Sag: Larsbjørnsstræde 5

Larsbjørnsstræde 005, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeb. hus baggårdserhverv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Larsbjørnsstræde 5
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Larsbjørnsstræde 005
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset*, forhusets to sidehuse (1797-98 af J.C. Wahl) og mellemhuset med sidehus (slutningen af 1800-tallet). F. 1959. Udv. 1997.
Beskrivelse:
"Forhuset blev fredet i Klasse B i 1959. Det står med tre fulde etager over kælderen og med udnyttet tagetage. Gadefacaden er opført i mørke, røde sten med sandstensudsmykninger, der følger et ""Harsdorffsk facade-skema"". Til gårdsiden er forhusets murværk vandskuret og gulmalet med silikatmaling. Døre og vinduer er malet i en rødbrun farve. Sidehusene er antagelig opført samtidig med forhuset og med samme antal etager. Den sydlige fløj er to vinduesfag lang; den nordlige er på 6 vinduesfag plus et skråfag ved overgangen til forhuset. Det korte sidehus er udstyret med gamle vinduer med opsprosning og palæruder samt en nyere dør i yderfaget til en bagtrappe. Det modsatte sidehus har ældre korspostvinduer med 6 ruder, skråfagets vinduer har dog to lod- og en tværpost og 9 ruder. Sidehuset er desuden forsynet med en dør til en bagtrappe, en kældernedgang med dør og to luger af forskellig udformning og alder. Alt mur- og træværk på sidehusene er behandlet på samme måde som på forhusets gårdside. Sidehusene har teglhængt halvtag med kviste. Hver etage i for- og sidehuse rummer 1 lejemål. I hovedetagerne er planerne ret velbevarede i hovedhuset, hvorimod der er sket nogle ændringer i sidehusene, hovedsagelig i forbindelse med indretningen af moderne køkkener og badeværelser. Tagetagen er helt ændret fra pulterrum og pigekamre til en moderne lejlighed. Forhusets oprindelige indretning er forholdsvis velbevaret med dobbeltfløjede fyldingsdøre, brystpaneler, tapetfelter og pilasterdekorationer samt stuklofter. Sidstnævnte er flere steder dækket med nyere loftsplader, men angiveligt intakte ovenover. Sidehusene synes altid at have haft en sekundær betydning og dermed en mere beskeden udstyrelse med enkeltfløjede fyldingsdøre, pudsede lofter etc. En alvorlig sætning i ejendommens sydøstlige hjørne har nødvendiggjort nye gulve med forskellige niveauer i det korte sidehus og en del af forhuset. I det andet sidehus er hovedparten af gulvene gamle bræddegulve. Vinduerne har fortsatsruder. Forhusets sidefløj er ved et skråfag forbundet med et grundmuret mellemhus med portgennemkørsel til anden baggård og nordvendt, grundmuret sidehus. Den vinkelformede bygning er opført i tre fulde etager samt udnyttet tagetage. Mod første gård er murværket vandskuret og gulmalet; mod anden gård hvidmalet. Vinduerne er opsprossede, rundbuede jernvinduer af varierende størrelse. Portfaget mod første gård har hejsekvist og i hver etage en dobbeltfløjet fyldingsdør med 6 ruder foroven. Mansardtaget, der er dækket med skifer, indeholder endvidere adskillige små tagvinduer i jern samt i skråfagene mellem sidehusene og mellemhuset kviste af ældre dato. Endelig er der indsat et nyt kvadratisk vindue i sidehusets gavl i tagetagen. Alle vinduer er malet i en rødbrun farve. Mellemhuset og dettes sidehus er bygget i en søjle/drage-konstruktion med kappehvælv. Bygningernes oprindelig plan kendes ikke. I dag har alle etager et stort åbent rum, der strækker sig over mellem- og sidehus, og enkelte mindre rum til køkkener, mødelokaler o.lign. fraskilt hovedrummene med lette skillevægge. Nordmuren mod naboejendommen står i det indre med sparenicheer, der virker ganske dekorative i rummene. Dørene er af forskellig type og alder. Gulvbelægningen varierer fra brædde- og masonitgulve til tæppebelægning. Planforhold: Ejendommen er ikke pålagt lokalplan eller byplanvedtægt, ligesom der ikke foreligger byfornyelsesovervejelser for ejendommen. (Skov- og Naturstyrelsen, 1997)"
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeb. hus baggårdserhverv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-12-1976
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-181/76

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-04-1959
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
11-09-1997
Begrundelse:
Forhusets to sidehuse (1797-98 af Johan Christopher Wahl) og mellemhuset med nordvendte sidehus (slut-ningen af 1800-tallet) har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. De to sidehuse er i det ydre ret vel-bevarede, hvorimod nogle af interiørerne har undergået ændringer. Det fredede forhus og sidehusene udgør imidlertid en helhed med ét lejemål pr. etage. Mellemhuset og dettes nordvendte sidehus er velbevarede og repræsenterer en typisk københavnsk baggårdsbebyggelse fra slutningen af 1800-tallet opført i en søjle/-dragekonstruktion, som muliggør store rumforløb til lager- eller værkstedsbrug. (Skov- og Naturstyrelsen, 1997)
Journal nr.:
1996-912/101-0005


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Larsbjørnsstræde 5B
Fredet bygning Larsbjørnsstræde 5

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap