Sag: Sølvgades Skole

Sølvgade 16, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Skole
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sølvgades Skole
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sølvgade 16
Kommune:
København
Omfang:
Sølvgades Skole, bestående af hovedbygningen (1846-47 af P.C. Hagemann), gitteret (1864) mod Sølvgade samt skolegårdens akacietræ og flagstang.Fredet 1982, udvidet 2006
Beskrivelse:
Beskrivelse jf. oplæg til Bygningssynet ved fredningsudvidelse 15. juni 2006: Bygningshistorie Østre Betalingsskole, som Sølvgade Skoles oprindeligt hed, blev opført i 1847 af arkitekt P.C. Hageman som Københavns første kommuneskole. Skolen fremtræder som en T-formet, tre etages bygning med midtrisalit, facader i gul blankmur med dekorative røde teglstensbånd og skifertag. Indvendigt rummede skolen 15 klasse-lokaler, festsal og gymnastiksal med plads til 1100 elever og 19 lærere. Sagens baggrund Kulturarvsstyrelsen er blevet bekendt med, at skolens ejer, Københavns Kommune, har planer om at udvide skolen. Ifølge styrelsens oplysninger med en fritliggende bygning på den nuværende boldplads på hjørnet ud mod Kronprinsessegade. Sty-relsen finder, at det i den forbindelse vil være hensigtsmæssigt at udvide frednin-gen, så helheden ud mod Sølvgade sikres. Beskrivelse Selve den T-formede skolebygning er placeret tilbagetrukket fra Sølvgade med en foranliggende skolegård, der fortsætter rundt om skolen. Skolegården omsluttes mod øst og vest af naboejendommens gavle, mens den mod syd ud mod Sølvgade lukkes ved et jerngitter, som ifølge skolens oplysninger blev opsat i 1864. Det 1½ meter høje, gråmalede gitter består af i alt ti ’fag’ samt en midtstillet, dob-belt gitterport. Gitterets yderste ’fag’ i hver ende fungerer som en gitterlåge. Gitte-ret er udført i støbejern med kraftige stolper og derimellem spinkelt gitterværk. Lignende gitre fra samme periode kendes fra bl.a. Botanisk Have og H.C. Ørsteds-parken i København. I selve skolegården, i midtaksen af denne og midtfor skolebygningen, står dels en flagstang, hvis forgænger blev opsat i 1864 samtidig med gitteret, dels et mindre akacietræ, hvis bedstemor blev plantet fra en lille urtepotte i 1850. Selve skolegården har siden 1891 været asfalteret, i dag med en meget nedslidt og ujævn asfalt. Vedligeholdelsestilstand Gitteret fremstår nymalet og velholdt, flagstangen ligeledes, mens akacietræet er plantet inden for de sidste par år som erstatning for et ældre træ, der afløste det op-rindelige. Planbestemmelser Vil blive oplyst på mødet. Kommuneatlas Sølvgades Skole er i Bydelsatlas Indre By angivet som fredet. Omgivelser Skolens tilbagetrukne placering med det åbne kig over den foranliggende skolegård med gitter mod gaden er meget væsentlig for skolens fredningsværdi. Litteraturhenvisninger Sølvgades Skole 1847-1997, Jubilæumsskrift.
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skole
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Flagstang ; Træer ; Stakit

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
11-06-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-188/81

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
15-06-2006
Begrundelse:
Kulturarvsstyrelsen finder, at gitteret mod Sølvgade samt skolegårdens aka-cietræ og flagstang har de kultur¬historiske værdier, der kan begrunde en ud-videlse af den eksisterende fredning hermed. Gitteret, træet og flagstangen, hvis historie går tilbage til midten af 1800-tallet, er væsentlige, kulturhistoriske elementer i den samlede, fredningsværdige helhed omkring Københavns ældste kommuneskole. Hertil kommer, at gitteret er arkitektonisk væsentligt som adskillelse mellem sko-legården og gaden, og flagstangen og akacietræet som accentuering af aksen i det helt symmetrisk opbyggede skolekompleks.
Journal nr.:
2003-113/101-0010

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
04-07-2007
Begrundelse:
Tinglysning af fredningsudvidelsen
Journal nr.:
2003-113/101-0010


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
FredningsbeskrivelseOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sølvgade 16

Fredede omgivelser: 3

Signatur Flagstang
Signatur Træer
Signatur Stakit


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap