Sag: Holmen

Holmen, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Militære anlæg
Antal bygninger:
79
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Holmen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Holmen
Kommune:
København
Omfang:
På Arsenaløen: Værftbrovagten med de to vagtbygninger (1863 af J.G. Zinn)*, Artillerigårdens to længer (1742-43 af Philip de Lange), Kongeporten (1744 af Philip de Lange og Jacob Fortling), de to fløje og de to forbindelsesbygninger til Artillerigårdens længer (1771-72 i alt væsentligt efter Philip de Langes tegninger) samt gårdrummet ”Kuglegården” mellem bygningerne.

På Dokøen: De to kraner med tilhørende jernbroer med nære omgivelser (1927 og ca. 1935), pumpestationen for dokken (1858 af Alfred Giles), Dokken (1858 af Alfred Giles).

På Frederiksholm: Søndre Mærsehus (1829 af Kolbye), Søndre Masteskure (ca. 1745-1830), Nordre Hovedmagasin og Søndre Hovedmagasin (1767-72 af Philip de Lange og Johan Bernhardt Schottmann, forhøjet med een etage 1860), Bohlendachhuset (1801 af Boye Magens)*, Bådeværftet (1865 af C.T. Andersen)*, de seks kanonbådskure (1805-27), Gymnastik- og Eksercerhuset (1892 af C.T. Andersen), Kobbersmedien (1884 af C.T. Andersen), Kabysse- og vandkassemagasin (1860-62 af Ferdinand Meldahl, forlænget med fire fag mod syd, 1892 af C.T. Andersen), Nordre kedelsmedie og elværk (1887 af C.T. Andersen), Grov- og Kleinsmedien (1861af Ferdinand Meldahl), Modelsamlingsbygningen (1893 af C.T. Andersen), Beklædningsmagasinet (1888 af C.T. Andersen).

På Nyholm: Vestre Takkelagehus, østre del og vestre del (1729 af Olaus Judichær), Østre Takkelagehus (1729 af Olaus Judichær), Kontorbygningen i forlængelse af Østre Takkelagehus (1801 af Boye Magens), Spanteloftsbygningen (1742-43 af J.G. Kreysig og S. Sørensen), Planbygningen (1763-64 af Philip de Lange, tagkonstruktionen ændret 1913-14), Mastekranen (1748-51 af Philip de Lange), Hovedvagten (1744-45 af Philip de Lange), Marinekasernebygningen (1908-10 af V. Birkmand), Pavillonbygningen (1908-10 af V. Birkmand), Arresthuset (1890 af C.T. Andersen), Schrødersee's monument på Batteriet Sixtus (1797-99 af C.F. Harsdorff).

På Margretheholm: Hangar H med tilhørende fritstående skorsten (1921 af Kampmann, Kierulff & Saxild og Christian Olrik, udvidet med to lave sidefløje 1941-42 af Jens Klok).

Fredet 1918. Udvidet 1924, 1950, 1964, 1997, 1999, 2016.*
Beskrivelse:
Fredningsbeskrivelse for nedenstående, se vedhæftede dokumenter (Pdf)

  • Arresthuset, Holmen
  • Hovedvagten (Under Kronen.) Holmen
  • Marinekaserne og Pavillonbygning, Holmen
  • Mastekranen, Holmen
  • Planbygningen, Holmen
  • Schrødersees monument, Holmen
  • Spanteloftsbygningen, Holmen
  • Søarsenalet, Holmen
  • Takkelagehuse og kontorbygning, Holmen
  • Værftsbrovagten. Holmen
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
79
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Militære anlæg
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Andet
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Anlæg ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
25-01-1965
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-07-1954
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
27-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
24-07-1997
Begrundelse:
"Bådeværftet, opført 1865 ved C.T. Andersen, har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der begrunder en fredning. Bygningen rummede oprindelig bådeoplægning samt værksteder for bygning og vedligeholdelse af træbåde. Bygningen kan opfattes som en videreudvikling af bådskurene. De mange, funktionsbestemte, grønmalede træporte, de hvide stolper og vinduer samt det mørke skifertag giver bygningen et let, romantisk præg, som harmonerer med beliggenheden nær kanalen.De to vagtbygninger, opført 1863 ved arkitekt J.G. Zinn, besidder de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der begrunder en fredning. De enkle, senklassicistiske bygninger markerer indgangen til Holmen fra Christianshavn.Pumpestationen for tørdokken, opført 1858 ved ingeniør Alfred Giles, har de kulturhistoriske kvaliteter, der begrunder en fredning. Pumpehuset er opført i engelsk Tudorstil og er sammen med dokken et markant eksempel på teknologioverførsel fra England til Danmark. Pumpehuset, dokken og de to kraner udgør en i Danmark unik helhed af overordentlig stor kulturhistorisk værdi. Anlægget anskueliggør Holmens funktion som skibsbygnings- og reparationsværft.Gymnastik- og Eksercerhuset, opført 1892 ved C.T. Andersen, har den særlige kulturhistoriske værdi, der kan begrunde en fredning, selvom bygningen knap er 100 år gammel. På trods af den senere tilbygning er huset et fint eksempel på en bygning i historicistisk stil med et levende og varieret facadeformsprog. Husets nordgavl vender ud mod ""hovedvejen"" gennem Holmen og er da også fremhævet ved port og medaljoner.Kabysse- og Vandkassemagasinet har de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, der begrunder en fredning. Bygningen er opført 1860-62 ved Ferdinand Meldahl og forlænget med 4 fag mod syd i 1892 ved C.T. Andersen. Bygningen er et vigtigt eksempel på Ferdinand Meldahls tidlige arbejder. Den indgår som en væsentlig del af den helhed, som de samtidige værksteds- og magasinbygninger danner omkring ""hovedvejen"" på Frederiksholm.Kobbersmediens østre længe, opført 1884 ved C.T. Andersen, har de kulturhistoriske kvaliteter, der begrunder en fredning. Bygningen er et vigtigt eksempel på en smedie- og støberibygning. Bygningen tilhører 2. generation blandt de nyere industribygninger på Holmen. Den indgår som en væsentlig del af den helhed, som de samtidige værksteds- og magasinbygninger danner omkring ""hovedvejen"" på Frederiksholm.Modelsamlingens bygning, opført 1893 ved C.T. Andersen, har de særlige arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, som begrunder fredningen af en bygning på under 100 år. Bygningen er et fint eksempel på historicistisk stil. De rige detaljer viser, at bygningen rummer en kulturel institution, modelkammeret, og ikke værksteder eller magasiner. Den indgår tillige som en væsentlig del af den helhed, som de samtidige værksteds- og magasinbygninger danner omkring ""hovedvejen"" på Frederiksholm.Beklædningsmagasinet, opført 1888 ved C.T. Andersen, har de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, der begrunder en fredning. Det er en markant og magtfuld bygning i historicistisk stil. Den indgår som en væsentlig del af den helhed, som de samtidige værksteds- og magasinbygninger danner omkring ""hovedvejen"" på Frederiksholm.Nordre Kedelsmedie og elværk, opført 1887 ved C.T. Andersen, har de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, der begrunder en fredning. Bygningen er et vigtigt eksempel på en halbygning med løbekran. Den er monumental, velproportioneret og velbevaret. Den indgår som en væsentlig del af den helhed, som de samtidige værksteds- og magasinbygninger danner omkring ""hovedvejen"" på Frederiksholm.Grov- og kleinsmedien, opført 1861 ved Ferdinand Meldahl, har de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, der begrunder en fredning. Bygningen er et hovedværk i dansk industriarkitektur og et vigtigt eksempel på Ferdinand Meldahls tidlige arbejder. Den tilhører 1. generation blandt de nyere industribygninger på Holmen og er en af de ældste halbygninger i Danmark. Smedien dannede skole for senere byggeri af større smede- og maskinværksteder. Den er funktionelt opbygget og arkitektonisk meget udtryksfuld. Den indgår som en væsentlig del af den helhed, som de samtidige værksteds- og magasinbygninger danner omkring ""hovedvejen"" på Frederiksholm.Planbygningen har de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, der begrunder en fredning. Bygningen er opført 1763-64 ved Philip de Lange. Tagkonstruktionen blev væsentlig ændret 1913-14. Bygningen var oprindelig beregnet til opridsning og udhugning af spanter. Den kraftfulde bygning er et vigtigt vidnesbyrd om skibsbyggeriet på Nyholm.Arresthuset, opført 1890 ved C.T. Andersen, har de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, der begrunder en fredning, og at Kasernebygningen med tilhørende pavillon, opført 1908-10 ved V. Birkmand, har de særlige arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, der begrunder en fredning af bygninger, der ikke er 100 år gamle. Som Værftbrovagten er Arresten i senklassicistisk stil, hvorved alvoren ved dens funktion understreges. Ved opførelsen af kasernen i nybarok stil søgte arkitekt V. Birkmand at skabe et aksefast anlæg, som det kendtes fra barokke herregårds- og slotsanlæg. En hel symmetrisk udformning var ikke mulig, men det er tydeligt, at pavillonen er placeret som en pendant til arrestbygningen. Kulturhistorisk belyser bygningerne mandskabets indkvarteringsforhold.Den toetages kontorbygning, opført 1801 ved Boye Magens, har de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, der begrunder en fredning. Denne enkle empirebygning er sammenbygget med Østre Takkelagehus fra 1729, der blev fredet i 1949. Bygningen var beregnet til at rumme kontorer for fabriksmestre, skibsbygmestre, inspektører m.v. Arkitektonisk danner bygningen sammen med spanteloftsbygningen og takkelagebygningen et vigtigt forløb af stor skønhed. Kulturhistorisk belyser bygningen skibsbyggeriet på Nyholm.Dokken, opført 1858 ved ingeniør Alfred Giles, har de kulturhistoriske kvaliteter, der begrunder en fredning. Dokken er sammen med pumpehuset et markant eksempel på teknologioverførsel fra England til Danmark. Pumpehuset, dokken og de to kraner udgør en i Danmark unik helhed af overordentlig stor kulturhistorisk værdi. Anlægget anskueliggør Holmens funktion som skibsbygnings- og reparationsværft."
Journal nr.:
1996-911/101-0051

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-07-2001
Begrundelse:
Journal nr.:
2001-926/101-0020

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
12-06-2001
Begrundelse:
Journal nr.:
2001-926/101-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
08-07-2002
Begrundelse:
Journal nr.:
2001-926/101-0013

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-03-2003
Begrundelse:
Journal nr.:
2001-926/101-0039

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
11-03-2009
Begrundelse:
Journal nr.:
2008-7.83.03/101-0005

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
06-09-2016
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder, at Kuglegården mellem Artillerigårdens hoved- og sidefløje på Danneskiold-Samsøes Allé 1, Holmen, Københavns Kommune, har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en udvidelse af Holmens nugældende fredning hermed. Kuglegården udgør en væsentlig del af helheden i Artillerigårdens strengt symmetriske barokanlæg. De bevarede kuglesenge er desuden et markant vidnesbyrd om bygningskompleksets oprindelige funktion som magasin for flådens kanoner og andre våben. De bærende fredningsværdier knytter sig til Kuglegårdens karakter af åben plads, til kuglesengene og til vinstokkene op ad bygningerne. Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at de opstablede kanonkugler om muligt bevares i deres ”senge”, og at der ved et evt. kommende projekt sker en arkitektonisk bearbejdning af Kuglegården, som understøtter det barokke bygningsanlæg.
Journal nr.:
15/00977


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Holmen. Umatrikuleret. Oversigt over fredede bygninger på Holmen. Det Særlige Bygningssyn. Marts 1988. Holmen, Nyholms Hovedvagt. Umatrikuleret. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 1 side samt tegninger og fotografier. Michael Gosham/Forsvarets Bygningstjeneste. Juni 1989. Holmen, Frederiksholm, Magasinbygningen Umatr., Christianshavns kvarter Udarbejdet af ? Bygningshistorisk undersøgelse 2 sider Januar 1993 Holmen, Magasinbygningerne på Frederiksholm Umatrikulær, Christianshavns kvarter Bygningshistorisk oversigt 2 sider januar 1993


Navn:
Arresthuset, Holmen, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Hovedvagten (Under Kronen) Holmen, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Marinekaserne og Pavillonbygning, Holmen, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Mastekranen, Holmen, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Planbygningen, Holmen, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Schrødersees monument, Holmen, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Spanteloftsbygningen, Holmen, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Søarsenalet, Holmen, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Takkelagehuse og kontorbygning, Holmen, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Værftsbrovagten. Holmen, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 79


Fredet bygning Arsenalvej 2
Fredet bygning Galionsvej 40
Fredet bygning Galionsvej 42
Fredet bygning Galionsvej 44
Fredet bygning Galionsvej 46
Fredet bygning Galionsvej 48
Fredet bygning Galionsvej 50
Fredet bygning Galionsvej 52
Fredet bygning Galionsvej 56
Fredet bygning Galionsvej 58
Fredet bygning A.H. Vedels Plads 6
Fredet bygning Galionsvej 60
Fredet bygning Galionsvej 54
Fredet bygning Galionsvej 62
Fredet bygning Galionsvej 64
Fredet bygning Galionsvej 66
Fredet bygning Galionsvej 68
Fredet bygning Galionsvej 70
Fredet bygning Galionsvej 72
Fredet bygning Galionsvej 74

Fredede omgivelser: 10

Signatur Anlæg
Signatur Fredningsomfang
Kraner m. tilhørende jernbroer og nære omgivelser (kranernes svingbaner)
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang

Sagen omfatter yderligere 59 bygninger.

Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap