Sag: Ehlersvej 17

Ehlersvej 017, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ehlersvej 17
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Ehlersvej 017
Kommune:
København
Omfang:
Villaen med tilhørende garage og trappe samt mure med port (1930-31 af Frits Schlegel). F. 2001.*
Beskrivelse:
"Jf materiale til Bygningssynsmøde den 15. november 2000. Beskrivelse: Den funktionalistiske, to-etages villa, de4r er beliggende i Ryvangskvarteret, er opført som en muret konstruktion med røde blankstensfacader og et næsten fladt, tagpapklædt valmtag. Ejendommen består af selve villaen og vinkelret på facaden en garage, som sammen med udbygningerne mod såvel gaden som haven giver variation i facaderne og skaber en ""Lloyd Wright´sk"" opløsning og forskydning mellem de enkelte volumener. I samme ånd er villaens horisontale linier accentueret ved, at de markante gesimser på selve huset, garagen, baldakinen og udbygningerne samt havemuren er behandlet med gul, indfarvet mørtel som erstatning for den gule maling, der formodes oprindeligt at have fremhævet disse detaljer og givet huset dets polykrome udtryk. Vinduernes stålrammer - der fortsat er gulmalede - er overalt bevarede, ligesådan den originale hoveddør, der er beklædt med en kobberplade. Garageport og murport er af gulmalede brædder, lagt på klink. Hvor husets facade mod gaden fremstår som ved opførelsen i 1930, har havesiden undergået en væsentlig ændring, idet Schlegel selv omkring 1934 lukkede den åbne, søjlebårne pergola med lave, gulmalede brystningsplader og store vinduer i stålrammer med en stærk lodret orientering. Samtidig blev pergolaens transparente loft erstattet af et tæt loft. Pergolaen fik således funktion som havestue, men i og med at stuekarnappens elegang rundede mur samt søjlerne blev inddækket som beskrevet, blev havesidens horisontalt orienterede, åbne og opløste udtryk - der skulle modsvare den lukkede facade - svækket markant. I det indre er villaens oprindelige planløsning i hovedtrækkene bevaret med en karakteristisk åben og flydende rumforbindelse. Rummene er i stueetagen fordelt omkring det dobbelthøje trapperum med stue, spisestue og den senere tilkomne havestue mod den sydvendte have, bibliotek mod øst og mod vest køkkenet, der i nyere tid er blevet sammenlagt med det tidligere pigeværelse mod gaden. Fra førstesalens tværgående korridor har man adgang til ""fruens soveværelse"" og ""barnekammeret"", begge med udgang til altanen ovenpå stuekarnappen mod haven, mens ""herrens soveværelse"", gæsteværelset og endnu et pigeværelse er placeret mod gaden. Ægteparrets soveværelser har direkte adgang til hver sit eget badeværelse - desværre har man erstattet den oprindelige glasvævæg mellem fruens værelse og badeværelse med en almindelig skillevæg. En stor del af husets oprindelige indretning og faste inventar er bevaret. Således den meget karakteristiske trappe med dens geometriske rækværk af stålsprosser samt de oprindelige døre, der til stuerne og hallen er bibeholdt i mørkt, lakeret træ med oprindelige håndtag og glasfyldninger, som medvirker til rummenes sammensmeltning og den åbne, flydende rumfornemmelse. Endvidere har man bibeholdt daglistuens centralt placerede kamin, beklædt med forgyldte fliser, foruden en del af Schlegels originale snedkerinventar: i biblioteket de oprindelige hylder, skabe og den indbyggede sofa, i dagligstuen en lav, mørk træreol, hvis rundede form elegant glider over i de rundede trin til den lidt hævede spisestue, hvor man har bevaret den indbyggede buffet i mørkt træ med skuffer og spejl og sågar spisestuens oprindelige spisemøblement med læderbetrukne stole og et rundt spisebord, hvor Ehlersvej med naboveje er nedlagt i bordpladen som en slags abstrakt intarsia. Endvidere har stuerne og biblioteket de oprindelige parketgulve, hvorimod hallens oprindelige linoleumsbelægning er erstattet af parket, ligesådan trappens nederste trin, mens trinene i trappens øvre løb fortsat er belagt med lysegrå linoleum. På førstesalen er korridorens oprindelige parketgulv dækket af nyere korkfliser og soveværelsernes gulve af væg til væg tæpper. Dørene er overvejende de oprindelige, hvidmalede, plane døre, i gæsteafdelingen er bevaret en mørk, lakeret dør med rundt glughul. I soveværelserne er de originale, faste skabe bevaret, hvorimod alkoven i ""fruens soveværelse"" er nedtaget. Badeværelserne har bevaret en stor del af den oprindelige sanitet. Vedligeholdelsestilstand: Villaen forekommer umiddelbart vel vedligeholdt, dog må det formodes, at vinduernes stålrammer inden for en årrække vil kræve istandsættelse/udskiftning. Planbestemmelser: Området er omfattet af en lokalplan, som har til formål bl.a. ""at bevare kvarterets åbne og grønne karakter med villahaver og dets attraktive villapræg, hvortil store dele af den eksisterende bebyggelse bidrager, uden at samtlige bygninger dermed er bevaringsværdige i traditionel forstand"". Kommuneatlas: Villaen har i bydelsatlas Østerbro høj bevaringsværdi."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Bebyggelsestype:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Andet ; Mur med portal, låge ; Garage, vognremise

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-08-2001
Begrundelse:
"Jf. brev af den 20. juni 2001. Begrundelsen for fredningen er, at Skov- og Naturstyrelsen finder, at villaen har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Trods Schlegels ombygning af havesidens åbne pergola til en lukket havestue, som har svækket havesidens arkitektoniske kvaliteter væsentligt, er villaen med dens opløste, horisontalt orienterede facade med det karakteristiske, polykrome udtryk med røde blankstensmure, gult pudsede murdele og gulmalede vinduesrammer i stål, ud fra en samlet vurdering et fint og forholdsvist velbevaret eksempel på den tidlige funktionalismes på én gang eksperimenterende og traditionsbundne enfamilieshuse. Hertil kommer et relativt intakt interiør, hvor man - foruden at have bibeholdt den åbne og ""flydende"", delvist niveauforskudte plan har bevaret en lang række af villaens originale inventar; i stueetagen de transparente glasdøre, der visuelt skulle sammenbinde de enkelte rum, i hallen det geometrisk formede trapperækværk i stål, i biblioteket Schlegels indbyggede skabe og sofaniche, i stuen de elegant afrundede reoler i mørkt træ og kaminen med forgyldte fliser, og i spisestuen den indbyggede, afrundede buffet i mørkt træ. Skov- og naturstyrelsen skal i lighed med Det Særlige Bygningssyn henstille, at man på sigt genskaber havesidens oprindelige udtryk, og at ejeren lader tinglyse en sikring på ejendommen af Schlegels originale, ikke nagelfaste møblement i villaens spisestue."
Journal nr.:
2001-911/101-0011

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-09-2001
Begrundelse:
Journal nr.:
2001-926/101-0018


Dokumenter

Dokumenttype:
Publikation
Beskrivelse:
"Særtryk af Vibeke Andersson Møllers artikel om Frits Schlegel i ""Architectura"" nr. 22. Årstal????"Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Ehlersvej 17

Fredede omgivelser: 3

Signatur Andet
Trappe
Signatur Mur med portal, låge
Signatur Garage, vognremise


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap