Sag: Den Treschowske Stiftelse

Klerkegade 25 G-H, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den Treschowske Stiftelse
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Klerkegade 25 G-H
Kommune:
København
Omfang:
Den fire etagers bygning (1847) i gården bag Den Wintherfeldtske Stiftelse. Fredet 1978.*
Beskrivelse:
I fredningsbeskrivelsen er der ikke taget stilling til lovligheden af bygningsarbejder foretaget i ejendommen.

Den Treschowske Stiftelse er en fritliggende bygning, der ligger i gården bag den Wintherfeldtske Stiftelse, der ligger ud til Klerkegade. Den Treschowske Stiftelse er ti fag bred og fire etager høj. I tredje og syvende fag er indgangspartierne, hævet over gadeniveau med et trin. Hele bygningen anvendes til boliger, dog er der indrettet fælles faciliteter som eks. vaskerum i en del af stueetagen.

Bygningen er grundmuret og over en lav pudset sokkel er murværket filtset. Gesimsen under taget er en enkel, aftrappet gesims. Både murflader og gesims er sandfarvede. Vinduerne er torammede vinduer med otte ruder i hver ramme og de har alle skifersålbænke. Samtlige vinduer er hvidmalede. Bygningens bagside og østgavlen har samme murbehandling som facaden. Vestgavlen er derimod gulkalket og nederst på denne gavl er i nyere tid tilbygget et muret cykelskur med teglhængt halvtag.

Indgangsdørene er begge fyldingsdøre med fast sidestykke. Dørfløjene har ti fyldinger, heraf er de to øverste erstattet med glas. Dørene er nyere og er malet mørkegrønne. Begge døråbninger har sandstensindfatninger med konsolbårne trekantfrontoner. Taget er et let opskalket heltag hængt med røde vingetegl. I rygningen er fire blokformede skorstenspiber med sokkel.

Der er fra gårdsiden indgang til gennemgående forstuegange, der giver adgang til trapper, som begge ligger i husets bageste del. Herfra er der adgang til lejlighederne, hvoraf der for hver opgang er to på hver etage. Lejlighederne har to værelser og et lille, i nyere tid indrettet badeværelse. Der er bevarede, oprindelige ildstedskapper og et lille køkken indrettet i det ene kammer. Værelserne med ildstedskapper vender mod nord ud mod gården til den Wintherfeldtske Stiftelse.

Det ældre hanebåndsloft anvendes til opbevaring med ældre, bræddedelte rum og revledøre. Taget er understrøget og den ældre tagkonstruktion er synlig.

Trapperne er ligeløbstrapper med indstemte trin i glatte vanger og simple kantede balustre samt en malet håndliste. Der er pudset under løbene. Alle trapper stammer fra opførelsen. Entredørene er enten nyfremstillede efter ældre forbillede eller stammer fra opførelsen. I trappeopgangene er der nye flisegulve i stueetagen og pladebeklædte lofter. Reposer og trin er belagte med linoleum. På etagerne er den forreste del af reposerne mod nord inddraget til mindre badeværelser, et til hver af lejlighederne.

I alle lejligheder er der bræddegulve, der primært er nyere. Vægge og lofter er glatpudsede og der er simple fodpaneler eller brystningspaneler. Vinduerne har poste med flad forkant og trekvartstaf på hjørnerne. Vinduerne er forsynet med moderne anverfere og stormkroge. Samtlige vinduer i lejlighederne har forsatsrammer. De enfløjede døre har fyldinger, heraf en del med indstukne hængsler med rund knop og nyere krykgreb af messing. Der ses også nyere standarddøre med fyldinger og moderne beslåning.
Bygningshistorie:
Den Treschowske Stiftelse blev opført i 1847 og var udført af Murermester J. H. Lütthans (1783-1852) som en del af stiftelsen ”Trøstens Bolig” administreret af Frederik Treschow (1786-1869). ”Trøstens Bolig” var en stiftelse, der opstod som følge af en kommission nedsat den 24. marts 1812. Formålet var at yde støtte til de bygherrer, der måtte ønske at bygge boliger til småkårsfolk og borgere af middelstanden, dels for at udnytte de mange grunde, der stod tomme efter både branden i 1795 og bombardementet i 1807, og dels for at afhjælpe den deraf opståede bolignød, der var opstået i hovedstaden. Frederik Treschow administrerede også Den Wintherfeldtske Stiftelse, hvilket inspirerede ham til at bygge den Treschowske Stiftelse bag Den Wintherfeldtske Stiftelse og siden opføre endnu en, Treschows Stiftelse, på Christianshavn af to omgange i henholdsvis 1853 og 1857.
kilder:
C.F. Hansen, Hakon Lund og Annelise Thygesen, Bergiafonden og Arkitektens Forlag, 1995

www.indenforvoldene.dk

Historiske Huse i det gamle København, Nationalmuseet, 1972

Kulturstyrelsens Sagsarkiv.

Bydelsatlas Indre By/Christianshavn, Skov- og Naturstyrelsen, 1996

Byens Huse, Danmarks arkitektur, Sys Hartmann og Villads Villadsen, København 1979

Dansk byggesæt omkring 1792 og 1942, Harald Langberg og Hans Erling Langkilde, Den almindelige Brandforsikring, 1942

De københavnske boligtypers udvikling, Arkitekten, XXXVIII. 5. Kay Fisker, 1938

København, før og nu – og aldrig, Bo Bramsen, red.,1987

København fra bispetid til borgertid, Stadsingeniørens Direktorat, 1947
Miljømæssig værdi:
Den Treschowske Stiftelse ligger i gårdrummet bag Den Wintherfeldtske Stiftelse, hvor disse to bygninger afgrænser et langstrakt gårdrum med plæner, brolægning, bede og beplantning, hvilket danner et særdeles stemningsfuldt gårdmiljø.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Den Treschowske Stiftelse knytter sig til den fritstående bygning som et velbevaret og repræsentativt eksempel på det stiftelsesbyggeri i København, der blev opført som en velgørende foranstaltning for byens mindre formuende befolkning, der var blevet hjemløse efter branden i 1795 og bombardementet i 1807.

Den kulturhistoriske værdi ved Den Treschowske Stiftelse knytter sig i det ydre til det nedtonede senklassicistiske stiludtryk, der er karakteristisk for samtiden og som kommer til udtryk i de filtsede murflader, og hvor de markante indgangspartier, der sammen med den meget enkle hovedgesims udgør facadens eneste dekorative elementer.  Bygningens beliggenhed i et gårdmiljø kommer til udtryk i at alle bygningens sider har stort set har samme udformning på nær indgangspartierne på facaden mod gården. Bygningen har således næsten ikke det for perioden traditionelle udseende med en repræsentativ facade og en enkel funktionsbetinget gårdside. Det nøgterne og spartanske udtryk afspejler bygningens oprindelse som stiftelsesbygning, der dels skulle udstråle sit formål som bolig for småkårsfolk og derfor ikke skulle gøre det store væsen af sig i det ydre. Hertil kommer de tætsiddende og forholdsvis små vinduer samt de mange skorstenspiber, der i det ydre signalerer, at bygningen rummede et stort antal mindre boligenheder.

Den kulturhistoriske værdi ved Den Treschowske Stiftelse knytter sig i det indre til de bevarede dele af den ældre planløsning i alle bygningens hovedetager. Denne er kendetegnet ved trapperummene med ligeløbstrapper, der på hver etage giver adgang til to gennemgående lejligheder. Størstedelen af lejlighederne består af stue, kammer køkken og bad. Enkelte lejligheder i er i dag slået sammen til større boligenheder, men den oprindelige struktur er stadig aflæselig i kraft af den bevarede midterskillevæg, rumstrukturen og de bevarede ildstedskapper. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til de bevarede ældre bygningsdele og -detaljer, herunder bræddegulve, pudsede vægge og lofter, køkkenernes ildstedskapper, fyldings- og revledøre med gerichter og beslåning. Bygningens interiør med det nøgterne og knappe klassicistiske stiludtryk, vidner om den herskende smag på opførelsestidspunktet og om bygningens oprindelse som en rationel og gedigen bolig for småkårsfolk. Endelig knytter den kulturhistoriske værdi sig til loftrummet, der som oprindeligt er indrettet med små aflukker til opbevaring.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Den Treschowske Stiftelse knytter sig i det ydre til fritliggende bygning, hvor de enkle filtsede murflader, den jævne vinduestakt og facadens symmetriske komposition, står med et sluttet og helstøbt udtryk. Den enkle gesims og tagformens lette opskalkning giver sammen med indgangspartiernes sandstensindfatninger bygningen en præcis og underspillet elegance. Endelig kommer de ubrudte tagflader, der samler den store bygningskrop til en homogen helhed.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til lejlighederne, hvis relativt små rum sammen de bevarede ildstedskapper og de få, men fint udførte snedkerdetaljer gør, at interiøret fremstår stemningsfuldt og endnu formidler sin oprindelse som enkle og gedigne boliger for småkårsfolk.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier ved Den Treschowske Stiftelse knytter sig til det samlede anlæg som et fornemt eksempel på en senklassicistisk stiftelsesbygning opført i København i midten af 1800-tallet.

I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens konstruktion i grundmur, det nedtonede senklassicistiske udtryk med samtlige detaljer og det let opskalkede, teglhængte tag af røde vingetegl. Hertil kommer alle oprindelige og ældre detaljer, herunder skorstenspiber, døre og vinduer, fordakninger samt den traditionelle materialeholdning.  

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre grundplan på alle etager, kendetegnet ved trapperummene med ligeløbstrapper og reposerne, der giver adgang til lejlighederne med ildstedkapper i de gårdvendte rum og stuer mod syd. Hertil kommer alle oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder bræddegulve, pudsede vægge og lofter, tagkonstruktionen, skorstene, trapper, ildstedskapper, revle- og fyldingsdøre med tilhørende gerichter og beslåning, panelering og den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-08-1978
Journal nr.:
66-15-705/78

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
04-05-2004
Journal nr.:
2003-123/101-0021

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-09-2004
Journal nr.:
2003-123/101


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Klerkegade 25G

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap