Sag: Antonigade 9

Antonigade 9, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Antonigade 9
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Antonigade 9
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1766 af Hans Næss) med sidehuse og baghus. F. 1918. Udv. 2009.
Beskrivelse:
Det fredede forhus beskrives i ”Historiske Huse i det Gamle København” af Nationalmuseet således: Opført 1766 af arkitekt Hans Næss i 7 fag og 4 etager. For- og bagsiden var grundmuret og facaden udsmykket med stukkatur. I tidsrummet 1767-1801 yderligere facadeudsmykning. Fremspring i 3 fag, kordongesims og indfatninger om vinduerne. Mansardtaget er for-mentlig fra dette århundrede. Facadens oliemaling omtales første gang 1847.

Beskrivelse
Sidehuse og baghus omslutter et lille gårdrum. Gårdrummet og gavle er gulmalede. Alle vinduer, der støder ud til gårdrummet er plastikvinduer. I det fredede forhus er dette påtalt og vil blive ændret. Det er ligeledes hensigten at skifte vinduerne i det indtil nu ikke fredede. (30. maj 2007 er der givet tilladelse fra styrelsen til at skifte vinduerne i forhusets gårdside og i sidehusene og i baghuset, tilladelsen er ikke udnyttet). Forhus, sidebygninger og baghus er fuldt integreret. Hovedtrappen ligger i forhuset, bagtrappen i baghuset og de oprindelige ildstedskapper i baghuset. Ejendommen er opdelt med to lejligheder pr. etage midt gennem bygningskomplekset.

Baggrund
Kulturarvsstyrelsen har lavet en aftale med Københavns Kommune om, at kommunen før udarbejdelsen af en lokalplan i Indre By retter henvendelse til styrelsen med henblik på, at styrelsen kan vurdere om de fredede bygninger i det påtænkte lokalplanområde fortsat skal være fredet. I forbindelse med Det Berlingske Officins salg af karreen Pilestræde – Sværtegade - Gl. Mønt – Antonigade har Kulturarvsstyrelsen besigtiget de fredede bygninger i karreen, Antonigade 3 og 9, samt den ikke fredede Antonigade 7. Antonigade 3 har fortsat de værdier, der begrunder en fredning. Antonigade 7 er for ombygget til at kunne fredes, medens Antonigade 9 skal bibeholde fredningen af forhuset og eventuelt udvides med sidehuse og baghus.

Vedligeholdelsestilstand
Bygningen bærer præg af sin alder, men fremtræder ikke med væsentlige mangler på overfladerne. Lejerne har rettet lidt op på de manglende køkkenfaciliteter. Her findes ikke badeværelser.

Planbestemmelser
Lokalplan nr. 414, ”Sværtegade/Pilestræde” er vedtaget den 10 maj 2007. Kommuneatlas Bygningen er anført som fredet i Bydelsatlas Indre By - Christianshavn.

Omgivelser

Bygningerne Antonigade 3, 7 og 9 er væsentlige for forståelsen af den tidligere bebyggelse i det indre København, således er både nr. 3 og 7 fra før de to store brande.

Litteraturhenvisninger

Nationalmuseet: Historiske Huse i det Gamle København. 1972. Bygningsarkæologiske Studier. 1985. Heri: Antonigade 9 af Anne Lindegaaard og Sys Rahbek.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
15-06-2009
Begrundelse:
Kulturarvsstyrelsen finder, at sidehuse og baghus til Antonigade 9, Københavns Kommune har de kulturhistoriske, herunder arkitekturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Sidehuse og baghus til Antonigade 9 fremtræder som en del af bygningskompleksets helhed, og lader sig således ikke meningsfuldt skille fra forhuset. De tre dele - forhus, sidehuse og baghus - er bygget samtidig, hvilket ses bl.a. ved trappernes og ildstedernes placering. Den diminutive gård i midten af komplekset fortæller om den tætte bebyggelse af den indre by i tiden før voldenes fald. Kulturarvsstyrelsen finder, at de bærende fredningsværdier især knytter sig til bagtrappens placering, ildstederne i baghuset, de oprindelige materialer samt gården. Derudover vægter Kulturarvsstyrelsen, at man fremover opretholder lejlighedernes plan med stue mod gaden og køkkenindretning i baghuset.
Journal nr.:
2008-7.82.03/101-0006

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-08-2012
Journal nr.:
2008-7.82.03/101-0006


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Antonigade 009, Købmager kv. 248. Farvearkæologisk undersøgelse. Facaden. 2 sider samt fotografier. Lene Larsen. December 1984.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Antonigade 9

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap