Sag: Olfert Fischers Gade 5

Olfert Fischers Gade 5, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Olfert Fischers Gade 5
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Olfert Fischers Gade 5
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (beg. af 1700-tallet).
Fredet 1979.*
Beskrivelse:
I det følgende er der ikke taget stilling til lovligheden af bygningsarbejder foretaget i ejendommen.

Forhuset er på otte fag og i to etager mod gaden og tre mod gården. Det er delvist opført i grundmur, delvist i bindingsværk som ses i den øverste etage mod gården og i portgennemgangen. Forhuset bærer et opskalket heltag af røde vingetegl, og i rygningen sidder en skorstenspibe. I tagfladen mod gaden sidder en gavlkvist over tre fag samt to kviste med henholdsvis to torammede vinduer og et etrammet vindue. Forhuset står på en sortmalet sokkel, og både facade og gårdside er kalkede i en rødlig nuance. Facaden afsluttes af en kraftig profileret hovedgesims, som brydes af gavlkvisten, der ligeledes har en kraftig profileret gesims. Alle gesimser er hvidkalkede. I de to yderste fag er en gennemgående portgennemgang med en traditionelt udført sparrelagt og tofløjet port, som er blåmalet. Portgennemgangen er belagt med et kørespor og herudover en pigstensbelægning. I portgennemgangen sidder en traditionelt udført, blåmalet fyldingsdør og mod gården ses en nyere hvidmalet dør med glas i de øverste fyldinger. Mod gaden er vinduerne traditionelt udført koblede vinduer som er torammede med tre ruder i hver ramme med undtagelse af vinduerne i gavlkvisten og kvistene som er torammede med to ruder i hver ramme. Mod gården er vinduerne traditionelt udførte torammede vinduer med tre ruder i hver ramme med undtagelse af et ældre etrammet vindue. Alle vinduer er hvidmalede.  

I det indre er en traditionel planløsning i overvejende grad bevaret. Forhuset rummer to selvstændige boliger med en bolig i en lav stueetage og på første sal og en i den udnyttede tageetage med en hems som går op i spidsloftet. I den nederste bolig går man ind fra gården i mindre en forstue, som giver adgang til et grovkøkken til den ene side og et badeværelse til den anden side. Mod gaden ligger en stue i hele husets længde med et køkken i den ene ende. Herfra fører en nyere trappe op til en række rum mod gaden, som anvendes til stue og værelse samt værelser mod gården. Der er adgang til den øverste lejlighed fra portgennemgang via en ældre trappe med drejede balustre og en profileret håndliste. Man går ind i en forstue med adgang til to stuer mod gaden, hvorfra der via en nyere trappe er afgang til en hems, som er placeret på spidsloftet. Mod gården ligger køkken og badeværelse. Der er bevaret få ældre bygningsdele, herunder vægge af bindingsværk, bræddegulve og fyldingsdøre med gerichter. Herudover ses en række traditionelt udførte fyldingsdøre med gerichter og indfatninger omkring vinduerne. Overfladerne er en blanding af ældre, traditionelle og nyere, herunder pudsede vægge og lofter, bræddegulve, fliser og linoleum. 
Bygningshistorie:
Forhuset er formentlig opført i begyndelsen af 1700-tallet. Forhuset blev restaureret i 1980’erne. .
kilder:
Bydelsatlas Indre By/Christianshavn, 1996

Engqvist, H.H.: Københavnske borgerhuse, 1948

Hartmann, Sys og Villadsen, Villads: Byens Huse – Byens Plan, Danmarks arkitektur, København 1979

Langberg, Harald: Københavns gamle bydel, Foreningen til gamle bygningers bevaring, 1948

Langberg, Harald og Langkilde, Hans Erling: Dansk byggesæt omkring 1792 og 1942, Den almindelige Brandforsikring, 1942

Nationalmuseet: Historiske huse i det gamle København, 1972

Stadsingeniørens Direktorat 1947: København fra bispetid til borgertid

www. Indenforvoldene.dk
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til ejendommens beliggenhed i Olfert Fischers gade, hvor forhuset indgår som en integreret del af husrækken, der består af bygninger fra forskellige perioder. I kraft af sin proportionering, facadekomposition og materialeholdning indgår forhuset som en harmonisk del af det historisk dominerede gadebillede.

Hertil kommer, at der er miljømæssig værdi relateret gårdmiljøet bag forhuset, som sammen med de øvrige forhuse danner et stemningsfuldt kulturmiljø.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Olfert Fischers gade 5 er i det ydre knyttet til forhusets fremtræden som et beskedent forhus i kun to etager, hvor bindingsværket vidner om, at man i løbet 1700-tallet i København ofte anvendte bindingsværk mod gården, mens resten af forhuset i grundmur vidner om, at byen stillede krav om grundmur mod gaden efter branden i 1728 af hensyn til brandsikkerhed.

Derudover er der kulturhistorisk værdi relateret til forhusets tidstypiske træk som gavlkvisthus i form af den stramme og enkle opbygning med få dekorative elementer, her i form af vinduernes taktfaste placering, hovedgesimsen og de nøgne facadeflader mellem vinduer og døre.

I det indre er den kulturhistoriske værdi relateret til de bevarede dele af en traditionel planstruktur med en hovedskillevæg og mindre rum på første salen. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder vægge af bindingsværk, fyldingsdøre og den ældre trappe, der vidner om bygningens alder.  
Arkitektonisk værdi:
I det ydre er den arkitektoniske værdi knyttet til forhusets enkle og beskedne udtryk med den markante gavlkvist og ellers få dekorative elementer, herunder placering af vinduer og gesimser. De let tilbagetrukne vinduer skaber ligeledes en svag reliefvirkning i den ellers plane og rolige facade.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier er i det ydre knyttet til forhuset opført delvist i grundmur og delvist i bindingsværk med heltag hængt med røde vingetegl med skorstenspibe i rygningen, gavlkvist, kalkede facader, gesimser samt de ældre og traditionelt udførte vinduer, døre og port. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre er de bærende fredningsværdier relateret til de bevarede dele af en traditionel grundplan samt de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer, herunder fyldingsdøre, trappe med drejede balustre og vægge af bindingsværk. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-06-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-10-1979
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-678/0/78


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Olfert Fischersgade 005, Sankt Annæ V. kv. 73. Bygningshistorisk undersøgelse. 3 sider samt bilag. Lau Lauridsen/Karsten Rønnow. Juni 1984.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Olfert Fischers Gade 5

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap