Sag: Brønnums Hus

August Bournonvilles Passage 1 (tidl. Tordenskjoldsgade 1), København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Brønnums Hus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
August Bournonvilles Passage 1 (tidl. Tordenskjoldsgade 1)
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset, sidehuset samt baghuset (1856-66 af Ferdinand Vilhelm Jensen). F. 1995.
Beskrivelse:
"De grundmurede bygninger er opført til beboelse i fire etager med kælder. Tagetagen er senere inddraget til tegnestuer. Taget er et heltag dækket af skifer mod gaden og af pap mod gården. Bygningerne omkranser en gård, hvis sydlige side udgøres af en brandmur. Ejendommen ligger udtil Kongens Nytorv med Harsdorffs Hus og Det Kgl. Teater som naboer. Bygningen kan opfattes som et hjørnehus med fire fag mod Tordenskjoldsgade og et afrundet hjørne på tre fag. Et ½ fag forbinder hjørnet med Harsdorffs Hus. Facaden er udført i stuk (d.v.s. gibs blandet med cement). Den fremstår med et højt rustikakvadret sokkelparti i stueetagen. Slutstenene over de rundbuede åbninger er udformet som groteske masker. Herover markeres tredelingen af facaden ved kvaderbånd. Mod Tordenskjoldsgade prydes vinduerne på første og anden sal af rigt dekorerede indramninger med blomsterguirlander, løvehoveder og masker. Hertil kommer delfiner i felterne under vinduerne på første sal og våbenskjolde kronet af bikuber holdt af havfruer over vinduerne. Over vinduerne på anden sal ses ørne. I det rundede hjørne er vinduerne på første og anden sal uindrammede. Istedet er felterne i mellem vinduerne udsmykket med ornamenter. På anden sal krones vinduerne af ornamentale hoveder og et enkelt bånd. På første og anden sal er balkoner med jernrækværk og båret af flyvende ørne. I facadens hele længde prydes vinduerne af rammer med en lettere ornamentik. Vinduerne hviler på et enkelt brystningsbånd. Facaden afsluttes af et højt gesimsbånd med blomsterguirlander holdt af putti. I det østligste fag ses en faldende putto. Figuren skal efter sigende minde om, at en murer faldt ned fra stilladset på dette sted under opførelsen. Mod gården er murene uden udsmykning. I det indre rummer ejendommen i stueetagen ""Restaurant Brønnum"", der har været på stedet siden 1871. Lokalerne er senere moderniseret. Herover findes niværelseslejligheder, der strækker sig fra forhuset til baghuset. I baghuset findes mindre firværelseslejligheder. Lejlighederne anvendes, på nær een, ikke længere til beboelse, men den oprindelige rumopdeling og snedkerarbejderne er i alt væsentlig bevaret. På anden sal ses flere dekorerede interiører. Et rum prydes af vægmalerier med aftenstemninger fra Hirschsprungs landsted, malet af landskabsmalerne Thorvald Niss (1842-1905) og Gotfred Rump (1816-80), begge bl.a. repræsenteret i Hirschsprungssamling. Spisestuen står med de oprindelige gyldenlædertapeter. Historie: Bygningen er opført af grosserer Flensburg ved arkitekt Ferdinad Jensen (1837-1890), som det første beboelseshus på Gammelholm. Blandt beboerne har været vekseler Hen-riques og tobaksfabrikant og kunstmaler Hirschsprung, hvis fabrik, opført 1866 ved Ove Petersen, ligger på hjørnet af Tordenskjoldsgade og Heibergsgade. Stilistisk er bygningen blandt de tidligste eksempler på historicismens associationsskabende brug af motiver fra italiensk og fransk renæssance. Formmæssigt har arkitekten skabt en klar opdeling af bygningskroppen, der sammen med ornamenternes skyggevirkninger, giver bygningen en rig malerisk-plastisk fremtræden. (Skov- og Naturstyrelsen, 1995)."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-06-1995
Begrundelse:
"""Brønnums Hus"" har en særlige arkitektoniske og kulturhistoriske kvalitet, der kan begrunde en fredning. Bygningen, der er opført som det første beboelseshus på Gammelholm efter militærets salg af området til privat bebyggelse, er et af stukperiodens hovedværker og er af stor æstetisk værdi. Arkitekten har skabt en klar opdeling af bygningskroppen, der sammen med ornamenternes skyggevirkning, giver bygningen en rig malerisk-plastisk fremtræden. En fremtræden, der er karakteristisk for den europæisk orienterede retning indenfor historicismens artkitektur. Bygningen er blandt de første og bedste eksempler på den retnings arbejde. Kulturhistorisk har bygningen med sine oprindelige, velbevarede og eksklusive interiører særlig værdi som repræsentant for den velstillede del af det københavnske borgerskabs boligforhold under industrialismens første fase. (CAJ, Skov- og Naturstyrelsen 1995). "
Journal nr.:
911/101-0002


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning August Bournonvilles Passage 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap