Sag: Lybækkerhuset, Rønne

Storegade 19, Grønnegade, Bornholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lybækkerhuset, Rønne
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Storegade 19, Grønnegade
Kommune:
Bornholm
Omfang:
Bindingsværkshuset mod Grønnegade (1700-tallet). 
Fredet 1954.
Beskrivelse:
Lybækkerhuset ligger med facaden mod Grønnegade, men som baghus til en større og nyere grundmuret bygning mod Storegade, der ikke er fredet. Imellem de to bygninger er et gårdrum. Mod syd er bygningen sammenbygget med nabohuset, der ej heller er fredet. Mod nord er en mindre terrasse, der tilhører nabohuset. 

Lybækkerhuset er fem fag langt og opført i sort, opstolpet bindingsværk med rødkalkede tavl, hvilende på fodtømmer, der igen hviler på en kampestenssokkel, der er høj mod Grønnegade. Bygningen afsluttes af et rødt, teglhængt, opskalket tag med helvalm. I rygningen sidder en skorstenspibe med sokkel og krave. I den østlige tagflade er to mindre jernvinduer. Mod Grønnegade er bindingsværket med skråbånd i undertavlene og hjørnestolpen på nordgavlen har udskåret gavlknægt. Nordgavlens bindingsværk har fodrem, synlig bindbjælke, hjørnestolper med konsolknægte, en midterstolpe samt under tagudhænget et stykke tømmer med årstallet 1699. Facaden er kalket i en traditionel jernoxidrød og tømmeret er sorttjæret. På østsiden er en nyere tofløjet port med ældre støbejernshængsler samt en nyere bræddedør. Vinduerne er nyere og med korspost mod Grønnegade og to- og trerammede på gårdsiden. Der ses på begge sidder etrammede vinduer. Både døre og vinduer er malet i en grøn nuance. 

Bygningen bliver brugt som opbevaring for Frelsens Hær, men i den nordlige halvdel har der været bolig, den er indrettet med køkken mod gårdsiden og stue mod Grønnegade. Den søndre del er et stort rum over to fag, en vognport, hvor der er en enkel ligeløbstrappe af træ op til det uudnyttede tagrum med understrøget tag. Der er ældre lodposter og loftsbjælker, men ellers fremstår det indre med nyere overflader.
Bygningshistorie:
Bygningen er opført omkring år 1700 og er formentlig den sidste rest af en stor købmandsgård, der lå på den sydlige del af arealet mellem Storegade og Grønnegade, hvor disse løber sammen i Rådhusstræde. Navnet lybækkerhuset har ikke noget med lybækkerne at gøre, men stammer fra begyndelsen af 1900-tallet. Ejer oplyser, at der har været rektorbolig, men siden 1950’erne har Frelsens Hær ejet bygningen, der ligeledes ejer forhuset mod Storegade.
kilder:
Bevaringsplan Rønne. Det Særlige Bygningssyns Sekretariat, 1967.

Rønne. Guide til byens historie. Robert Egevang og Johannes Thoms. Rønne Byforening. 1995

Bodil Tornehave. Lybækkerlængen. I: Fra Bornholms Museum, 1982.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig Lybækkerhusets beliggenhed på den brolagte Grønnegade, hvor den indgår i husrækken af både ældre og nyere bygninger og bidrager hermed til Grønnegades stemningsfulde gadeforløb.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til bygningens bindingsværkskonstruktion med fodrem, skråbånd, gennemstukne bjælkeender og gavlknægtene, der vidner om at bygningen er fra 1700-tallet. Skråbånd var engang flittigt brugt, men ses i dag sjældent. Endvidere er den høje kampestenssokkel mod Grønnegade egnskarakteristisk og har kulturhistorisk værdi. Hertil kommer det ubrudte tag, der vidner om at tagrummet blev brugt til opbevaring. Tillige skorstenspiben i rygningen, da ildsteder var den eneste kilde til opvarmning og madlavning.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til beboelsesdelens klejne størrelse med køkken mod gårdsiden og stue mod Grønnegade, der vidner om datidens boligforhold. Hertil kommer de få bevarede ældre bygningsdele, der vidner om bygningens alder. 
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig til bygningens velproportionerede form samt til den høje kampestenssokkel, der giver bygningen en markant og robust udtryk. Hertil kommer bindingsværket og dettes farveholdning med sort tømmer mod røde tavl og dets snedkerdetaljer, herunder gavlknægtene, der giver det lidt upåagtede hus en elegant detaljering. Det ubrudte valmede tag giver en rolig afslutning, således at bygningen får et beskedent, men dog værdigt udtryk.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til bygningen i bindingsværk med fodrem, skråbånd, hjørnestolper med gavlknægt og konsolknægtene, tømmeret med årstallet, den høje kampestenssokkel samt det opskalkede, ubrudte tegltag med helvalm og skorstenspibe i rygningen. Hertil kommer den traditionelle materiale- og farveholdning.

De bærende fredningsværdier knytter sig i det indre til opdelingen mellem vognport og beboelse samt boligdelens disponering med køkken mod gården og stue mod Grønnegade. Hertil kommer de bevarede ældre bygningsdele og -detaljer, herunder loftsbjælker samt det traditionelle materialeholdning. 
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
05-06-1954
Begrundelse:
Journal nr.:
6/54


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Storegade 19

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap