Sag: Gefionbroen

Langelinie (beliggende syd for), København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bro
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gefionbroen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Langelinie (beliggende syd for)
Kommune:
København
Omfang:
Jernbetonbroen (1894-95 af A.S. Ostenfeld og Vilhelm Dahlerup, 1999 istandsat og flyttet til nuværende placering). F. 1997.
Beskrivelse:
Fodgængerstien, som forbinder området ved Gefionspringvandet med Langeliniepromenaden, er ført over banetracéen via en lille jernbetonbro, kaldet Gefionbroen. Broen er en skævt indespændt buebro i jernbeton med en spændvidde på ca. 19 m. Broen har et udpræget spinkelt udseende grundet den lille buetykkelse ved toppen, kun ca. 20 cm. Bropillerne er til hver side granitbeklædte ud mod baneterrænet. På de synlige sideflader er broen udsmykket med stiftmosaikker, ligesom den er forsynet med markante jernrækværker. Arkitekt Vilhelm Dahlerup bistod ingeniøren med disse udsmyk-nings-mæssige sider af arbejdet. Bygningshistorie: Gefionbroen er den ældst bevarede danske jernbetonbro og formentlig den første opført i Danmark. Broens spændvidde, som i dag må betragtes som moderat, var for sin tid - og med det begrænsede materialekendskab på dette tidspunkt - ganske betydeligt. Den ringe tykkelse i brotoppen er udtryk for en dristig konstruktion, når man tager i betragtning, at broen er bygget inden for det første tiår, hvor jernbeton blev taget i anvendelse her i landet. Arbejdet udførtes for pillernes vedkommende af firmaerne Sørensen & Andersen (nordre pille) samt Hoffmann & Gunnerson (søndre pille), mens selve monierkonstruktionen blev ud-ført af Schiøller & Rothe. Gefionbroen blev projekteret af den unge bygningsingeniør fra Polyteknisk Læreanstalt, A.S. Ostenfeld (1866-1931), der i Københavns Havnevæsens tjeneste også tegnede Lange-liniebroen, som nu er nedtaget og erstattet af en nyere brokonstruktion. Ostenfeld gjorde sig i de følgende år bemærket som underviser og forsker ved Polyteknisk Læreanstalt, hvor han etablerede den såkaldte statiske skole. Med baggrund i en banebrydende forskning inden for brobygningen, heriblandt søjleteori, skabte Ostenfeld bl.a. i samarbejde med dansk materiallæres pioner E. Suenson en internationalt fremtrædende undervisning for bygnings-ingeniører, som i de følgende år var grundlaget for etablering af så vigtige firmaer som Christiani & Nielsen, Kampsax, Højgaard & Schultz m.fl. Vedligeholdelsestilstand: Der er ikke inden for de seneste år foretaget en egentlig bygningsteknisk gennemgang, men broen er i det ydre i middel vedligeholdestilstand uden egentlige tegn på forfald. Rækværkerne er i god stand. Det er i øvrigt i sig selv imponerende, at broen har kunnet stå frem til nutiden uden behov for betonrenovering, men dette skyldes naturligvis til dels også, at belastningen er og har været begrænset. Planforhold: Der arbejdes for tiden med en genetablering af Kastelsvolden, dvs. sløjfning af jernbaneterrænet, der løber under broen. Dette arbejde er ikke umiddelbart forestående, men det kan i givet fald blive nødvendigt at vinkle broen, hvad der vurderes som teknisk realistisk Skulle broens placering blive umuliggjort, har Selskabet til bevaring af Industrimiljøer foreslået, at den i stedet kan flyttes til Østre Anlæg bag Dahlerups kunstmuseum, hvor der for øjeblikket kun fører en opkastet jordvold over søen i anlægget. Disse perspektiver må tages i betragtning under sagens videre forløb. Kommuneatlas: Broen er ikke medtaget i kommuneatlas for området, da den ikke har et BBR-nummer. (Skov- og Naturstyrelsen, 1997).
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bro
Bebyggelsestype:
Købstad - Andet
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Bro

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-12-1997
Begrundelse:
Gefionbroen ved Langelinie (1894-95 af A.S. Ostenfeld sammen med Vilh. Dahlerup) har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Broen er formentlig Danmarks første jernbetonbro, udført efter projekt af ingeniøren A.S. Ostenfeld, som ved Polyteknisk Læreanstalt skabte den danske statiske skole. Broen er et monument over en periode, hvor danske bygningsingeniører, bl.a. som følge af Ostenfelds undervisning, skabte sig et internationalt navn på brobygningens område. Skov- og Naturstyrelsen er opmærksom på de igangværende overvejelser om at genskabe Kastellet og at det kan blive aktuelt at flytte Gefionbroen. (Skov- og Naturstyrelsen, 1997)
Journal nr.:
1996-911/101-0030


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Langelinie 0

Fredede omgivelser: 1

Signatur Bro


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap