Sag: Åbenrå 27

Åbenrå 027, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Åbenrå 27
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Åbenrå 027
Kommune:
København
Omfang:
Forhus med sidehus (1761, facaden ændret ca. 1860).
Fredet 1959.*
Beskrivelse:
Åbenrå 27 ligger i karreen, der består af Åbenrå, Hausergade, Hauser Plads og Rosenborggade og er placeret næsten yderst i husrækken mod Hauser Plads. Ejendommen er delt op i fire lejligheder med en på hver etage.

Bygningen er et fire fag bredt gavlkvisthus i tre stokværk, udnyttet loftetage og kælder under den bagerste del af huset. Hertil kommer et sidehus i to fag, to etager og bindingsværk. Gavlkvisten med trekantfronton spænder over to fag, går helt op til tagryggen og på hver side af gavlkvisten er to mindre tagkviste placeret. Taget er et heltag af røde teglsten med en skorstenspibe i tagrygningen og tre kviste i tagfladen mod gården på forhuset og i sidehuset en kvist mod gårdsiden. Gadesiden er grundmuret, pudset og malet i sandfarve. Resten af bygningen er udført i bindingsværk med dobbelt stolpeværk. Bagsidens bindingsværk er gulkalket tavl og sortbejdset træværk. Huset står på en sortmalet sokkel. Facadens første og andet stokværk adskilles af en kordongesims, hvorunder navnet P. L. Clement er malet. Facaden afsluttes af en brudt profileret hovedgesims med sparrehoveder. I facadens tre etager mod gaden sidder ældre hvidmalede, korspostvinduer med tværsprosse og i facaden mod gården og i sidehuset sidder traditionelt udførte rødmalede firerammede vinduer med tværsprosser. I facaden mod gaden sidder en ældre, rødmalet fyldningsdør med trappetrin i granit foran i det yderste fag og er svagt trukket tilbage fra facaden. Over døren sidder et opsprosset overvindue. Bagdøren er en ældre, rødmalet revledør.

I det indre er trappen placeret i det yderste fag, hvor der ligeledes er adgang til gården via en aflukket gang med bindingsværk malet over stok og sten. Den oprindelige grundplan er delvist bevaret og gentages på hvert stokværk med en stue mod gaden, mindre værelser mod gården og en repos. Nyere køkkener og badeværelser er enten placeret mod gården eller i midten af forhuset. Der er bræddegulve, fyldningsdøre med greb, gerichter, ældre vinduesdetaljer, væg-, brystnings- og lysningspaneler samt synlig bjælkekonstruktion i loftetagen. 

Bygningshistorie:
Forhuset er muligvis opført i 1761, men flere kilder mener, at forhuset formentlig er bygget i 1730’erne for Drabantgarde Elias Dordé. Hovedgesimsen er fra 1813, mens kordongesimsen er fra omkring 1867.

Navnet på facaden D. L. Clement henfører til ejeren i 1860’erne, universitetsbogbinder Clement. 

kilder:
Historiske huse i det gamle København. Fortegnelse over bevaringsværdige ældre bygninger i bispestaden og Nykøbenhavn, Nationalmuseet 1972, p. 250.

Københavnerbindingsværk, Kjeld Kayser, Nationalmuseet, 1985.

Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi i Åbenrå 27 knytter sig til forhuset som et væsentligt bidrag til kvarteret og de omkringliggende gaders husrækker, hvor en række ældre huse i stort set samme skala, form og materialeholdning dominerer. Åbenrå 27 er således med til at fastholde det bevarede kulturmiljø i de omkringliggende gader og især på Åbenrå.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi i Åbenrå 27 knytter sig i det ydre til bygningen som et tidstypisk eksempel på et københavnsk ildebrandshus med den karakteristiske brede gavlkvist. Bygningen vidner både om måden at bygge på i København efter ildebranden i 1728, og om hvordan ildebrandshuset som boligtype udviklede sig.

Den oprindelige opbygning i grundmur mod gaden og bindingsværk mod gården fortæller om, hvordan man efter branden byggede i København. Myndighederne forsøgte i en årrække at opretholde et direkte forbud mod at bygge i bindingsværk, men man erfarede hurtigt, at genopbygningen af byen ikke gik hurtig nok, og at der trods forbuddet alligevel blev bygget i bindingsværk. I 1731 blev forbuddet mod brugen af bindingsværk helt ophævet, og formure kunne herefter lovligt opføres som bindingsværk og ikke i grundmur. Enkelte huse blev som Åbenrå 27 dog alligevel opført med grundmur mod gaden. Flere af ildebrandshusene i området omkring Åbenrå-Landemærket er oprindeligt opført i bindingsværk og senere ombygget til grundmur.

Hertil kommer, at Åbenrå 27 tillige er et eksempel på, hvordan et ildebrandshus kunne komme til at se ud efter J. C. Krieger havde udarbejdet tegninger til tre forskellige grundmurede huse, der blev anbefalet som efterlignelsesværdige mønstre. I begyndelsen af 1700-tallet vandt gavlkvisthuset som type stort indpas i København, men de fleste er efterfølgende gået til enten som følge af brande eller senere sanering.

Åbenrå 27s kulturhistoriske værdi i det ydre knytter sig ligeledes til bygningens barokke træk med den enkle og afdæmpede facade med få dekorative elementer og betoningen af det vertikale i form af gavlkvisten.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens delvist bevarede, traditionelle grundplan med stuer mod gaden, trapperepos, mindre værelse, badeværelser og køkkener mod gården. Endvidere er den traditionelle materialeholdning med de mange ældre bygningsdetaljer såsom bindingsværk, bræddegulve, fyldningsdøre, herunder beslag og greb med til at understrege bygningens historie.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for Åbenrå 27 knytter sig i det ydre til den enkle og afdæmpede facades regelmæssige opbygning med vinduesrækker og kordongesims, hvor gavlkvisten med trekantfronton er det centrale midtpunkt og således det mest iøjnefaldne element ved facaden.  Gavlkvisten og den gennembrudte profilerede hovedgesims med sparrehoveder skaber endvidere en fornem afslutning på forhusets facade. Den rolige, stringente og flade facades fremtræden bliver brudt af den tilbagetrukne, rødmalede hoveddør og de svagt tilbagetrukne vinduer, der giver en svag reliefvirkning. Hoveddøren med fyldninger i den øverste del og en imiteret sokkel med refendfugning og portal i den nederste del skal tillige fremhæves.

Hertil kommer både for- og sidehusets bindingsværk samt bagdøren, der tilsammen giver bygningen karakter. Endvidere har især vinduerne mod gården arkitektonisk værdi idet de markerer sig i den kalkede facade og sammen med de spinkle sprosser understreger bygningens markante udtryk.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til væg-, brystnings- og lysningspaneler, de traditionelle vinduesdetaljer, fyldningsdøre med greb, herunder hoveddørens beslag, gerichter og bræddegulve, der tilsammen bibringer interiøret en høj grad af atmosfære og som understreger bygningens historiske atmosfære.
Bærende fredningsværdier:
I Åbenrå 27 knytter de bærende fredningsværdier sig i det ydre til forhusets gavlkvist med trekantfronton og de to tagkviste på hver side af gavlkvisten. Endvidere knytter værdierne sig til den enkle facade med firerammede vinduer, kordongesims, hovedgesims med sparrehoveder, hoveddør og bindingsværk med dobbelt stolpeværk

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den traditionelle planløsning med stuer mod gaden og værelser mod gården samt trappegangen mellem gade og gård.  Hertil kommer bygningsdetaljer, herunder fyldningsdørene med greb, gerichter, bræddegulve, væg-, brystnings- og lysningspaneler samt den traditionelle materialeholdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-09-1981
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-526/81

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-04-1959
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Åbenrå 27

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap