Sag: Champagnehuset

Grønningen 7-9 og Hammerensgade 8, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Champagnehuset
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Grønningen 7-9 og Hammerensgade 8
Kommune:
København
Omfang:
Etageejendommen (1936 af Ib Lunding). Fredet 1997. *
Beskrivelse:
Hjørneejendommen består af to opgange med ialt otte fag mod Grønningen, et hjørnefag samt én opgang med ialt fire fag mod Hammerensgade. Ejendommen, der mod gaden er opført i røde teglsten, er i seks etager med kælder samt loftsetage, indrettet i sadeltaget, der er teglhængt med sortglaserede tagsten. Husets meget svære gadedøre er af lyse, lakerede planker, vinduerne har brunmalede, sprosseløse trærammer. Sålbænke og nedløbsrør er udført i kobber. Mod gården er murene opført i gule teglsten. Vinduesrammer og yderdøre er af brunmalet træ. Foran gårdfacaden ses en flere meter bred forsænket "gård" med slidske, hvorfra der er adgang til affalds- og vaskerum, cykelkælder og gårdtoiletter. Ejendommen er udført i et formsprog, der tager udgangspunkt i den nationale funktionalisme, men er tilføjet et meget personligt, ekspressivt præg, hvilket er karakteristisk for Ib Lundings arbejder. Han har således udnyttet facadeelementerne - vinduer, altaner og glasinddækkede karnapper - til at skabe et elegant, deokrativt virkende flademønster. Ydermere er facaderne levendegjort ved en karakteristisk vekslen mellem lejlighedernes mere traditionelle, funktionalistiske vinduespartier og trappeopgangenes runde vinduer, der som en perlesnor af bobler stiger til vejrs. På tilsvarende vis veksler indgangsdørenes udformning; de tre meget svære gadedøre, hvis massive udtryk svarer til de metertykke ydermure, har således hhv. spidsbuet, fladbuet og spidsbuet form. Disse former tilfører sammen med gårdsidens spidsbuede vinduer ved bagtrapperne bygningen et næsten romantisk, eklekticistisk præg. I det indre er især forhallen til Grønningen 7 meget fint udført med spidsbuet "hvælv", opbygget til gule teglsten. Gulvbelægningen her er som i de øvrige indgangspartier travertin, hvorimod trappetrinene er støbt i terazzo. Lejlighedernes indgangsdøre samt elevatordørene er i mørktbejdset træ med runde glasglugger, der leder tanken hen på skibsindretning. Lejlighederne, der varierer i størrelse fra 1-3½ værelse, har alle egeparketgulve samt mørktbejdsede døre, fodpaneler og vindueskarme. Ønsket om at give lejlighederne det bedst mulige udstyr gjorde, at de alle blev opført med en række af samtidens mest moderne bekvemmeligheder; foruden altaner og elevatorer har alle lejlighederne således egen affaldsskat og "mælkelem" i (teaktræs-) køkkenet og i entréen egen knap til "elevatorkald". Sammenfattende er ejendommen både ud- og indvendigt velbevaret - i det ydre står facaderne stort set som oprindeligt, og yderdøre, vinduer samt tagbelægning er original. Den væsentligste ændring er indretningen af et par lejligheder i loftsetagen, hvor taget mod gaden har fået en række store ovenlysvinduer og mod gaden en tagaltan. I det indre er ejendommen tilsvarende velbevaret; trapperummene fremstår som ved opførelsen, og i størstedelen af lejlighederne er den oprindelige plandisposition og den originale indretnng i form af gulvebelægninger, døre, karme, radiatorskjulere og køkkeninventar hovedsageligt intakt. Kommuneatlas: I kommuneatlas over Indre By er ejendommen indplaceret i kategori 2, d.v.s. meget bevaringsværdig. (ELI, Skov- og Naturstyrelsen, 1997)."
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-04-1997
Begrundelse:
"Etageejendommen kaldet ""Champagnehuset"" (1936 af Ib Lunding) har de særligt fremragende arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning af en bygning under 100 år. Bygningssynet beklager, at man ved indretning af loftsetagen har opsat ovenlysvinduer og til gården en altan, men finder alligevel, at ejendommen med sin meget selvstændige og ekspressive facadeudformning er et velbevaret og håndværksmæssigt kvalitativt eksempel på variationen indenfor den nationale funktionalisme. Bygningssynet skal endvidere understrege vigtighede af, at man bevarer opgangenes og lejlighedernes oprindelige, mørke træværk i form af døre, paneler, fodlister, karme og gulve. (ELI, Skov- og Naturstyrelsen, 1997). "
Journal nr.:
1996-911/101-0017

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
11-03-1998
Journal nr.:
1996-926/101-0148


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Grønningen 7

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap