Sag: Classens Have

Arendalsgade 6/ Classensgade 60, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Classens Have
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Arendalsgade 6/ Classensgade 60
Kommune:
København
Omfang:
Haveanlægget "Classens Have" (1925 af stadsgartner Valdemar Fabricius Hansen). F. 2003.
Beskrivelse:
"Jvf. Materiale til Bygningssynets møde den 9. april 2003. Haveanlægget, der strækker sig over 10.386 kvm, blev anlagt i forbindelse med etagehusbyggeriet ""Ved Classens Have"" i 1925 af stadsgartner Valdemar Fabricius Hansen, der tillige tegnede haveanlæggene ved bl.a. Glyptoteket og Statens Muse-um for Kunst. Desværre kendes Fabricius Hansens oprindelige plan for haveanlægget ikke, men dets hovedtræk og karakter fremgår af grundplaner af etagehuskomplekset fra tidspunktet omkring dettes opførelse. Haveanlægget er på tre sider indrammet og omsluttet af bebyggelsens høje fløje, mens det mod Arendalsgade mod syd er åbent og kun indesluttes af et grønmalet stakit. Adgang til anlægget sker gennem trådnetslåger mod Arendalsgade og gennem en centralt placeret, rundbuet port i etagebyggeriets fløj mod Classensgade. Porten - der er placeret i midterfløjens midterfag - angiver hele anlæggets tværakse, omkring hvilken haven i sin grundstruktur er symmetrisk opbygget. Den klart rumligt definerede, rektangulære, lille park er imidlertid i sin beplant-ning udformet som et ""landskabeligt"" anlæg med åbne, grønne plæner, der prydes af store, solitære, hovedsageligt løvfældende træer som ahorn, ask, birk, elm, gingko, hestekastanje, pil og tjørn, hvoraf flere er udpeget som bevaringsværdige i kommunens plan over arealet. Af ældre fotografier fremgår det, at samtlige træer - deres højde til trods - er plantet ved havens anlæggelse og altså ikke er ældre end 1925. Et større berberiskrat i anlæggets midte skjuler fire dækningsgrave / bunkers, som kommunen i forbindelse med fredningssagen har forbeholdt sig ret til at fjerne ved lejlighed. Parkens eneste blomsterbed er ligesom ved anlæggelsen et langstrakt staudebed i hele havens længde langs den fredede, to meter høje mur, der mod nord adskiller det offentlige anlæg fra den bagvedliggende køkkengård til beboelsen ""Ved Classens Have"". Haveanlægget har en enkelt, symmetrisk anlagt, elipseformet sti - delvist asfalteret, delvist gruset - som fører anlægget rundt med to korte ""afstikkere"" hen til den lige, længdegående sti langs staudebedet og havemuren mod nord. Anlægget rummer to skulpturelle elementer. Dels ""Kongens Livjægere"" fra 1952 af Kai Weischer - en mindesøjle over englændernes angreb ved Classens Have, placeret ved stien mod syd. Dels en mindeobelisk fra 1942, 150-året for Classens død, udført af Gotfred Tvede med portrætrelief af Classen efter original af Johannes Wiedewelt og placeret på en lille brostensbelagt plads mod nord. Haveanlægget rummer desuden - som ved anlæggelsen - mod vest en asfalteret boldbane, indhegnet af trådhegn og udstyret med en ældre, grønmalet træbarak, og mod øst en større, nyindrettet legeplads, der har erstattet den oprindelige, lille, cirkulære legeplads. Vedligeholdelsesstand: Haven fremtræder vel vedligeholdt, men skæmmes af de dominerende bunkers. Planbestemmelser: Området er ikke omfattet af bevarende lokalplan, men parken er i kommuneplanen udlagt som ""område for institutioner og fritidsområder"". Kommuneatlas: Parken er som haveanlæg ikke vurderet med hensyn til bevaringsværdi i Østerbro Bydelsatlas. "
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
1
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
19-12-2003
Begrundelse:
"Jvf. brev af den 24. september 2003. Begrundelsen for fredningen er, at haveanlægget ""Classens Have"" (1925 af stadsgartner Valdemar Fabricius Hansen) har de arkitekturhistoriske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Haveanlægget med de to mindestøtter udgør sammen med det fredede, trefløjede etageboligkompleks ""Ved Classens Have"" en visuelt og idémæssigt uadskilleig helhed, der dels vidner om samtidens bestræbelser på at integrere grønne, rekreative arealer i storbyens etageboligbebyggelser, dels refererer til områdets tidligere anvendelse som have til familien Classens østerbro´ske landsted, ""Justinenborg"", der i 1807 spillede en væsentlig rolle i forbindelse med englændernes indtog i København. Dertil kommer, at den landskabeligt anlagte have med dens åbne plæner og spredt placerede beplantning af store, solitære, hovedsageligt løvfældende træer samt dens elipseformede stisystem, udgør et raffineret ""blødt"" og ""opløst"" modspil til den symmetrisk opbyggede, stramme og meget enkle arkitektur, der på tre sider omkranser anlægget. "
Journal nr.:
2003-112/101-0018


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Arendalsgade 6

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap