Sag: Skovvej 35 A , villa

Skovvej 35 A, Gentofte
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Skovvej 35 A , villa
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Skovvej 35 A
Kommune:
Gentofte
Omfang:
Villaen med terrasse, mur og rampe (1952 af Eva og Nils Koppel). F. 2005.
Beskrivelse:
"Beskrivelse jf. oplæg til Bygningssynet 16. juni 2005: Bygningshistorie Villaen er opført 1952-53 af ægteparret Nils og Eva Koppel som statslånshus for civilingeniør Jørgen Varming og dennes familie. Villaen blev i 1953 præmieret af Gentofte Kommune. Beskrivelse - udvendigt Villaen ligger med udsigt over den fredede Hundesømose på en stærkt skrånende koteletgrund, hvis naturlige terrænfald er udnyttet i husets udformning. Villaen består af tre sammenhængende, forskudte bygningssektioner med en nord-syd gående orientering: Længst mod syd og tættest på ankomstarealet en garage, dernæst en forbindelsesfløj i ét plan, efterfulgt af villaens hovedfløj længst mod nord: en tværstillet, to-etages bygning, som er integreret i det skrånende terræn. De tre bygningsafsnit har selvstændige tage, der alle er belagt med den samme ly-se bølgeeternit: garagen og mellemfløjen har meget flade sadeltage, mens nordflø-jens tag har énsidigt fald. De enkelte bygningssektioner er ligesom villaens store skorsten opført i gul blankmur, hvis flader ud mod vejen fremstår meget lukkede og kun brydes af et tilbagetrukkent vindfang med indgangsdør i teaktræ samt garagens store, originale sydvindue og to garageporte i teaktræ. Vestsiden, der med sine forskudte bygningsvolumener af vekslende højde fremstår meget skulpturel, åbner sig derimod op mod haven i flere glaspartier. Dels et stort, tredelt vindue i hele bredden af nordfløjens vestgavl, hvis øvre del – hvor det store glasparti kan ”skydes op” - er beklædt med dekorative spån af lærketræ. Dels et sammenhængende vinduesbånd i midterfløjen, suppleret med et meget karakteri-stisk, fremskudt ”drivhusvindue” ud mod terrassen i nordfløjen. Alle vinduer har termoglas i teaktræsrammer i hvidmalede trækarme, dog har nordfløjens glasdøre stålprofiler. Foran midterfløjen – mellem nordfløjen og garagen - ligger i hele fløjens længde ud mod haven en stor terrasse med støttemur og en rampelignende nedgang. Mu-rene er som facaderne opført i gul blankmur, mens såvel terrasse som rampe er be-lagt med naturstensbrud.Beskrivelse - indvendigt Indvendigt er villaens meget åbne og fleksible, niveauforskudte planløsning i de store træk bevaret som ved opførelsen. I nordfløjens ”terræn-plan” ligger således vindfang, forstue samt spisekøkken og stuer, mens man i midterfløjen finder en skabsgang med adgang til oprindeligt fire, men nu to soveværelser samt badevæ-relse. Samlet set er den eneste ændring i plandispositionen sammenlægningen af et tidli-gere gæsteværelse og et kammer, som i dag indgår i spisestuens areal. Planen er tydeligvis præget af ønsket om dels at orientere stort set alle rums udsigt mod haven og Hundesømosen, dels at skabe en moderne, ”flydende” plan. Plandi-spositionens praktiske udformet har samtidig formået– inden for statslånshusets begrænsede kvadratmeter – at tilføre det ret lille hus en meget rumlig fornemmelse ved bl.a. at give flere rum dobbeltfunktioner. Således kan køkkenet ved store sky-dedøre i en panelvæg sættes i forbindelse med spisestuen, som desuden har kunnet udvides med det tidligere gæsteværelse. Ydermere har garagen med de store syd-vendte vinduer lige siden opførelsen fungeret som familiens hobbyrum.Mest bemærkelsesværdig er imidlertid husets niveauforskudte stuer. Foran køkke-net ligger i terræn en spisestue, hvorfra en spinkel, åben trappe giver adgang til de to øvrige stuer i den åbne, dobbelthøje nordfløj: et par trin ned til en lavtliggende pejsestue med direkte udgang gennem glasskydedøre til haven og et par trin op til en indskudt, nærmest ”hængende”, balkonlignende musikstue med drivhusvindue. Husets overflader og farveholdninger er ligeledes rimeligt velbevarede: Vægge og lofter er hvidmalede, og dørene, er glatte, malede døre. Gulvene i kaminstuen og spisestuen er fortsat belagt med det originale mahogniparket og den øvre ”musik-stue” med de oprindelige, grå linoleumsfliser, mens linoleumbelægningen i skabs-gangen og soveværelserne er udskiftet med lys parket. Endvidere har villaen bevaret en stor del af sit oprindelige, nagelfaste inventar, de-signet til huset af Koppel-parret. I dagligstuen således den originale kamin, sup-pleret med en genbrugt brændeovn i spisestuen, i spisestuen skabsvæggen i ore-gonpine, i køkkenet det oprindelige, malede inventar, og i korridoren den oprinde-lige skabsrække, der efter bygherrens ønske blev – og stadig er - malet i varmt-/koldtvands-rørenes farver rødt og blåt. Husets badeværelse, der har ovenlysvindue, har bevaret sine originale, hvide fli-ser, men har delvist nyere, hvid sanitet. Som et kuriosum har man endvidere bibeholdt husets varmluftssystem, hvor varm-luft fra en pumpe i kælderen, gennem rør under gulvene blæses ud i rummene gennem riste under vinduerne.Vedligeholdelsestilstand Villaen virker rimelig velholdt, dog trænger vindueskarmene til malerbehandling, og terrassen fremstår noget overgroet. Omgivelser Villaens placering på en stor, stærkt skrånende naturgrund med en vid udsigt over Hundesømosen synes meget væsentlig for oplevelsen af huset. Det vil således væ-re af betydning for husets fredningsværdi, at villaen fortsat har en åben placering uden yderligere bygninger i dets umiddelbar nærhed og i særdeleshed ikke vest for huset. Planforhold Der er ikke udarbejdet en bevarende lokalplan for området. Kommuneatlas Villaen har i Gentofte Kommuneatlas høj bevaringsværdi."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Villakvarter/parcelhusområde
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Mur ; Belægning, fortov

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
16-11-2005
Begrundelse:
Begrundelsen for fredningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at villaen med ter-rasse, mur og rampe (1952 af Eva og Nils Koppel), beliggende Skovvej 35 A i Gentofte Kommune, har først og fremmest de arkitektoniske værdier, der kan be-grunde en fredning. Med sit meget skulpturelle ydre, sit ærlige og gedigne materialevalg samt ikke mindst sin åbne, niveauforskudte plan, der på raffineret vis udnytter den skrånen-de grund og med store glaspartier skaber sammenhæng mellem ude og inde, er den velbevarede villa et arkitektonisk meget stærkt og selvstændigt eksempel på yngre, danske arkitekters nytænkning inden for villabyggeriet i de tidlige år efter anden verdenskrig. Inspireret af samtidens eksperimenterende, amerikanske og skandinaviske arkitektur, har Koppel-parret således formået at bryde med de tradi-tionelle statslånshustyper og skabt et meget anderledes enfamiliehus med en ny-tænkende og rumligt meget overbevisende udnyttelse af de givne kvadratmeter. For at bevare husets bærende fredningsværdier finder styrelsen det derfor væsent-lig, at man fremover opretholder dels husets tredelte struktur med de sammen-hængende, men forskudte og forskelligartede bygningskroppe med deres karakte-ristiske tage, dels de anvendte materialer og farveholdninger: de gule blankstens-mure, den enkle tagbelægning, nordfløjens lærketræsbeklædning, de udvendige teaktræsdøre og -porte samt vinduerne i hvidmalede rammer og endelig terrassen og rampen med belægning af naturstensbrud. Hvad det indre angår lægger styrelsen vægt på, at man bevarer den eksisterende plan med bl.a. de tre åbne stuer i den dobbelthøje nordfløj samt værelsesfløjen i midten. Hertil kommer de originale overflader og inventardele i det omfang de er bevaret: Stuernes trappe og balkoner med spinkelt, sortmalet rækværk, dagligstu-ens mahogniparketgulv, dens store skydevinduer og indbyggede kamin, spiseafde-lingens panelvæg i oregonpine samt værelsesgangens skabsvæg i rød/blå farver. Endvidere finder styrelsen, at det bidrager til villaens fredningsværdi, at man har bevaret den øvre stues linoleumsbelægning samt køkkenets oprindelige inventar og husets varmluftssystem.
Journal nr.:
2003-112/157-0006

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
21-06-2006
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-112/157-0006

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
28-12-2005
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-123/157-0002


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Skovvej 35A

Fredede omgivelser: 2

Signatur Mur
Signatur Belægning, fortov


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap