Sag: Sparekassen Bikuben (tidl.)

Silkegade 006-008, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bankbygning / sparekasse
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sparekassen Bikuben (tidl.)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Silkegade 006-008
Kommune:
København
Omfang:
Den tidl. sparekasse Bikuben, bestående af de fire fløje (1881-1884 af J.D. Herholdt), hjørnebygningen (1927-29 af Gotfred Tvede), tilbygningen (1959 af Poul Kjærgaard) og det mellem fløjene beliggende gårdrum. F. 1999*.
Beskrivelse:
"Lokalitetsbeskrivelse fra 1998 af Elisabeth Buchwald: Den tidligere sparekasse består af i alt fire sammenhængende fløje, hvoraf de to nordøstligste fungerer som "hjørnefacade" med i alt syv fag med port mod Silkegade og seks fag mod Pilestræde. Komplekset er hovedsageligt bygget i to omgange; i 1881-84 opførte J.D. Herholdt således hovedparten af de fire fløje, hvorimod bygningens "hjørne" mellem Silkegade og Pilestræde først blev erhvervet af Bikuben i 1897, og bankkomplekset færdigbygget og facaden fuldendt i 1927-29 af arkitekt Gotfred Tvede. De to byggefaser til trods fremstår ejendommen som et stilistisk meget homogent byggeri med en gennemført brug af Herholdts formsprog, materialer og detaljer. Facaderne er i to etager, opført på en høj granitsokkel med mure i rød blankmur, hvis enkle flader horisontalt brydes af en cordongesims i sandsten og krones af en kraftig, profileret hovedgesims. Vertikalt opdeles de enkle facader dels af en sandstensbeklædning af ejendommens affasede hjørne, dels af sandstenspilastre som markering af overgangen mellem Herholdts og Tvedes byggeri. Ejendommens forholdsvis flade, kobberklædte tage er - formentlig omkring 1930 - forsynet med en ekstra kobberklædt mansardetage, der er tydelig fra den indre gård. Overalt ses ældre, grønmalede seks- og nirammede vinduer, desuden tagrender og nedløbsrør i kobber. Indgang til bankkomplekset og den indre gård sker i Herholdts fløj mod Silkegade gennem en sidestillet, pilasterflankeret port med nye glasdøre og kassetteret tøndehvælv. Fra porten nås kompleksets indre gård, som er anlæggets absolutte højdepunkt: Et rektangulært gårdrum, tydeligt inspireret af italiensk renæssancearkitektur, men af Herholdt omsat til hjemlige materialer i en slags "fri historicisme": Gårdfacaderne er opført på en høj granitsokkel med store vinduer, adskilt ved brede sandstenspilastre, der visuelt udgør gårdrummets "vægge". Etageadskillelsen er markeret med et fortløbende bånd med teksten: "Danske Spare-Børne-og-Alderdomsforsørgelsesforening. Stiftet i Aaret MDCCCLXXXII" og på Tvedes nyere "hjørne": ""Flid og Nøjsomhed giver Velstand. Tilbygget i Aaret MCMXXIX". Facaderne krones af et fortløbende, dekorativt bånd med lyse guirlander på en sortpudset grund, indfattet og adskilt af borter og rosetter i røde formsten. Gårdens travertinbelægning, dens travertin-bassin i den sydvestlige ende samt den tofløjede indgangsdør med tilhørende travertintrappe i den østlige fløj synes at stamme fra Tvedes byggefase. I det indre har man af Herholdts interiører bevaret sydfløjens oprindelige ekspeditionslokale med forgyldte søjler og rødmalet, "Monierhvælvet" loft, hvorimod man har nedtaget de oprindelige skranker og det øvrige inventar og på langs i rummets sydlige side har opsat et nedhængt loft som afdækning for en række store ventilationsrør. Fra omkring 1930 stammer indretningen af hovedtrappen i anlæggets nordøstlige hjørne samt indretningen af ejendommens mansardetage og penthouse med direktionsgang og mødelokaler, alle med panelklædte vægge i mørkt træ. Bygningens øvrige kontorarealer er nyindrettede med adskillige nyere skillevægge, nye døre, nye gulvbelægninger m.v. Vedligeholdelsestilstand Komplekset fremstår velholdt, men i kontorarealerne meget ombygget. Bygningshistorie Sparekassen Bikuben stiftedes i 1857 med kontorer i direktørens lejlighed, Silkegade 13. I 1860 opkøbtes nr. 8 overfor, som senere blev ombygget og indrettet af Tivoli-arkitekten H.C. Stilling. Fem år senere udvidedes bankkomplekset med et hus i Pilestræde, men huset indimellem lykkedes det ikke at erhverve i denne omgang. Herholdt opførte i 1881-84 et delvist sammenhængende bygningsanlæg med facader til begge gader. I 1897 fik sparekassen så endelig hjørnehuset, der, efter at være blevet nedrevet, i 1927-29 blev erstattet af Gotfred Tvedes hjørnebygning, der som anført er en videreførelse af de herholdtske bygninger. Planforhold Området er i kommuneplanen fastlagt til serviceerhverv. Kommuneatlas Bygningen har i Bydelsatlas Indre By/Christianshavn høj bevaringsværdi. "
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bankbygning / sparekasse
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-05-1999
Begrundelse:
"Den tidligere sparekasse besidder væsentlige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Herholdts og Tvedes bankkompleks med dets stramme, udvendige fremtoning med en høj sokkel, røde blankmursfacader, en kraftig hovedgesims og et forholdsvis fladt tag samt en storladen, indre gård med en fornemt udført gårdbelægning, udgør således et unikt og meget velbevaret eksempel på det sene 1800-tals inspiration fra den italienske renæssance, omsat til et selvstændigt formsprog i kvalitative, hjemlige materialer af to af samtidens fremtrædende danske arkitekter. Hertil kommer Kjærgaards nyere tilbygning, hvis moderne formsprog og materialevalg skaber et elegant modspil til det ældre anlæg og dertil regnes for et af de bedst tilpassede nybyggerier i det gamle København. I det indre lægges særlig vægt på bevaringen af hhv. det tidligere ekspeditionslokale med dets forgyldte søjler og røde ""Monier-hvælv"" og af Kjærgaards senere tilføjede penthouse-etage med dens træbeklædte gangarealer og mødelokaler og dens åbne tagterrasse."
Journal nr.:
1996-911/101-0053

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-07-1999
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/101-163


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Silkegade 8

Fredede omgivelser: 1

Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap