Sag: Kronprinsessegade 44

Kronprinsessegade 44, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kronprinsessegade 44
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kronprinsessegade 44
Kommune:
København
Omfang:
Forhus, side- og baghus (1804-05, bygningen forhøjet, og facaden på forhuset ombygget 1847). F. 1945.* Udv. 2011.
Beskrivelse:
Jf. oplæg til Det Særlige Bygningssyn i forbindelse med fredningsudvidelse, 16. december 2010:

Bygningshistorie
Side- og baghus til Kronprinsessegade er opført samtidig med forhuset.

De største ombygninger er sket omkring 1927-28, hvor ejeren, foreningen ”Den Indre By’s Kristelige sociale Arbejde”, der i bygningen drev børnehave og fritidshjem for ca. 60 børn, fik udført ombygningsarbejder i for- og baghus. I 1927 er der indrettet fritidshjem i stueetagen i for-, side- og baghus.
Der er udført brandsikring, i forhuset i respekt for fredningsværdierne, i baghuset uden respekt for trapperummets interiør.
Bygningen fungerer i dag som kollegium for musikstuderende.

Beskrivelse

Forhuset til Kronprinsessegade 44 lægger sig på linje med de øvrige huse i facaderækken. Fra Gothersgade til sølvgade aftager den arkitektoniske omhu. De fineste huse ligger tættest på Gothersgade, men samlet set er gaden et udtryk for høj arkitektonisk kvalitet. En væsentlig del af gadens side- og baghuse er fredet.

Kronprinsessegade blev anlagt efter den store brand i 1795. Der var et stort ønske om regulering og mere lys og luft end der havde været i den middelalderlige by. Ikke desto mindre var boligbehovet stort. Der var mange brandlidte og boligløse familier, hvilket resulterede i en tæt udnyttelse af parcellerne. Kronprinsessegade 44 er et eksempel herpå. Mod gaden var der regulering af bygningernes højde, gesims- og vindueshøjder. Side- og baghuse blev opført i samme højder som forhusene, med færre udsmykningsdetaljer og der blev kun levnet lidt rum til en gårdsplads.

Side- og baghus er grundmuret i fire etager, har tegltag og står med pudset facade og med indgangspartier med dobbelte fyldningsdøre og overliggende glasparti.

Lejlighedsplanerne i forhus, side- og baghus er integreret i hinanden. Forhusets store lejlighed strækker sig ned i sidehuset og har fælles bagtrappe med den store lejlighed i baghuset. I øjeblikket ligger fredningsgrænsen for forhuset midt gennem rummet i smigfaget, der strækker sig gennem såvel forhus som sidehus. Ligeledes forbindes side- og baghus med hinanden i smigfaget i den store lejlighed i baghuset.
 
Side-og baghuset er udstyrsmæssigt behandlet ens, overalt findes i opholdsrummene væg- og vinduespaneler samt lisener om døre og ovnpladser.

Baggrund
Kronprinsessegade 44 gennemgår i øjeblikket en gennemgribende udvendig renovering, som omfatter såvel facader mod gaden og gården som vinduer og døre. Man har ønsket at behandle for-, side- og baghus ens, det vil sige efter Kulturarvsstyrelsens anvisninger. I den forbindelse har ejeren, gennem arkitekten, søgt om en udvidelse af fredningen.

Vedligeholdelsestilstand

Såvel forhus som side- og baghus er indvendig meget slidt og døre og vinduer trænger til renovering. I baghuset er en lejlighed sat i stand som renoveringseksempel, men resten mangler.

Planbestemmelser
Kronprinsessegade 44 er omfattet af lokalplan nr. 323, vedtaget i juni 2000. Lokalplanen indeholder bevaringsbestemmelser, men angiver samtidig at ”Bygge og Teknikudvalget kan tillade nedrivning af side- og baghusbebyggelse, når dette kan begrundes med forbedringer af lysforholdene, de udendørs opholdsarealer eller af de arkitektoniske forhold”.

Kommuneatlas

I Bydelsatlas for Indre By/Christianshavn er forhuset angivet som fredet. Side- og baghus er ikke vurderet.

Omgivelser

Side- og baghuset til Kronprinsessegade 44 ligger på en langstrakt matrikel, hvor det byggede fylder en væsentlig del af matriklen. Det efterlader et lille smalt gårdareal. Udnyttelsen af grunden og den smalle gård er helt karakteristisk for tidens byggeri og fortæller om den overbebyggelse, som bolignøden efter de store brande og tilflytningen til byen medførte, på et tidspunkt hvor byen ikke kunne brede sig på grund af voldene.

Litteraturhenvisninger

Kronprinsessegade 44 – historien om et hus. Morten Jacob Hansen og Lars Tuxen, arkitekter.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-02-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-486/81

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
23-06-2011
Begrundelse:
Kulturarvsstyrelsen finder, at side- og baghus til Kronprinsessegade 44 (1804-05), Københavns Kommune har de arkitekturhistoriske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en udvidelse af fredningen. Formål Formålet med fredningsudvidelsen af forhuset på Kronprinsessegade 44 med side- og baghuset er at sikre en bygningsmæssig helhed. Arkitektonisk værdi Forhus, side- og baghus udgør en strukturel og visuel helhed. Bygningsmassen er tænkt og opført som et samlet hele, hvor rumforløbene overlapper betegnelserne forhus, side- og baghus, hvilket bl.a. ses af, at forhusets køkkener gennem hele husets levetid har ligget i sidehuset. Side- og baghus udgør således en integreret del af hele bygningen. Kulturhistorisk værdi Kronprinsessegade blev anlagt efter den store brand i 1795. Der var et stort ønske om regulering og mere lys og luft end der havde været i den middelalderlige by. Ikke desto mindre var boligbehovet stort. Der var mange brandlidte og boligløse familier, hvilket resulterede i en tæt udnyttelse af parcellerne. Kronprinsessegade 44 er et eksempel herpå. Mod gaden var der regulering af bygningernes højde, gesims- og vindueshøjder. Side- og baghuse blev opført i samme højder som forhusene, med færre udsmykningsdetaljer, og der blev kun levnet lidt rum til en gårdsplads. Side- og baghuset til Kronprinsessegade 44 repræsenterer det tidlige 1800-tals bestræbelser på både at leve op til tidens normer om boliger til en velstående middelklasse og samtidig skaffe lejligheder til en mindre velbeslået middelklasse. Herudover indeholder Kronprinsessegade 44 fortællingen om den overbebyggelse, som bolignøden efter branden i 1795 fremtvang. Miljømæssig værdi Det smalle gårdrum og den tætte bygningsmasse har stor fortælleværdi om en væsentlig periode i byens historie. Bærende fredningsværdier De bærende fredningsværdier er de pudsede facaders tætte rækker af oprindelige vinduer samt de oprindelige yderdøre. Indvendigt knytter de bærende fredningsværdier sig til rumstrukturen og trappeopgangene og i lejlighederne til vindues- og vægpaneler. Herudover knytter de bærende fredningsværdier sig til lisenerne om ovnplader og døre. Derudover knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens oprindelige materialeholdning.
Journal nr.:
2009-7.82.03/101-0005

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-04-2015
Journal nr.:
2009-7.82.03/101-0005


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kronprinsessegade 44

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap