Sag: Sankt Annæ Plads 10 A-C

Sankt Annæ Plads 10 A-C, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sankt Annæ Plads 10 A-C
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sankt Annæ Plads 10 A-C
Kommune:
København
Omfang:
"Forhuset (1785 af Andreas Hallander med delvis bibeholdelse af en ældre bygnings bagfacade, forhøjet med en etage 1875), sidehus i otte fag (1757), den med sidehuset sammenbyggede udstillingsbygning kaldet ""Templet"" (1875) og det hermed sammenbyggede femetages beboelseshus (1873). Fredet 1964. Udvidet 1988.*"
Beskrivelse:
Sankt Annæ Plads 10 A-C ligger i husrækken på sydsiden af Sankt Annæ Plads og er i dag indrettet til private lejligheder samt kontorer, der udlejes til firmaer.

Sankt Annæ Plads 10 A-C er en fire etager høj og ni fag bred, grundmuret bygning med kælder og midtrisalit i fem fag. Bygningen bærer et heltag behængt med sortglaserede tegl med fem rundbuede kviste i tagfladen samt to skorstene i rygningen og i tagfladen på gårdsiden er der en stor, ældre køkkenskorsten. Kælder og første etage er kvaderpudset og de øvrige etager er glatpudset. Der er en rundbuet portgennemkørsel i de to østlige sidefag. Facaden er hvidmalet med en kordongesims af sandsten mellem første og anden etage og en gennemgående sålbænk af sandsten under beletagens vinduer. Hertil kommer et let fremhævet parti under fjerde etages vinduer i risalitten. Murværket afsluttes af en enkel, profileret hovedgesims. Vinduerne er ældre, hvidmalede korspostvinduer og torammede vinduer. På gårdsiden er murværket kalket med jernvitirol, og de ældre opsprossede krydspostvinduer er malet brune.

Forhuset er gennem et buet smigfag og et ældre trappehus af bindingsværk sammenbygget med et otte fag langt toetagers sidehus. Trappehusets gavl fremstår med sort opstreget bindingsværk og sidehuset fremstår glatpudset og kalket med jernvitriol. Hovedgesimsen er hvidkalket, og vinduer og døre er grønmalet. Sidehusets heltag bærer røde vingetegl. På siden mod Sankt Annæ Plads 8 er der i nyere tid tilbygget et bredt terassedæk af planker. Vinkelret på sidehuset ligger en enetages udstillingsbygning med glatpudset og hvidmalet tempelfront. Udstillingsbygningen forbinder sidehuset med et syv fag langt og fem etager højt beboelseshus på gårdens venstre side. Beboelseshuset har samme overflader som sidehuset og murværket afsluttes af en hvidkalket hovedgesims med savsnit. Vinduerne er fortrinsvis ældre to- og trefløjede dannebrogsvinduer, enkelte steder er der termovinduer. Gennem beboelseshuset er der en portgennemkørsel til nabogården.

I forhuset er der adgang til det indre ad en fireløbs hovedtrappe, der forbinder alle etager. Der er en lejlighed på hver etage og planløsningen på alle etager er præget af store stuer og kabinetter mod gaden samt entre, stue, køkken, bad og kammer mod gårdsiden. På flere etager er der bevaret rester af de gamle køkkenildsteder. Fra køkkenet er der adgang til det ældre trappehus, hvor den oprindelige trappe er bevaret. Lejlighederne er overvejende fornemt apteret med brystnings-, lysnings- og helpaneler, vægfelter, parketgulve, stukkatur, bemalede væglærreder og dørstykker. 

I de nederste etager er der fra forhuset adgang til sidehuset ad en nyere trappe. Sidehuset er indrettet til personalekantine og kontorfaciliteter og er overvejende præget af nyere overflader og installationer, på den øverste etage er den ældre tagkonstruktion frilagt og synlig. Udstillingsbygningen er i dag indrettet til café og loungeområde og fremstår med nyere overflader og installationer. Beboelseshuset er indrettet til kontorer i stueetagen og lejligheder på de øvrige etager. Lejlighedernes køkkener vender mod nabogården, mens stuerne vender mod gården Sankt Annæ Plads 10. I det indre er overfladerne ældre med bræddegulve, fyldingsdøre og gerichter.
Bygningshistorie:
Forhuset er opført 1785 af tømrermester Andreas Hallander, som en treetagers bygning med mansardtag samt kvist og altan over midtrisalitten. Bygningen blev opført som boliger for det fine borgerskab. Bagsiden var i fire etager med heltag. Rester af et gammelt bindingsværkshus fra før 1763 bibeholdtes som et sidehus, i dag trappehuset til det nuværende forhus. Forhuset blev forhøjet med en etage mod gaden i 1875. Sidehuset er opført i 1757, udstillingsbygningen blev opført i 1875, mens beboelseshuset opførtes i 1873.  
kilder:
Historiske Huse i det gamle København, Nationalmuseet 1972; p.191
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Sankt Annæ Plads nr. 10 A- C knytter sig til ejendommens beliggenhed med forhuset for enden af Amaliegade, hvor facaden danner et afdæmpet point de vue for Frederiksstadens hovedgade. På gårdsiden danner bygningernes gulkalkede murværk, brolægningen samt træerne et intimt og fredeligt uderum.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi for Sankt Annæ Plads 10 A-C knytter sig i det ydre til det samlede anlægs varierende opførelsestidspunkt og visuelle udtryk, der vidner om ændrede behov for beboelse og funktioner gennem anlæggets historie. Her skal særlig nævnes gadefacadens traditionelle symmetriske opbygning i klassicistisk stil, der vidner om bygningens oprindelse som fornemt borgerhus i 1700-tallets anden halvdel. Hertil kommer det ældre trappehus, hvis konstruktion i bindingsværk og unikke trætrappe viser, at denne bygning er den ældste i anlægget.  I det indre vidner planløsningerne i forhusets lejligheder om deres herskabelige status med et stort antal stuer og kabinetter mod gaden samt sekundære rum og køkken mod gården. Den indbyrdes udformning af bygningerne i anlægget viser tydeligt det indbyrdes hierarki med forhuset som det fornemmeste hus, mens sidehus, udstillingsbygning og baghus underordner sig i enten skala eller udtryk.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til forhusets brede, symmetriske facade, hvis harmoniske udtryk forstærkes af den regelmæssige og taktfaste faginddeling samt den lette reliefvirkning, der gives af midtrisalitten og underfacadens kvaderfugning. Hertil kommer udstillingsbygningens stramt, symmetrisk opbyggede tempelfront, der er en visuel overraskelse i gårdrummet blandt sidehusets og beboelsesbygningens enkle og nøgternt udformede gårdsider.

Idet indre knytter de arkitektoniske værdier sig særligt til forhusets hovedtrappe med fireløbssving og en imponerende durchsicht op gennem etagerne. Hertil kommer lejlighedernes repræsentative stuer, hvor de fint forarbejdede paneler og fyldingsdøre sammen med de unikt bemalede væglærreder og stukkatur understreger bygningens fornemme karakter.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier i Sankt Annæ Plads 10 A-C knytter sig i det ydre til gadefacadens regelmæssige faginddeling og traditionelle etageinddeling samt til det overordnede klassicistiske stiludtryk med alle detaljer. Hertil kommer det teglhængte heltag med tre skorstene, gårdsidens, side- og beboelseshusets enkle udformning, og regelmæssige faginddeling, det ældre trappehus, udstillingsbygningens symmetriske tempelfront samt den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til forhusets traditionelle planløsning med hovedtrappe og repræsentative stuer mod gaden samt mindre værelser og sekundære funktioner mod gårdsiden. Hertil kommer hovedtrappen og stuernes interiører, herunder alle ældre detaljer, som balustre, håndliste, brystnings-, lysnings- og helpaneler, fyldingsdøre med dørgreb, de unikt bemalede væglærreder og dørstykker, stukdekorationer samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-03-1990
Begrundelse:
Journal nr.:
426/101-0031

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
02-12-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-438/88

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-07-1964
Begrundelse:
Journal nr.:
3/63-6/64


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 4


Fredet bygning Sankt Annæ Plads 10B
Fredet bygning Sankt Annæ Plads 10B
Fredet bygning Sankt Annæ Plads 10A
Fredet bygning Sankt Annæ Plads 10C

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap