Sag: Nyhavn 57

Nyhavn 57, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeb. hus baggårdserhverv
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nyhavn 57
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nyhavn 57
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (ca. 1690, ca. 1850-60) og det hermed sammenbyggede sidehus, mellemhuset og baghuset (beg. af 1700-tallet, ombygget 1889) og de tilhørende befæstede arealer i gårdforløbene på matriklen. Fredet 1945* Udvidet 2017.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeb. hus baggårdserhverv
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Gårdrum, gårdsplads ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
16-03-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
626-15-27/83

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
07-07-1981
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-145/80

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
18-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
23-01-2017
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder, at mellemhuset og baghuset, Nyhavn 57B, 1051 København K, Københavns Kommune, samt de tilhørende befæstede arealer i gårdforløbene, har de arkitekturhistoriske, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en udvidelse af den eksisterende fredning af forhuset og det hermed sammenbyggede sidehus, Nyhavn 57A. De to bygninger udgør en væsentlig del af fortællingen om de mange pakhuse og siden småindustrier, der er karakteristisk for Nyhavnsbebyggelsen og som i dette tilfælde også viser, hvorledes pakhusfunktionen i 1889 blev omdannet til to produktionsbygninger. Miljømæssig værdi Den miljømæssige værdi ligger i den tætte udnyttelse af den lange, smalle grund, hvor adgangen til de forskellige bygninger sker gennem små gårde og gennem porte i henholdsvis forhus og mellemhus. De to bygninger er med til at understrege det fortættede bolig-, produktions og pakhusmiljø, der hørte til den aktive havns og skibsfartens periode. I dag er den transformeret til et tæt beboelsesmiljø med betydelig historisk atmosfære. Kulturhistorisk værdi: Den kulturhistoriske værdi knytter sig til den lange, smalle matrikel, som fra det tidlige 1700-tal har været disponeret med en boligdel i for- og sidehus og med et stort pakhus på resten af grunden. Skønt meget ændret i 1889 er denne disposition stadig gældende, nu med et mellemhus, der overvejende er bolig og et baghus med store åbne rum på alle etager. De to bygninger indgår i fortællingen om pakhusenes nyere kulturhistorie og fortæller med de tofløjede døre foran hejselugerne og udliggerbom og hejseværk i den bageste gård om produktionsforholdene for småindustri. Arkitektonisk værdi: Der ligger arkitektonisk værdi i husenes prunkløse enkelhed og de nøgterne gangbroer af jern, der forbinder de to høje bygninger. Den traditionelle materialeholdning og funktionsbetingede udformning af lugerne til indhejsning af varer giver anlægget et homogent udtryk. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig særligt til de let opfattelige rum, hvor jerndrageren, der understøttes af en støbejernssøjle, deler hver etage op på midten og tydeligt understøtter monierhvælvenes repeterende buer. De smalle stålsprosser i både vinduer og døre, der er isat trærammerne, er en nøgtern løsning på en smal, men stærk sprosse. Bærende fredningsværdier: De bærende fredningsværdier knytter sig til bygningernes bevarede industrielle karakter med de tofløjede luger foran hejselugerne, udliggerbommen og det manuelle hejseværk i gården, samt jernbroerne mellem de to bygninger. Hertil kommer i det indre, de enkle rum på hver etage med støbejernssøjle, jerndrager og monierhvælv, tagformen og den traditionelle materialeholdning, samt vinduer, døre og trappen fra 1889.
Journal nr.:
16/03421

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
28-07-2017
Journal nr.:
17/05304


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Nyhavn 57
Fredet bygning Nyhavn 57B
Fredet bygning Nyhavn 57B

Fredede omgivelser: 2

Signatur Gårdrum, gårdsplads
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap