Sag: Amaliegade 41

Amaliegade 41, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Amaliegade 41
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Amaliegade 41
Kommune:
København
Omfang:
Forhus og de dertil stødende sidehuse med samme gesimshøjde som forhuset (sydlige del med firefags forhus opført 1782-83 af C.F. Harsdorff, resten opf. 1788 af Frederik Beckmann). Fredet 1951.*
Beskrivelse:
Amaliegade 41 ligger i husrækken på vestsiden af Amaliegade. Bygningen er indrettet til lejligheder og i ejendommen sydlige del er der en restaurant i kælderen.

Amaliegade 41 er en tre etager høj og tolv fag bred, grundmuret bygning, der i et smigfag på gårdsiden er forbundet med to sidehuse langs matriklens søndre og nordre grænse. Facaden fremstår pudset med kvaderfuget underfacade over en lav, sortmalet sokkel. Over den gennemgående kordongesims mellem stueetage og første sal fremstår facaden glatpudset og hvidmalet. Facaden afsluttes øverst af en bred trukket hovedgesims. De syvende til tiende fag er let fremhævet, den lisenindrammede portåbning sidder midt i det fremhævede parti. Vinduerne er ældre, hvidmalede korspostvinduer, med undtagelse af kælderetagen, der har nyere vinduer med helruder. Portrummet har synlige bjælker og kvaderfugede, grønmalede brystninger, der er tofløjede indgangsdøre med fyldinger til begge sider af forhuset. I portrummet er alt træværk grønmalet og gulvet er belagt med granit. Gårdsiden af for- og sidehuse fremstår glatpudset og gulmalet uden dekorationer. Vinduerne er ældre småsprossede krydspost-, korspost eller tofløjede vinduer. Kælderdørene er flere steder nye, glatte døre.

I det indre fremstår lejlighederne i den sydlige del af ejendommen på alle etager med en traditionel grundplan med repræsentative stuer mod gaden og mindre værelser mod gården. I sidehuset ligger køkken, badeværelse og mindre værelser. Overfladerne er overvejende traditionelle med både nyere og ældre planke- eller bræddegulve, ældre lysnings-, brystnings, hel- og fodpaneler, enkel stukkatur, ældre fyldingsdøre med ældre hængsler samt nyere glatte døre med fræsede fyldinger. Vinduerne har forsatsruder samt ældre anwerfere og stormkroge. Hovedtrappens rum fremstår med nyere vinylbelægning, fordørene er nyere, glatte døre med nye greb. Trappen har ovale løb med mahognigelænder og drejede balustre.  

I ejendommens nordlige del fremstår lejlighederne ligeledes med en traditionel grundplan med repræsentative stuer mod gaden og mindre værelser mod gården. I sidehuset ligger køkken, bad og mindre værelser. Her er overflader, bygningsdele og -detaljer overvejende ældre og traditionelle: ældre planke- eller bræddegulve, ældre lysnings-, brystnings, hel- og fodpaneler, enkel stukkatur, ældre fyldingsdøre med ældre hængsler og greb. Flere brystningspaneler med fyldinger synes at stamme helt tilbage fra bygningens opførelsestidspunkt. I køkkenerne er der enkelte steder bevaret kakler fra begyndelsen af 1900-tallet. Loftet fremstår uudnyttet med synlig tagkonstruktion.
Bygningshistorie:
De fire sydlige fag af forhuset er opført af C.F. Harsdorff i 1782-1783, mens de øvrige otte fag mod nord er opført af Murermester Beckmann i 1788.
kilder:
Historiske Huse i det gamle København, Nationalmuseet 1972; p.23
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi i Amaliegade 41 knytter sig til bygningens facade, der indpasser sig harmonisk i gadens række af lyse facader, der alle er udført i et beslægtet klassicistisk formsprog. Amaliegade 41 bidrager således til at fastholde det bevarede kulturmiljø i gade og bydel.
Kulturhistorisk værdi:
I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til facaden, der fremstår med et enkelt klassicistisk udtryk, det stiludtryk, der var fremherskende på bygningens opførelsestidspunkt. Hertil kommer at bygningens to opførelsestidspunkter afspejles i det brede murfag mellem fjerde og femte vinduesfag, der vidner om sammenføjningen mellem de to bygningsetaper.

I det indre knytter de kulturhistoriske værdier sig til bygningens bevarede hovedtrappe samt de bevarede dele af den ældre grundplan, hvor opdelingen mellem forhusets repræsentative rum og sidehusets sekundære funktioner og private rum afspejler datidens livsform. Hertil kommer den bevarede stukkatur, lysnings- og helpaneler, kakler samt ældre fyldingsdøre og gerichter.
Arkitektonisk værdi:
I det ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til facaden, der fremstår med en typisk klassicistisk opbygning med massiv, kvaderfuget base og den lette glatpudsede overfacade. Det brede murfag mellem fjerde og femte vinduesfag bryder facadens ellers taktfaste vinduesrytme, men understreger herved også ejendommens gadeside i to separate facader, der hver især er symmetriske. Denne opdeling giver Amaliegade 41 et særegent liv, der får bygningen til at fremstå anderledes fortællende end de omgivende bygninger i gadebilledet.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig særligt til de repræsentative stuers rige lysindfald, hvor fyldingsdøre, gerichter, plankegulve og de pudsede lofters stukkatur er med til at fastholde en historisk atmosfære.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier ved Amaliegade 41 knytter sig i det ydre til den grundmurede facade med taktfast faginddeling. Den klassicistiske facade med alle detaljer, herunder de ældre vinduer og portfløje. Hertil kommer mansardtaget af skifer med kviste og to skorstene i rygningen. På gårdsiden og sidehusene knytter de bærende fredningsværdier sig til den taktfaste faginddeling og alle ældre detaljer, herunder de ældre vinduer. Hertil kommer de ubrudte tagflader af røde vingetegl. Samt den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af for- og sidehusenes ældre grundplaner med hovedtrapper og repræsentative stuer i forhuset samt mindre værelser, køkken, badeværelser og bagtrapper i sidehusene samt den loftets synlig tagkonstruktion. Hertil kommer alle bevarede ældre bygningsdetaljer, herunder gulve, pudsede lofter og vægge, stukkatur, hel-, fod- og brystningspaneler, fyldingsdøre, dørgreb, gerichter, kakler, anwerfere og stormkroge samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-09-1986
Begrundelse:
Journal nr.:
426/101-0035

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
12-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Amaliegade 041, Sankt Annæ Ø. kv. 139. Bygningshistorisk undersøgelse. 43 sider incl. tegninger og fotografier. Claus M. Smidt og Simon Christiansen. Marts 1989. Amaliegade 041, Sankt Annæ Ø. kv. 139. Bygningshistorisk undersøgelse. 28 sider samt tegninger og fotografier. Morten Funder Hansen, Claus M. Smidt og Simon Christiansen. 1990.


Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Amaliegade 41, Sankt Annæ Øster Kvarter, Københavns Kommune, fredningsbeskrivelseOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Amaliegade 41

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap