Sag: Fælledvej 4

Fælledvej 4, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Fælledvej 4
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Fælledvej 4
Kommune:
København
Omfang:
Det trefags baghus (1921 af H.P.N. Hedemann med indvendige dekorationer af Robert Storm Petersen (Storm P.). Fredet 1981.*
Beskrivelse:
I det følgende er der ikke taget stilling til lovligheden i udførte bygningsarbejder. Fredningen omfatter baghuset.

Baghuset er i to etager og tre fag til gårdsiden. Et smigfag forbinder baghuset med et sammenhængende sidehus. Gårdsiden er muret, glatpudset og malet rødt – formentlig med en plastikmaling over en lav sortmalet sokkel. En let profileret smal gesims danner overgang til et fladt halvtag med tagpap. Vinduerne er seksrammede med korspostopdeling og småsprossede. I det midterste og det søndre fag sidder to ens trefløjede døre med fyldninger og glas over (8 ruder). Herover sidder et trerammet vindue ligeledes småtopsprosset. Vinduer og døre er ældre.

I det indre består baghuset af et trapperum samt et værelse på hver etage. Fra trapperummet er der åben forbindelse til sidehuset. Trappen er en nyere, åben, toløbet galvaniseret ståltrappe. Vægge og loft er glatpudsede og hvidmalede. I loftet sidder et småtopsprosset vindue, der er blændet af udvendigt. I stueplan er der i trapperummet terrazzo på gulvet og på førstesalen linoleum. I værelset på førstesalen er der laminatgulv og vægge og loft er glatte og hvidmalede. Loftet har stukkatur i form af en profileret loftsgesims. En ældre dør med fyldninger og gerigter er blændet af mod trapperummet. Der er i stedet adgang fra trapperummet via en formentlig nyere døråbning med pladedør.

I stueplan sidder der en nyere pladedør med profilerede gerigter ind til værelset med Storm P. udsmykningen. En frise skabt af Storm P. løber hele vejen rundt langs væggen fra oversiden af døren og op til loftet. Billedfrisen består af en række scener med figuren Peter Vimmelskaft og dennes omgang med spiritus som gennemgående motiv. Under frisen er der vægpaneler. I loftet er der konsolbårne loftsbjælker og vægge og loft er glatte og hvidmalede. Gulvet er et stengulv - terrazzo med ornamentering.
Bygningshistorie:
Baghuset var tidligere en café og den velbevarede frise af Storm P. er signeret og dateret juli 1922. Caféen har oprindeligt været en del af et større sammenhængende underholdningsetablissement, som åbnede under navnet Patricia lige efter 1920. Formentlig er der for baghusets vedkommende tale om en ombygget staldbygning fra slutningen af 1800-tallet.
kilder:
Storm P. Museets fredningsansøgning, 1980

Knud Millech: Danske arkitekturstrømninger 1850-1950, København 1951

Bo Bramsen, red.: København, før og nu – og aldrig, 1987
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi for baghuset knytter sig til et karakteristisk københavnsk baggårdsmiljø med adgang via forhusets portgennemgang. Hertil at baghuset er sammenbygget med sidehuset, der har samme facadekomposition, etagehøjde og vinduer.
Kulturhistorisk værdi:
Der knytter sig kulturhistorisk værdi til interiøret med dets bevarede vægpaneler, konsolbårne loftsbjælker og gulvornamentering, der fortæller om et rigtigt cafémiljø fra begyndelsen af 1900-tallet, hvori Storm P.’s frise indgår som en original bestanddel. Storm P. har udført lignende caféudsmykninger andre steder, der dog er gået tabt.

Hertil knytter der sig kulturhistorisk værdi til de ældre vinduer og døre, der fortæller om en håndværksmæssig standard karakteristisk for perioden, selv for baghuse og baggårde herunder idealer for udformningen af døre og vinduer.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den velbevarede baghuskarakter med halvtag og en pudset murflade samt de ældre bygningsdele herunder vinduer og døre.

I interiøret knytter de arkitektoniske værdier sig til de bevarede dele og en traditionel materialeholdning herunder særligt terazzogulvene og de kvalitetsbårne og håndværksmæssigt veludførte snedkerdetaljer som vægpaneler med tandsnitsbånd under frisen og trækonsoller under loftsbjælkerne i rummet med frisen af Storm P. -der i øvrigt bidrager væsentligt til den særlige atmosfære og dermed den arkitektoniske værdi.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig til baghusstrukturen med sammenbygget sidehus, der er karakteristisk for mange af Københavns baggårdsmiljøer herunder de ældre døre og vinduer. I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af det oprindelige caféinteriør fra begyndelsen af 1900-tallet med dets vægpaneler, konsolbårne loftsbjælker og gulvornamentering og i særdeleshed frisen skabt af Storm P. Hertil kommer de oprindelige eller traditionelle materialer.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
29-01-1981
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
05-01-1981
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Fælledvej 004, Udenbys Klædebo kv. 38. Farvearkæologisk undersøgelse. Storm P.-frisen. 3 sider (håndskrevet). Arne Bäck. Oktober 1980. Fælledvej 004, Udenbys Klædebo kv. 38. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 2 sider. Mogens Lillie/Københavns Kommune, Stadsarkitektens Direktorat. November 1980.


Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Fælledvej 4
Vedhæftet fil:Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Fælledvej 4

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap