Sag: Hauser Plads 16

Hauser Plads 16, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hauser Plads 16
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Hauser Plads 16
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1831). Fredet 1945.*
Beskrivelse:
Hauser Plads 16 ligger med sin lange facade i flugt med gadelinjen og fylder en stor del af østsiden af Hauser Plads. Huset er elleve fag langt og fire etager højt over en kælder, samt en udnyttet tagetage. I heltaget er fem kviste og en del tagvinduer, men ingen skorstene. I bygningens midterfag er en port med et rundbuet vindue over og mellem stueetagen og første etagen er et bredt kordonbånd. Op mod taget er en hovedgesims med sparrehoveder. Facaden er pudset og gulokkermalet, mens kordonbånd og gesims er hvidmalede. Vinduerne er mørkegrønne, firerammede med en rude i underste ramme. Der er to nedgange til kælderen, begge med konsolbåren fordakning. Mod gården fremstår muren blot gulmalet; vinduerne her er mage til facadens vinduer, men har en smal sprosse mellem de to ruder i underrammerne. I portfaget har vinduerne, som giver lys til hovedtrappen, seks rammer. Alle vinduerne i ejendommen er fra opførelsen og har en enkel glat post med trekvartstaf på hjørnet. Der er også bevaret mange oprindelige rammer, særligt på gårdsiden, ligesom en del ældre beslåning er bevaret på trappevinduerne. Tagværket er forstærket med lasker, ligesom hanebåndene er fjernede, men forstærket med brædder og skråstivere mellem bjælke og spær. Tegltaget er tætnet med kraftigt skum.

Ejendommen er indrettet til henholdsvis restaurant og butik i kælderen og lejligheder på alle øvrige etager. I gården er påbygget to små skure med køkkendøre til de to erhverv i kælderen. Fra porten er der opgang ad en oprindelig trappe til etagerne. Hovedtrappen er en toløbstrappe med slanke balustre og glatte vanger, som er så karakteristisk for klassicismen.

De enkelte lejligheder er indrettet traditionelt med en trefagsstue og en tofags stue mod gaden og kammer og køkken mod gården.  I stueeetagen er der bevaret indvendige skodder for vinduerne mod gaden. Væggene mod gaden er fuldpanellerede og alle paneler er glatte uden spejl. Profilet er en lille karnis. De indvendige døre, som overvejende er enfløjede med indstukne hængsler, har tre fyldinger med spejle; indfatningerne har den typiske Harsdorff-profilering. Lofterne er pudsede og visse steder er den oprindelige klassicistiske loftgesims bevaret.
Lejlighederne i tagetagen er indrettet i nyere tid og har ikke oprindelige snedkerdetaljer.
Bygningshistorie:
Hauser Plads er den yngste af byens pladser og kun godt 150 år gammel. De ganske korte gader, der fører til den, vidner også om, at den er hugget ud af en karré. I middelalderen lå her Sankt Gertruds kapel og kirkegård. Pladsen er et resultat af kvarterets genopbygning efter 1807-bombardementets brutale ødelæggelser.

Pladsen blev anlagt på privat initiativ i 1819 af den schweiziskfødte storkøbmand Conrad Hauser, som købte det ruinerede område og opførte sit eget hus her i 1813 på Hauser Plads nr. 32 på den langside af pladsen, som senere fik navn efter ham: Hausergade. Pladsen kom til at ligge ”bag Kultorvet” kun adskilt fra dette med en enkelt karré. Først i 1830’erne blev pladsen anerkendt som offentlig plads og fungerede tillige som en slags aflastning for Kultorvet.

Forhuset er opført i 1830 for brændevinsbrænder Ole Møller. Sidenhen ingen væsentlige ændringer i bygningens ydre, bortset fra facademalingen; underfacaden er malet fra 1887, overfacaden fra 1905.

På et gammelt fotografi ses den ene af de formentlig to meget store, blokformede køkkenskorstene, der i dag er nedtaget i en højde af tagbjælkelaget. Der synes også at have været en skorsten i gavlen.
kilder:
Historiske huse i det gamle København, Nationalmuseet, 1972

København – før, nu og aldrig, bd. 4, 1987

http://www.indenforvoldene.dk/
Miljømæssig værdi:
Hauser Plads 16 vender sin store facade og de fineste stuer ud til pladsen og indtager på den måde miljøet på stedet. Husets enkelhed, den senklassicistiske periodes stilfærdige og harmoniske formsprog med de ganske få dekorative detaljer, rammer pladsens ind og er i fin samklang med naboernes stiludtryk.
Kulturhistorisk værdi:
Byggeskikken er traditionel: murværk med pudset facade, bjælkelag og tagkonstruktion, snedkerdetaljerne og de pudsede lofter fortæller alle om datidens byggeri. Lejlighedernes planmæssige indretning følger tidens skik med stuer en suite mod gaden og de mere sekundære funktioner rum mod gården.
Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi ligger i det store volumen, men dog holdt sammen af de harmoniske proportioner. Midterfagets markering med den høje, rundbuede port, symmetrisk flankeret af kælderbutikkernes konsolbårne fordakninger holder sammen på kompositionen. De få dekorative led, kordongesimsen under førstesalens vinduer deler facaden over i en underfacade og en overfacade og den markante, men meget enkle sparrenkopgesims op mod taget, er med til at give facaden liv.

I det indre er det hovedtrappen og de mange snedkerdetaljer med paneler langs vægge og vindueslysninger, samt de nydelige indvendige døre, der understøtter indtrykket af en herskabelig bolig anno 1831.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier ligger i husets store, samlede form, det teglhængte heltag, de traditionelle materialer og farveholdningen på de pudsede partier på facaden og de mørke vinduer. Hertil kommer den store port med overvindue, samt de små fordakninger over nedgangen til butikkerne i kælderetagen.

I det indre ligger de bærende fredningsværdier i de bevarede planløsninger samt alle de oprindelige vindueskarme og øvrige snedkerdetaljer, herunder hovedtrappen, loftgesimser med videre, samt de traditionelle materialer.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
24-02-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
925/101-0360

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
14-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument
Vedhæftet fil:Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Hauser Plads 16B

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap