Sag: Borgergade 11, Svaneke

Borgergade 11, Bornholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Borgergade 11, Svaneke
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Borgergade 11
Kommune:
Bornholm
Omfang:
Det grundmurede femfags hus (1861). Fredet 1954.*
Beskrivelse:
Beboelseshuset på fem fag ligger markant i gadeforløbet mellem Borgergade og Otto Holst Bakke. På sit høje fundament opfanger bygningen det stejle gadeforløb, således at den rødmalede sokkel under facaden er næsten lige så høj som selve beboelsesetagen. En muret trappe med 12 granittrin og et formentlig oprindeligt jerngelænder fører op til hoveddøren. Facaden har kvartstensspring, der indrammer vinduerne, således at der opstår en lisen-virkning, der opdeler facaden i fem fag.

Huset har en høj kælder, delvis af kampesten, mens murene er murede, pudsede og hvidmalede. Et fremspringende gesimsbånd under taget løber om på sydgavlen. Det ubrudte heltag er beklædt med røde vingetegl og har en hvidmalet skorstenspibe i rygningen med sokkel og krave. Vinduerne er, bortset fra de to i sydgavlen, der er fra 1970, ældre, grønmalede, torammede med seks ruder i hver ramme med støbte sålbænke under. Vinduerne i kælderen har tremmer for. Beslåningen er ældre og formentlig flere steder oprindelig. Hoveddøren har en såkaldt vinterdør yderst. Det er en tofløjet revledør fra 1979, mens den inderste dør, som også er tofløjet, er fra opførelsen. Den har fem fyldinger og dobbelte slaglister samt bukkehornshænglser. Begge døre er grønmalede, den indre dør er dog hvidmalet på indersiden. Udefra der adgang til kælderen ad en traditionel og måske oprindelig revledør med ældre båndhængsler. På bagsiden af huset er en nyere halvdør, der fungerer som bagindgang.

I det indre er den oprindelige plan ændret således, at der fra forstuen, hvorfra der er adgang til to stuer, der står i åben forbindelse via en bred åbning i hovedskillemuren; én mod syd og en trefags stue mod vest. Her var oprindeligt to stuer, men skillevæggen mellem dem er fjernet. Bryggers, køkken og trappen op til overetagen ligger mod øst og nord. Overetagen er indrettet til tre værelser samt et badeværelse.

Gulvene i stueetagen er overalt bøgeparket, væggene pudsede og tapetserede, mens loftet i stuen mod vest har indklædte bjælker med gipsplader imellem, har spisestuen og køkkenet gipspladeloft under bjælkerne. De bevarede, oprindelige døre i stueetagen er enkle fyldingsdøre med tre fyldinger med hængsler fra perioden. Trappen til overetagen stammer fra en modernisering i 1970 og er en kvartsvingstrappe med lukkede trin, rundjernsbalustre og håndliste af teak. Overetagen er indrettet til værelser med indbyggede skabe. Indretningen heroppe stammer overvejende fra samme ombygning i 1970 med blandt andet glatte teakdøre. Der findes også en indvendig kampestenstrappe ned til kælderen. Hernede ses det ujævne kampestensfundament, gulvet er støbt i 1970 og lofterne er ru bræddelofter oven på de synlige bjælker.
Bygningshistorie:
Helt fra 1700-årene lå på dette sted et bindingsværkshus på fem fag med stråtag og lerklinede vægge, indrettet til beboelse. I 1857 tilhørte huset byens fattigvæsen. Fire år senere i 1861 blev det revet ned, og det nuværende grundmurede hus opført i stedet for. Det nye hus var bygget på en høj granitsokkel med kælder i den halve bredde. Bygherren var skomager Hans Pedersen, der havde købt stedet af fattigvæsenet. Huset var indrettet til beboelse med stuer, kamre og køkken, hvor der var skorsten og åbent ildsted. I samtlige værelser var der bræddegulv og bræddelofter, undtagen i ét værelse, hvor skomageren havde bekostet et gipset loft. I 1891 oplystes det, at huset rummede tre stuer, et kammer, pulterkammer, spisekammer, forstue, køkken med skorsten og brændekomfur. I køkkenet var der stengulv.

I 1970 gennemførtes en større ombygning af det indre, idet der blev indrettet bad og toilet, 2 skillevægge blev nedrevet, køkken, bryggers og trappe blev moderniseret, kældergulv udstøbtes og der indrettedes to værelser i sydgavlen. Herved måtte det eksisterende ene vindue erstattes med to nye, der dog udførtes traditionelt.
 Samme år blev vestsiden af taget omlagt og i 1975 blev det østsidens tur.
kilder:
Svaneke, Historie – Huse – Borgere, Købstad i 450 år. Robert Egevang. Byforeningen Svanekes Venner. 2005.

Slots- og Kulturstyrelsens byggesagsarkiv.
Miljømæssig værdi:
Ejendommen har en markant beliggenhed i sammenskæringen mellem Borgergade og Otto Holst Bakke og er i kraft af sin virkning som sigtepunkt en væsentlig del af Svanekes historiske gadebillede. Hertil kommer forhusets tværstillede placering på den stejle grund, hvor den massive kampestenssokkel på karakteristisk vis optager terrænets fald.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi for Borgergade 11 knytter sig til bygningens traditionelle udformning og proportioner, som et mindre beboelseshus fra 1800-tallets midte. Bag forhuset og forbundet med en mur, ligger et lavere udhus, og derved dannes et lukket gårdrum mellem de to bygninger. De to bygningers indbyrdes hierarki er stadig klart aflæselig. Den kulturhistoriske værdi knytter sig også til den terrænoptagende sokkel af kampesten, som er karakteristisk i Svaneke.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for huset sig knytter sig bygningens proportioner, enkle dekorative træk med lisenerne i facaden, den ubrudte tagflade mod vest og den høje, markante sokkel og stentrappe op til hoveddøren.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for forhusets ydre knytter sig til husets samlede og velproportionerede hovedform, enkle dekorative detaljer, den ubrudte tagflade mod vest, skorstenspiben med sokkel og krave samt det traditionelle materialevalg.

I det indre ligger de bærende fredningsværdier særligt i den bevarede skorsten og hovedskillemuren samt til den traditionelle placering af køkken og bryggers mod gården, stue mod gade og gavl. Hertil kommer kælderen med indgang både udefra og inde fra huset med vægge af kampesten og synlige loftsbjælker. De bærende fredningsværdier knytter sig endvidere til de ældre bygningsdele og -detaljer, særligt vinduerne med spinkle sprosser og flere steder oprindelig beslåning, samt den bevarede hoveddør og de indvendige fyldingsdøre, ligeledes med beslåning. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
6/54

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
26-05-1954
Begrundelse:
Journal nr.:
6/54

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-11-2001
Begrundelse:
Journal nr.:
2001-926/405-0001


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Borgergade 11

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap