Sag: Solbakkevej 57 , villa

Solbakkevej 57, Gentofte
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Solbakkevej 57 , villa
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Solbakkevej 57
Kommune:
Gentofte
Omfang:
Villaen (1953 af Karen og Ebbe Clemmensen). F. 2005.
Beskrivelse:
"Beskrivelse jf. materiale til Bygningssynet 16. juni 2005: Bygningshistorie Huset er opført af arkitektægteparret Clemmesen som kombineret bolig og tegne-stue. Huset har været i parrets eje frem til deres nylige død, hvorefter Realdania Ejendomme A/S har købt og istandsat villaen m.h.p. udlejning. Beskrivelse - udvendigt Villaen er beliggende på en svagt trapezformet. skrånende grund med udsigt over den fredede Hundesømose og har en trefløjet plan, der følger grundgrænserne med en ”knækket” midterfløj mod øst, hvor hovedindgangen er placeret ud mod Sol-bakkevej. Villaen er opført som statslånshus, men den normale begrænsning til maksimalt 130 kvm er her øget til knap 200, da villaen samtidig rummer et arbejds-/erhvervsrum, nemlig parrets fælles tegnestue. Valget af byggematerialerne er ud fra bygherrernes ønske om prisbillighed helt enkle: Den forholdsvis lukkede facade mod vejen samt de to sidefløjes ”ydersider” er således udført i ubehandlede letbetonblokke, mens huset ud mod haven åbner sig op i større glaspartier i en mørkt bejdset stolpekonstruktion med gulmalede brystningsplader under vinduerne. Det sammenhængende tag har en forholdsvis lav rejsning og er dækket med tag-pap på brede, gennemgående brædder, ”lagt på klink”. Dette giver taget et meget karakterfuldt udtryk, som forstærkes ved den store, hvidmalede skorsten med dens specielle afslutning i sortmalet jern. Ellers er det især husets sidestillede indgangsparti mod vejen, der er ydet særlig dekorativ opmærksomhed: Indgangsdøren med skab til affald og vareindlevering samt den nærliggende garageport er malet i de originale nuancer af grå, sort, gul og rød i en mondrian’sk komposition, som bryder facadens nøgterne, grå beton-blokke. Haven, der med fløjenes placering helt ud mod skellene mod nord, øst og syd er udnyttet maksimalt, har i den fjerneste ende et ligeledes nyistandsat lyst-hus/legehus, tegnet og udført af ægteparret Clemmensen i en kulørt, næsten post.-modernistisk udformning. Beskrivelse - indvendigt Indvendigt har den velbevarede villa bibeholdt sin oprindelige, åbne og meget fleksible planløsning. Midterfløjen rummer således vindfang, forstue med skabe, køkken og en kombineret spise- og opholdsstue samt tegnestue, alle i åben forbin-delse med hverandre ved skydedøre. Fra tegnestuen er der adgang til den sydlige sidefløj, som rummer separat indgang til tegnestuen, kontor samt i et forsænket niveau delvist under terræn; et lille tegnings- og arkivrum. I den nordlige fløj finder man en skabsgang med adgang til to badeværelser samt i alt tre soveværelser; to kamre til familiens sønner og et lidt større værelse til forældrene med egen ud-gang til en lille altan i nordfløjens gavl. Ligesom planen er husets overflader, farver og faste inventardele omhyggeligt be-varet og istandsat: De oprindelige betongulve er bibeholdt i spise-, opholds- og tegnestuen, mens de i værelsesfløjen – hvor de oprindeligt var dækket af linoleum og hestehårstæpper – i dag er belagt med en lys træparket. Betonvæggene er pud-sede og hvidmalede, havesidens træstolpekonstruktion fremstår brunbejdset, lige-som den længdegående bræddebeklædning af lofterne, der er åbne til kip. Døre og garderobe er bevaret som glatte malede døre i hhv. hvidt, lysegråt og blåt. De to badeværelser har til dels bibeholdt den originale, hvide sanitet og de tidsty-piske stiftmosaikgulv i gult og turkis, som også kan ses i såvel boligens som teg-nestuens forstuer, om end i sort/hvide nuancer. Ydermere har man bevaret op-holdsstuens sorte ”Tasso-pejs”, spiseafdelingens indbyggede vinduesbænk, tegne-stuens blåmalede skabs- og skuffeinventar samt køkkenets malede inventar. Og sidst, men ikke mindst har man bevaret skabs- og skuffevæggen med hejselem mellem køkken og spiseafdeling, hvis meget dekorative udformning med pastel-farvede felter i blåt, gråt og gult ligesom indgangspartier tydeligt refererer til Mondrians samtidige, abstrakte malerier. Vedligeholdelsestilstand Villa en er netop istandsat både ud- og indvendigt med stor respekt for det oprin-delige udtryk og fremtræder derfor særdeles vel vedligeholdt. Omgivelser Villaens placering på den skrånende naturgrund, hvis trapezform planen nøje følger, med udsigt over den åbne plæne til fredede Hundesømose er en væsentlig del af den fredningsmæssige helhed. Planforhold Området er omfattet af en bevarende lokalplan fra 2002, ifølge hvilken villaen ”ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden kommunalbesty-relsens tilladelse. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudformninger, æn-dringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt”. Kommuneatlas Villaen har i Gentofte Kommuneatlas fra 2005 høj bevaringsværdi. "
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Villakvarter/parcelhusområde
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
16-11-2005
Begrundelse:
Begrundelsen for fredningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at villaen (1953 af Karen og Ebbe Clemmensen), beliggende Solbakkevej 57 i Gentofte Kommune, har de først og fremmest arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Med dens trefløjede, ”knækkede” plan, der nøje følger den trapezformede grund og samtidig åbner det vinklede hus, så det favner haven, det beskedne, prisbillige materialevalg, de velplacerede farve”-klatter” samt den åbne, men meget praktisk udformede planløsning markerer Clemmensenparrets egen, kombinerede villa og tegnestue sig blandt efterkrigsårenes villaarkitektur som et eksperimenterende, men alligevel meget jordbundent bud på et moderne enfamiliehus inden for statslånshusenes begrænsede rammer. For at bevare husets bærende fredningsværdier finder styrelsen det derfor væsent-lig, at man fremover opretholder husets knækkede, tredelte form med det karakte-ristiske tag og skorsten, de anvendte materialer i form af facadernes ubehandlede gasbetonblokke og havesidens mørke stolpekonstruktion med de store glaspartier med gulmalede brystningsplader samt indgangspartiets Mondrian-inspirerede ud-formning i grå, sort, gul og rød. Hvad det indre angår, finder Kulturarvsstyrelsen det væsentligt, at man oprethol-der den eksisterende plan med opholdsrum i åben forbindelse og med åbent til kip i hovedfløjen og skabsgang med lukkede værelser og baderum i sidefløjen. Hertil kommer de originale overflader og inventardele i det omfang, de er bevare, og i de eksisterende, originale farver: Stuernes gråmalede betongulve, forstuens, bagind-gangens samt badeværelsernes tidstypiske stiftmosaikgulve, de glatte, malede døre og de bejdsede loftsbrædder. Forstuens blåmalede skabsvæg, spiseafdelingens indbyggede, blåmalede bænk og tegnestuens do. skabe og skuffer, spiseafdelingens gennemrækningsreol i pastelfarver, køkkenets malede snedkerinventar og daglig-stuens sorte Tasso-ovn.
Journal nr.:
2003-112/157-0008

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
05-07-2006
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-123/157-0003

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-05-2006
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-112/157-0008


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Solbakkevej 57

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap