.  

De bærende fredningsværdier knytter sig i det indre til den delvist bevarede grundplan opdelt i flere små boliger, der har forstuer, badeværelser og køkkener mod gården, mens stuer og værelser ligger mod gaden. Hertil kommer de bevarede dele af de tidligere ildsteder samt de bevarede bygningsdetaljer i form af døre og vinduer med alle detaljer. Endeligt knytter de bærende fredningsværdier sig til den traditionelle materialeholdning. 
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
12-01-1979
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
21-01-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-6-8/76


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Marie Kofoeds V 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap