Sag: Piniehøj 20 , villa

Piniehøj 20, Hørsholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Piniehøj 20 , villa
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Piniehøj 20
Kommune:
Hørsholm
Omfang:
Villaen med tilhørende havemur og grusbelagt indkørsel og forplads (1962 af Hanne og Poul Kjærholm). F. 2005.
Beskrivelse:
"Beskrivelse jf. oplæg til Bygningssynet af 16. juni 2005: Bygningshistorie Villaen er opført i 1962 af Hanne og Poul Kjærholm som egen bolig og bebos fortsat af førstnævnte. Beskrivelse – udvendigt Villaen, der er beliggende helt ud til Øresund, er placeret for enden af en lang ind-kørsel, der mod øst er afskærmet ind mod naboen af en høj, hvidmalet teglstensmur og mod vest af en græsvold med en tæt række af yngre bøgetræer, der tilfører indkørslen allékarakter. Villaen, som har en nord-sydgående orientering, er udformet som en meget enkel og nærmest klassicistisk, stramt moduleret, flad æske i en søjle-drager konstrukti-on af hvidmalede teglstenspiller og teglstensgavle. Disse bærer en række bjælker af ubehandlet limtræ og et fladt tag med ovenlys og indækning af kvadratiske kobberplader. Husets langsider mod vest og øst er trukket lidt tilbage fra pilleræk-ken, så der dannes overdækkede uderum i hele husets længde. Den symmetrisk udformede facade bag pillerækken mod vest er en let skeletkon-struktion, beklædt med ubehandlede, lodretstillede fyrretræsbrædder. Indgang til villaen sker gennem facadens to identiske, lidt tilbagetrukne indgangspartier, hvor hoveddørene er udført som solide døre, beklædt med lodrette brædder af ubehand-let fyrretræ og indrammet af brede glaspartier, der giver indkig i de bagvedliggen-de forstuer. Langsiden mod Øresund er udformet som ét stort, lidt tilbagetrukket glasparti med termovinduer og skydedøre i termoglas i ubehandlede fyrretræsrammer. Foran glaspartiet ligger en mindre terrasse af ubehandlede fyrretræslister, der ”hænger” ud over en lille skrænt mod vandet. Beskrivelse - indvendigt I det indre har villaen bevaret sin oprindelige og stort set symmetriske plan, dispo-neret med sove- og vådrum mod vest og stue mod øst. Husets vestlige del er således indrettet med tre ""rum-grupper"" af sove- og vådrum, adskilt ved to helt ens, men separate forstuer, beregnet til hhv. forældre og børn. Længst mod nord er placeret en rumgruppe med oprindeligt to soveværelser, nu sammenlagt til ét større do. I midten ligger, hvad Hanne Kjærholm selv kalder ""hjemmets arne""; en muret, hvidmalet vådkerne med køkken, badeværelse og gæ-stetoilet og på bagsiden stuens kamin. Endelig ligger mod syd en gruppe af to små børneværelser, det ene med indbyggede køjesenge. Husets østlige del rummer derimod i hele husets længde én stor kombineret spise-, opholds- og biblioteksstue med udsigt over vandet gennem store glaspartier fra gulv til loft. Stuen er ved lette, flytbare skærme og ved selve møbleringen næsten umærkeligt opdelt i tre ""afsnit""; længst mod nord en spiseafdeling, i midten en opholdsafdeling med kamin og længst mod syd en arbejdsafdeling med løse reoler fra gulv til loft.Overalt er den oprindelige, meget enkle indretning med de originale materiale- og farvevalg bevaret. Endevæggene af bevaret som hvidmalede teglstensvægge, skil-levæggene er dækket af lodretstillede fyrretræsbrædder med vandrette vindues-bånd i ydervæggene under loftet. Desuden er lofterne fortsat beklædt med bløde, hvidmalede plader, og bjælkerne fremstår i ubehandlet limtræ. Videre er dørene en blanding af glatte, lysegrå trædøre og fyrretræsbeklædte døre med originale greb af Palle Suensson, og gulvene er betongulvene som i opholds-, soverum og forstuer/gange er dækket af diagonalt vævede væg-til-væg sisalmåtter. Køkken og baderum - der alle har ovenlys - er tilsvarende intakte. Køkkenet har således bibeholdt sine originale, lysegrå, malede træelementer, sin stålbordplade og sit gulv af kvadratiske, grå stenfliser. Baderummet har et tilsvarende gulv, hvid sanitet og vægge beklædt med små, grå marmorfliser, mens gæstetoilettet har hvidmalede vægge, gråt stengulv og hvid sanitet.Vedligeholdelsesstand Villaen fremtræder meget intakt, men noget nedslidt, bl.a. trænger havemuren mod øst til fugning og malerbehandling. Planbestemmelser Der er ikke bevarende lokalplan for området. Kommuneatlas Villaen er ikke angivet med bevaringsværdi i Hørsholm Kommuneatlas, da den er opført efter 1940. "
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
2
Komplekstype:
Villa
Bebyggelsestype:
Landevejsby/midtvejsby - Parcelhusudstykning, boligområde
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Mur ; Andet

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
16-11-2005
Begrundelse:
Begrundelsen for fredningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at villaen med tilhø-rende havemur og grusbelagt indkørsel og forplads (1962 af Hanne og Poul Kjær-holm), beliggende Piniehøj 20 i Hørsholm Kommune, har de særlige, arkitektoni-ske værdier, der kan begrunde en fredning af en bygning under 50 år. Villaen placerer sig som et hovedværk blandt efterkrigsårenes enfamiliehuse. Med sin solide og stringente, stramt modulerede æskeform, sine hvidmalede pergolalig-nende murpiller, sit flade tag og sin symmetrisk disponerede plan er villaen et arki-tektonisk stærkt og velbevaret eksempel på den mere klassicerende modernisme inden for efterkrigsårs eksperimenterende villaarkitektur. Kulturarvsstyrelsen finder det afgørende for fastholdelsen af villaens bærende fredningsværdier, at man i fremtiden bevarer husets karakteristiske form, materia-levirkninger og tidstypiske stræben efter at skabe visuel sammenhæng mellem "ude" og "inde". D.v.s. at man bevarer husets enkle og stramme, symmetriske form, det flade tag med kobberinddækninger, de hvidmalede teglstenspiller og teglstensgavle, de overdækkede partier ved husets vest- og østsider, bjælkerne af ubehandlet limtræ, den vestlige langside beklædt med ubehandlet fyrretræ, de to indgangspartier med fyrretræsklædte døre, de store vinduespartier i ubehandlede fyrretræsrammer, foruden de horisontale som de vertikale vinduesbånd i vestfaca-den. Hertil kommer i det indre den over tværaksen symmetrisk anlagte plan med en central kerne, omgivet mod vest af to sammenhængende forstuer samt soveværel-ser, baderum og køkken, og mod øst af én stor, åben stue i hele husets længde. Desuden de originale overflader og inventardele: d.v.s. de hvidmalede teglstens-partier i gavlvæggene og den indre kerne, de hvidmalede lofter, væggene af ube-handlede fyrretræsbrædder, de fyrretræsbeklædte og gråmalede døre, bjælkerne af ubehandlet limtræ samt det gråmalede, snedkererede køkkeninventar.
Journal nr.:
2003-112/223-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-05-2006
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-112/223-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Piniehøj 20

Fredede omgivelser: 2

Signatur Mur
Signatur Andet


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap