Sag: Vestergade 29-31 (ophævet)

Vestergade 29-31, København
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vestergade 29-31 (ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Vestergade 29-31
Kommune:
København
Omfang:
Forhusene (østre forhus 1798-99, vestre forhus 1796-97). F. 1959.* Ophævet 2017
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-06-1990
Begrundelse:
Journal nr.:
426/101-0037

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-04-1959
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
12-09-2017
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder, at begge forhusene i Vestergade 29-31 som følge af de talrige ombygninger og ukarakteristiske tilføjelser – både i det ydre og det indre – ikke længere har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. I det ydre fremstår forhusenes facader dog velintegrerede i Vestergades gadebillede i kraft af bygningernes klassicistiske elementer som kvadrede underfacader, kordongesimser, glatpudsede overfacader samt korspostvinduer med todelte underrammer. Den brede og sammenhængende hovedgesims understreger samtidig bygningshistorisk samhørigheden med Vestergade 33, der sammen med disse huse blev væsentligt ombygget i begyndelsen af 1900-tallet. I det indre er sket en række ændringer, der forringer bygningernes arkitektoniske og kulturhistoriske værdi, og som ikke meningsfuldt lader sig rekonstruere. Det gælder navnlig de store ændringer af adgangsforholdene, herunder ombygningerne af portrummene og den manglende hovedtrappe i Vestergade 31 med deraf tilhørende utraditionelle planløsninger til følge. Generelt for begge forhuse er tillige nye gulve, mange nye døre, nedsænkede lofter, glasvægge og nye vægoverflader, der navnlig er fra omkring år 2000. Samlet set vurderer Slots- og Kulturstyrelsen derfor, at de få tilbageværende fredningsværdier ligger i Vestergade 29 – de ældre korspostvinduer, hovedtrapperummet, dele af planløsningen samt de oprindelige eller ældre snedkerdetaljer – og at disse ikke er tilstrækkelige til en opretholdelse af fredningen af forhusene i Vestergade 29-31. Samtidig skal styrelsen dog anbefale Københavns Kommune gennem en bevarende lokalplan at værne om forhusenes facader.
Journal nr.:
16/10718

Type:
Scanjour nr
Dato:
03-12-2018
Journal nr.:
16/10718

Type:
Scanjour nr
Dato:
03-12-2018
Journal nr.:
16/10718


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 1 Vestergade 29

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap