Sag: Carlsbergviadukten

Gammel Carlsberg Vej og Solbakken (mellem), København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bro
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Carlsbergviadukten
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gammel Carlsberg Vej og Solbakken (mellem)
Kommune:
København
Omfang:
Brokonstruktionen af stål samt de fem piller, som konstruktionen hviler på (1899 af DSB ved ingeniør Kristen Møller). F. 1999.
Beskrivelse:
Lokalitetsbeskrivelse fra maj 1998, Maja Svane-Mikkelsen: Carlsbergviadukten spænder med to buer over henholdsvis den firesporede jernbane og bilvejen Vigerslev Allé, der gennemskærer Valby Bakke. Den er omtrent 4,5 m. bred og 90 m. lang. Bropiller er udført af N. C. Monberg og overbygningen er leveret af E. Svendsen, Odense. Viadukten er opført i nittet jern og udformet som en dobbelt cirkelslagsbue-bro med tilslutningsfag i gitterdragerkonstruktion. Alt jern er hvidmalet. Broens tre midterste fundamentspiller er af granit, mens fæstepillerne fremstår murede i røde tegl med granitkvadre som murkrone. Vejen på broen udgøres af tværlagte egeplanker på jerndragere. Plankedækket er fornyet i 1971. Rækværket er en håndliste på firkantede stolper og herimellem snoede balustre på fladjern. Alt i nittet, hvidmalet støbejern. Tre steder langs broens sider folder rækværket sig om udkragede nicher. I de østvendte er placeret høje standerlygter af jern. Selve lysarmaturet er af nyere dato. Skrænterne langs bane og vej er på begge sider af viadukten beplantede, og de nærmeste bygninger er på den ene side Carlsbergs gamle bryggerigård og på den anden Carlsbergs overdirektørbolig. Viadukten ligger ganske frit og kan betragtes fra mange vinkler og afstande. Vedligeholdelsestilstand: Viadukten forekommer som helhed at være i nogenlunde god stand. Jernkonstruktionen blev senest hovedistandsat i årene 1975-78 og trænger nu til vedligehold. Den bør eftergås af kyndige, idet den er rustanløbet på en del udsatte steder. Det er af afgørende betydning for viaduktens tilstand, at den er nittet og fastholdes som en sådan, eftersom en udskiftning med bolte ville skabe ødelæggende spændinger i jernet. Bygningshistorie: I 1847 byggedes den første englændebro over jernbanen omtrent på samme sted som den nuværende viadukt. Denne var en muret trefagsbue-bro i gule og røde tegl, der i øvrigt inspirerede materialevalget i flere af Carlsbergs omkringliggende bygninger fra samme epoke. Broen nedrevedes p.g.a. jernbaneudvidelser umiddelbart forud for opførelsen af den eksisterende i 1899, men var dog trods sine kun 50 år temmelig forvitret. Planforhold: Ifølge Stadsingeniørens Direktorats vejafdeling er viadukten udlagt til brug for visse ejendommes færdsel og i øvrigt til offentlig brug for fodgængere og cyklister. Broen ønskes af trafikale grunde opretholdt, men er ikke omfattet af en bevarende lokalplan. DSB har, i forbindelse med overvejelserne om at udvide sporkapaciteten på strækningen Kbh.-Ringsted, planer om etablering af ét eller to ekstra spor på denne strækning. Der foreligger ingen egentlige forslag; men Skov- og Naturstyrelsen er blevet orienteret ved møde d. 23. april 1998. Kommuneatlas: Der er udarbejdet bydelsatlas for Vesterbro i 1991 og for Kgs. Enghave i 1993. Broen ligger præcis på grænsen mellem disse områder, men er ikke kategoriseret.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bro
Bebyggelsestype:
Købstad - Industriområde
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-01-1999
Begrundelse:
Carlsbergviadukten (Statsbanerne, 1899) har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Viadukten er smuk og elegant ingeniørarkitektur og står uændret i udtryk og konstruktion siden opførelsestidspunktet. Tillige er den en velbevaret repræsentant for de nittede jernkonstruktioner i Danmark.
Journal nr.:
1996-911/101-0056


Dokumenter

Dokumenttype:
Opmåling
Beskrivelse:
Tegning i Ingeniøren 1899, side 182-184.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Banevolden 0

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap