Sag: Amagertorv 20

Amagertorv 20, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Amagertorv 20
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Amagertorv 20
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset med tilbygning til bagsiden (ca. 1680, ombygget og forhøjet 1731 og forhøjet yderligere 1857).
Fredet 1959.*
Beskrivelse:
I fredningsbeskrivelsen er der ikke taget stilling til lovligheden af bygningsarbejder foretaget i ejendommen. Adressen Amagertorv 20 og Niels Hemmingsensgade 1 udgør én ejendom og er sammenbygget både i det indre og det ydre.

Amagertorv 20 ligger i Københavns Frimands Kvarter med forhuset mod Amagertorv samt hjørnegavlen og tilbygningen mod Helligåndskirken. Ejendommen er sammenbygget med naboejendommen Niels Hemmingsensgade 1 både i det ydre og i det indre. Forhuset er grundmuret og opført i fire etager i seks fag. Tilbygningen til bagsiden er ligeledes grundmuret i fire etager. Forhuset og tilbygningen bærer røde, teglhængte tage med let opskalkning og skorstenspiber i rygningen. I tagfladerne er nyere kviste og tagvinduer. Facaden er pudset og smykket med tre kordongesimser, som markerer overgangen mellem etagerne, og under taget er en konsolbåren gesims. Facaden fremstår i nederste etage hvid, mens den øvrige facade er holdt i en lysegul farve med hvide, dekorative elementer. Gavlen og gårdsiden har glatpudsede, gule mure. Vinduerne er overvejende ældre og nyere traditionelt udførte firerammede vinduer med todelte underrammer. Facadevinduerne er hvidmalede og smykket med slanke, pudsede indfatninger og herunder murede spejle. Mod gårdsiden fremstår flere af vinduerne blændede. 

Amagertorv 20 indeholder en butik i stueetagen, mens første og anden sal er indrettet til erhverv. Tredje sal rummer en bolig. Karakteristisk for ejendommen er, at store dele af den ældre planløsning er udvisket på første- og tredje sal som følge af sammenbygningen med Niels Hemmingsensgade 1. Dog er bevaret dele af en ældre planløsning med repræsentative gadevendte rum på ejendommens første- og anden sal. Ligeså er loftsetagen velbevaret.

Forhusets stueetage indeholder et butikslokale med tilhørende kælder. Førstesal har en gårdvendt korridor og tre gadevendte rum med vinduesvægge med panelering, pudsede og listebeslåede vægge samt lofter med stukkatur og glas. Adgangen til første sal sker via hovedtrappen i Niels Hemmingsensgade 1. En nyere svalegang placeret mod gården på anden sal giver adgang til to separate lejligheder. Den ene lejlighed er beliggende mod gården og er indrettet med et forrum, et gårdvendt rum med tilhørende køkken og toilet. Den anden lejlighed er dels placeret mod gaden, dels i tilbygningen mod gården. Lejligheden har et forrum, et badeværelse, gadevendte stuer samt et gårdvendt køkken. Tredjesal er sammenbygget med Niels Hemmingsensgade 1, hvorfra der er indgang. Lejligheden rummer en gadevendt stue, et gårdvendt køkken og gårdvendte værelser. Der er ældre bræddegulve, vinduesvægge med panelering, pudsede vægge og lofter samt bevaret køkkenildsted med ildstedskappe. Loftsrummet er delvist uudnyttet og har spor fra ældre pigeværelser. I tilbygningen mod gården er en ældre bagtrappe, der forbinder alle etager fra kælder til loftsetagen. Trappen har indstemte trin i vangerne, drejede balustre og en enkel håndliste.

Stueetagen, første-, anden- og tredje sal er overvejende karakteriseret ved nyere overflader og bygningsdele og -detaljer. Der er nyere brædde-, flise-, linoleums-, og tæppebelagte gulve, væggene er dels pudsede, dels malede og dels beklædt med lærreder over brystningspaneler. Der er nyere plade- og fyldingsdøre, Af ældre materialer samt bygningsdele og -detaljer kan nævnes: Bræddegulve, vinduesvægge med panelering, pudsede og listebeslåede vægge samt stuk og glaslofter. Der er et køkkenildsted, synlige skorstenskerner, fyldingsdøre med indstukne hængsler, greb og beslag samt vinduer med håndsmedede anverfere og stormkroge.
Bygningshistorie:
Frimands Kvarter ligger mellem Skindergade, Købmagergade og Strøget. Amagertorv 20 er opført for rådmand Kønnemand i 1731 i tre etager med gavlkvist over to fag. Butiksindretningen i kælder og stueetage er fra omkring 1800-tallet. Mellem 1800-1832 var der portal med billedhuggerarbejde ved siden af indgangen til 1. etage samt en kældernedgang med konsolbåren dækplade.  Bygningen blev forhøjet i 1857 til fire etager og fremstår med et klassicistisk udtryk.
kilder:
Bydelsatlas Indre By/Christianshavn, Skov- og Naturstyrelsen, 1996

Byens Huse, Danmarks arkitektur, Sys Hartmann og Villads Villadsen, København 1979

Dansk byggesæt omkring 1792 og 1942, Harald Langberg og Hans Erling Langkilde, Den almindelige Brandforsikring, 1942

De københavnske boligtypers udvikling, Arkitekten, XXXVIII. 5. Kay Fisker, 1938

Historiske huse i det gamle København, Nationalmuseet, 1972

Kulturstyrelsens arkiv

København, før og nu – og aldrig, Bo Bramsen, red.,1987

København fra bispetid til borgertid, Stadsingeniørens Direktorat, 1947

Københavns gamle bydel, Harald Langberg, Foreningen til gamle bygningers bevaring, 1948

Københavnske borgerhuse, H.H. Engqvist 1948
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Amagertorv 20 knytter sig til bygningens beliggenhed med facaden mod Amagertorv, hvor forhuset indgår som en del af husrækken og er med til at opretholde en middelalderlig gadestruktur, mens gavlen og gårdsiden åbner sig og danner en plads mod Helligåndskirken. Amagertorv 20 fremstår med et klassicistisk udtryk og er i samspil med naboejendommen Niels Hemmingsensgade 1, hvor begge ejendomme med deres ensartede bygningsvolumener, facadeproportionering, stilistiske virkemidler og taktfast vinduessætning indgår som vigtige elementer i gaderummet. 
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Amagertorv 20 knytter sig til bygningen opført i sidste halvdel af 1600-tallet, forhøjet og ombygget 1731 og siden i 1857, hvor ejendommen blev tilføjet klassicistiske detaljer med en repræsentativ, grundmuret og pudset facade med en stringent facadeproportionering, taktfast vinduessætning og enkle dekorative facadeelementer. Der er ligeså kulturhistorisk værdi i den klare skelnen mellem den repræsentative facade med klassicistiske, dekorative elementer og den mere funktionelt betingede gårdside, der fremstår uden dekorationer, men med enkle pudsede murflader.

I det indre er der kulturhistorisk værdi relateret til de bevarede ældre bygningsdele og -detaljer, herunder trappen, paneleringen, stukkatur, glaslofter, fyldingsdøre med indstukne hængsler, køkkenildsted med ildstedskappe, skorstenskerner, pigeværelser med alle detaljer. Alle elementer, der vidner om bygningens alder og om stilidealerne i midten af 1700-tallet og i sidste halvdel af 1800-tallet. 
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til bygningens enkle, klassicistiske udtryk med en velkomponeret facade med taktfast vinduessætning, få dekorative elementer, herunder vinduesindfatningerne, kordongesimserne og den konsolbårne tagfodsgesims, der skaber skyggevirkninger og en balance mellem facadens horisontale og vertikale elementer. På bagsiden knytter den arkitektoniske værdi sig til gavlen og gårdsidens prunkløse udtryk. 
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til forhuset opført i fire etager i seks fag over en kælder med en tilbygning i fire etager. Hertil kommer de røde, let opskalkede teglhængte tage med skorstenspiber i rygningen samt alle ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer, herunder vinduer med indfatninger, kordongesimserne og den konsolbårne tagfodsgesims samt den traditionelle materialeholdning. 

I det indre knytter der sig bærende fredningsværdier til de bevarede dele af en ældre planløsning med repræsentative gadevendte stuer, samt til alle ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer. Bygningsdele og -detaljer inkluderer køkkenildsted med ilstedskappe, fyldingsdøre med indstukne hængsler, greb og beslag, panelering, stuk, køkkentrappen, synlige skorstenskerner, ældre bræddegulve, vinduer med anverfere og stormkroge. Hertil kommer det uudnyttede loftsrum med ældre brædde- og panelerede vægge. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-04-1981
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-19/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-04-1959
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Amagertorv 20 Matr.nr. 10, Frimands Kvarter, København Undersøgelser af ildstederne 7 sider, 3 sider billeder Varmings Tegnestue ApS Januar 1997


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Niels Hemmingsens Gade 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap