Sag: Nyhavn 10-12

Nyhavn 10-12, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseskompleks
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nyhavn 10-12
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nyhavn 10-12
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset nr. 10 (1772-73, kvist ombygget til fuld etage 1850) samt det 6 fag lange sidehus (1772-73, forhøjet 1850), forhuset nr. 12 og det dermed sammenbyggede 13 fag lange sidehus (ca. 1770, sidehuset 1796). F. 1918. Udv. 2001.
Beskrivelse:
Jf. materiale til Bygningssynets møde den 21. juni 2000. Beskrivelse: Sidehuset er sammenbygget med det allerede fredede forhus og er opført og forhøjet samtidig med dette, dvs. opført 1772-73 som et 3-etages hus med en kvist til gaden over 3 fag, forhøjet med 1 etage 1850 samt indrettet med beboelse i tageetagen 1932. Det er en grundmuret, smal bygning med teglhængt halvtag, 4 etager høj og bestående af 6 fag samt et smigfag nærmest forhuset. Bygningen er gulkalket og har tag af røde tagsten, hvori der er 3 kviste. Ved ombygningen i 1932 blev der etableret en bred altan i tagetagen, midt over facaden samt en lille altan til gårdsiden over smigfaget. Den sidste er det ejerens hensigt at fjerne ved først givne lejlighed. Hver etage har samme indretning: smigfaget udgør den bageste ende af forhusets spisestue, dernæst et køkken på 3 fag, en køkkentrappe på 1 fag og et kammer (pigeværelse) på 2 fag. I køkkenerne er der gamle murede ildsteder med skorstenshammer af svært fyrretømmer på 2. sal og jerndrager på 3. sal. Der er overalt gamle fyldingsdøre og gamle trævinduer af dannebrogstype, tilsyneladende fra ca. 1800. Vedligeholdelsestilstand: God. Planforhold: I henhold til kommuneplan 1997 ligger bygningen i et område der er fastlagt til boliger; dog kan der tillades kollektive anlæg og institutioner samt andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med anvendelsen til boliger. Den er ikke pålagt lokalplan eller byplanvedtægt og er ikke omfattet af byfornyelses-overvejelser. Kommuneatlas: Der er udarbejdet kommuneatlas for bydelen (Indre By). Bygningen er heri karakteriseret som værende af høj bevaringsværdi (1).
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseskompleks
Bebyggelsestype:
Købstad
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
12-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
06-02-2001
Begrundelse:
Jf. brev af den 28. november 2000. Begrundelse: Begrundelsen for udvidelsen af fredningen er, at man finder, at sidehuset Nyhavn 10 har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Bygningen er opført samtidig med det i forvejen fredede forhus og udgør en integreret del af dette. Det samlede bygningsanlæg er et karakteristisk og stort set velbevaret eksempel på borgerlige etageejendomme i København fra 1700-årene. Et typisk træk er således spisestuen, der dels er beliggende i forhuset og dels i sidehusets smigfag, samt køkkenets og andre sekundære rums placering i sidehuset. Synet finder envidere, at det ville understøtte fredningsværdierne, hvis man ved en senere lejlighed fjerner altanen i tagetagen mod gården.
Journal nr.:
1996-912/101-0028


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Nyhavn 10
Fredet bygning Nyhavn 12

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap