Sag: Henriette Melchiors Stiftelse

Naboløs 6, hj. af Snaregade, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Henriette Melchiors Stiftelse
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Naboløs 6, hj. af Snaregade
Kommune:
København
Omfang:
Hjørnebygningen (1796-97, facaden ombygget 1829 og 1849). Fredet 1945.*
Beskrivelse:
I fredningsbeskrivelsen er der ikke taget stilling til lovligheden af bygningsarbejder foretaget i ejendommen. Beskrivelsen beror på besigtigelse af hele ejendommen.

Huset ligger på hjørnet af Naboløs og Snaregade og har fem fag i Naboløs, tre fag i Snaregade og et afskåret hjørne i et bredt fag. Bygningen er grundmuret og har tre etager samt kælder, heltag hængt med røde vingetegl og en stort set ubrudt tagflade med få tagvinduer samt en lille pultkvist og en skorsten mod gården. Mod Snaregade er en frontkvist med rundbuet fronton og tag med tagdækning af zink. Bygningens to fløje omslutter sammen med nabomatriklens gavle og en mur et meget lille gårdrum. I kælderetagen er en butik, mens resten af etagerne er indrettet til boliger.

Facaderne står pudset og malet i grålige nuancer, har en kordongesims dekoreret med planteslyng og putti under vinduerne på første sal og profileret hovedgesims med sparrenkopmotiv og profilerede gesimser i den rundbuede fronton over frontkvisten. Smigfaget er markeret i form af bredere vinduer med indfatninger og mere markante sålbænke samt nedgang til kælderetagen med konsolbåret skur af sandsten med gitterværk. Facadens dekorative elementer er malet hvide. I hovedetagerne er der ældre korspostvinduer med torudede underrammer, i det skråt afskårne hjørne er vinduerne i tre fag. Et vindue mod Naboløs er blændet. Kvistvinduet er torammet og trerudet, og i kælderetagen er nyere etrudede butiksvinduer. Alle vinduer er mørkmalede. Adgang til forstuen sker i facaden mod Naboløs via fem granittrin. Hoveddøren er en tofløjet beklædt revledør med dekorerede baser og riflede fyldinger og med dekoreret, konsolbåret skur og herover et overvindue. Ved siden af døren er et indmuret beslag til en klokke.

Gårdsiden står pudset, gulmalet over en sortmalet murfod og afsluttes af en enkel, profileret gulmalet gesims. Vinduerne er primært mørkmalede korspostvinduer med smårudede over- og underrammer. Til hovedtrapperummet sidder en høj revledør, og ved siden af denne er der en kældernedgang med en revledør.

I det indre har bygningen forstuegang, der adskilt af en tofløjet fyldingsdør fører til trapperummet placeret mod gården. Hver etage rummer én lejlighed med den samme planløsning med stuer mod gaderne og kamre og køkkener mod gården. Fra hoveddøren er der adgang via et lille trappeløb til forstuegangen og trapperummet, der er belagt med linoleum. Trappen er en fireløbstrappe med pudsede underløb, hovedstykker, dekorerede indervanger, listebalustre, udkehlet håndliste og vangesnirkel. Trin og reposer ud for lejlighedsetagerne er beklædt med tæpper. På hovedreposerne er der to indgange til hver lejlighed med en tofløjet fyldingsdør midtfor og en enkelt fyldingsdør i køkkensiden.

Lejlighederne består mod gaden af en stue på to fag, hjørnestue med vinduer på tre sider og et kammer. Mod gården ligger i smigfagsrummet, køkken med køkkenildsted og bagved et kammer, der på første sal er lagt til smigfagsrummet. Mellem kammer og stue mod Snaregade findes i stueetagen bevaret det tidligere spisekammer med bræddevægge; i denne zone er der i alle lejlighederne indrettet nyere badeværelser. Stuerne har i forskelligt omfang udsmykninger i form af lysnings-, brystnings- og pillepaneler, fyldingsdøre med indstukne hængsler, profilerede gerichter og ovnnicher og indfatninger om ovnpladser; første sal har den rigeste udsmykning, der herudover tæller listeindrammede lærreder og bemalede dørstykker. Lofter er pudsede med stukgesimser og -rosetter. Gulvene er både ældre bræddegulve og nyere parketgulve. Vinduerne er ældre og traditionelle, flere steder sandsynligvis oprindelige, med plane poste med trekvartstaf, og der er bevaret en del ældre smedede anverfere og stormjern. Kælderetagen har en del ældre fast inventar som indbyggede skabe og reoler samt i nogle af rummene brolagte gulve med vandrender. Her er endvidere ældre fyldingsdøre med profilerede gerichter, paneler, bjælkelofter og ildsted. Tagetagen er uudnyttet og anvendes til opbevaring.
Bygningshistorie:
Naboløs, den korte gade ned til Gammel Strand, blev i middelalderen opfattet som en del af Hyskenstræde. I 1500-årene optrådte gaden under forskellige navne og kaldtes i 1604 for Weigerhusstræde, efter det vejerhus, der i 1581 var opført på Gammel Strand ud for den lille gade. Vejerhuset blev bygget på initiativ af Københavns statholder, den energiske rentemester Christoffer Valkendorff. Navneforvirringen fortsatte i 1600-tallet. Først 1713 blev betegnelsen Naboeløsstrede anvendt, og i en grundtakst fra 1728 blev det stavet, Naboeløs. Dette mærkelige navn skyldtes formentlig, at huset på matr. nr. 18 i Snarens Kvarter var det eneste med facaden til gaden.

Hjørnebygningen Naboløs 6 er opført 1796-97 for købmand Lion Israel. Facaden blev i 1829 og 1849 ændret, hvor den oprindelige udsmykning forsvandt til fordel for de nuværende dekorationer med gipsfrise i kordongesimsen og konsolbåret skur over forstueindgangen.
kilder:
Bydelsatlas Indre By/Christianshavn, Skov- og Naturstyrelsen, 1996

Byens Huse, Danmarks arkitektur, Sys Hartmann og Villads Villadsen, København 1979

Dansk byggesæt omkring 1792 og 1942, Harald Langberg og Hans Erling Langkilde, Den almindelige Brandforsikring, 1942

De københavnske boligtypers udvikling, Arkitekten, XXXVIII. 5. Kay Fisker, 1938

Historiske huse i det gamle København, Nationalmuseet, 1972

Klassicisme i København, Hanne Raabyemagle og Claus M. Smidt red., 1998

København, før og nu – og aldrig, Bo Bramsen, red.,1987

København fra bispetid til borgertid, Stadsingeniørens Direktorat, 1947

Københavns gamle bydel, Harald Langberg, Foreningen til gamle bygningers bevaring, 1948

Københavnske borgerhuse, H.H. Engqvist 1948

www.Indenforvoldene.dk

Slots- og Kulturstyrelsens arkiv: Henriette Melchiors Stiftelse. Farvearkæologisk undersøgelse. Forundersøgelse af 4 dørstykker. Bo Kierkegaard, november 1986
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi for Naboløs 6 knytter sig til beliggenheden udtil begge gader, hvor hjørnehuset indgår som en integreret del af husrækken og med sit afdæmpede klassicistiske formsprog er et visuelt bindeled mellem Naboløs og Snaregade.

Den miljømæssige værdi knytter sig endvidere til den tætte bebyggelsesstruktur med et meget lille gårdrum, og til de sammenhængende, sluttede gaderum.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi for Naboløs 6 knytter sig i det ydre til ejendommen som et eksempel på et københavnsk borgerhus fra tiden efter Københavns brand i 1795 med den karakteristiske skrå hjørneafskæring. Facadens nuværende udseende skyldes ombygninger i 1829 og 1849. De (sen)klassicistiske træk ses i form af facadernes taktfaste komposition, den dekorerede frise, kordongesims og hovedgesims med sparrenkopmotiv samt de konsolbårne skure. Hertil kommer kontrasten mellem den præsentable gadefacade og den enkle, prunkløse gårdside.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi for Naboløs 6 sig til såvel planløsning som interiør, der afspejler det borgerlige, klassicistiske bygningsideal. Den oprindelige planløsning er bevaret og kendetegnes ved den gennemgående forstuegang med hovedtrappen beliggende mod gården, de fine stuer mod gaden med stukkatur og panelering og kamre og køkkener med bevarede køkkenildsteder mod gården. I stueetagen er herudover bevaret et spisekammer med bræddevægge. De oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer har kulturhistorisk værdi, idet de vidner om periodens udsmykningsideal og høje håndværksmæssige kunnen. Særlig værdi har gadedøren, hovedtrappen med alle detaljer, stuernes panelering og stukkatur, de ældre fyldingsdøre og gerichter, ovnnicher og indfatninger omkring ovnpladser samt de ældre, traditionelle vinduer med beslag. På første sal har herudover de indfattede, naglefaste lærreder og bemalede dørstykker kulturhistorisk værdi og i kælderetagen de brolagte gulve med vandrender, indbyggede skabe og vægpaneler.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for Naboløs 6 knytter sig i det ydre til bygningens hovedform som hjørnebygning med skråt hjørnefag samt til facadens klassicistiske udtryk. Facaden er karakteriseret ved en enkel komposition og et fladebetonet, taktfast udtryk med en fast fagdeling med korspostvinduer og vandrette gesimser, der opdeler facaden i en tungere underfacade og en lettere overfacade kronet af hovedgesimsen med sparrenkopmotiv. På bagsiden knytter den arkitektoniske værdi sig til gårdsidernes prunkløse udtryk, enkle farvesætning og faste vinduestakt.

Den arkitektoniske værdi for Naboløs 6 knytter sig i det indre til de velbevarede planløsninger med velproportionerede stuer mod gaden med panelering, stukkatur og øvrige detaljer og udsmykninger, hvor de dekorative elementer og de fint forarbejdede og nedtonede snedkerdetaljer vidner om den borgerlige klassicismes enkle udsmykningsidealer.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for Naboløs 6 knytter sig overordnet til ejendommen som en repræsentant for et byhus opført efter tidens nyklassicistiske idealer efter Københavns brand i 1795, hvor bl.a. det skråt afskårne hjørne er et karakteristisk træk.

De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til det grundmurede hjørnehus med ubrudt teglhængt heltag med frontkvist og skorsten. Hertil kommer den klassicistiske facade med taktfast fagdeling, frise, kordon- og hovedgesims, gadedør med fordachning og overvindue, skur over kældernedgang, de ældre vinduer og det skråt afskårne hjørnes dekorationer. Hertil kommer kontrasten mellem den præsentable facade og den enkle, prunkløse gårdside og endelig den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den velbevarede oprindelige grundplan med gennemgående forstuegang og hovedtrapperum mod gården, de fine stuer mod gaden og endelig kamre og køkkener mod gården. Hertil kommer de mange oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder køkkenildsteder, lysnings-, pille- og brystningspaneler, ovnnicher og kakkelovns¬indfatninger, fyldingsdøre med indstukne hængsler og profilerede gerichter, opspændte lærreder og bemalede dørstykker, pudsede vægge og lofter med stukgesimser og –rosetter, samt i kælderetagen de brolagte gulve med vandrender, vægpaneler og indbyggede skabe, foruden den fint bearbejdede hovedtrappe med alle detaljer og endelig den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
27-07-1965
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-07-1945
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Naboløs 6, Henriette Melchiors Stiftelse, Snarens kv. 14. Farvearkæologisk undersøgelse. Forundersøgelse af 4 dørstykker. 2 sider. Bo Kierkegaard. November 1986.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Naboløs 6

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap