Sag: Niels Juel-statuen

Holmens Kanal, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Statue
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Niels Juel-statuen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Holmens Kanal
Kommune:
København
Omfang:
Niels Juel-statuen med belægninger, omgivende gitter samt de to lygtestander af støbejern (1877-78 af billedhuggeren Johan Carl Henrik Theobald Stein, opstillet 1881). Fredet 2004.
Beskrivelse:
"Beskrivelse og historisk baggrund jf. materiale til Bygningssynets møde i april 2003. Statuen repræsenterer en historicistisk heltedyrkelse fra anden halvdel af 1800-tallet. Københavns Kommune har bl.a. til Kulturarvsstyrelsen oplyst følgende: ""Holmens Kanals historie Flådens oprindelige værft lå indtil op i 1800-tallet i kvarteret, der i dag er kendt som Gammelholm. I perioden 1860-77 fik Gammelholm sin nuværende bebyggelsesplan, der er tegnet af Ferdinand Meldahl. I bebyggelsesplanen er gaderne primært anlagt, hvor der før var kanaler. Selve Holmens Kanal blev tilkastet i 1864. Holmens Kanal definerer således grænsen mellem middelalderbyen og det nye byområde Gammelholm. Peschiers Gård - en del af det nuværende Danske Bank kompleks - er stedets ældste bygning fra 1798, dog ombygget og tilføjet yderligere en etage i 1850. Bygningen er i klassicistisk stil. Herefter byggedes det tidligere ØK hovedsæde 1907-09 i jugendstil. 1910-12 opførtes det tidligere Hafnia hovedsæde i historicistisk stil, og afslutningsvis byggedes Danmarks National Bank i 1965-78 i modernistisk stil. Monumentet for Niels Juel - historie Monumentet er en gave fra en komite, og anledningen for opstillingen var 200-året for slaget i Køge Bugt, hvor den danske flåde, der blev ledet af Niels Juel, slog den svenske flåde. Fem kunstnere blev indbudt i den bundne konkurrence; to afslog tilbuddet. Afgørelsen af hvem, der skulle vinde konkurrencen, foregik ved, at gipsfigurer blev opstillet i lokaler på Akademiet. Blandt de tre blev Theobald Steins forslag valgt. Monumentet forestiller admiral Niels Juel ombord på sit flagskib Christianus Quintus, støttet til en motérkanon og med løftet kommandostav som signal til, at slaget i Køge Bugt kan begynde. Monumentet er pompøst og fyldt med symboler. Monumentet blev afsløret 21. september 1881 og er således placeret i Holmens Kanal før hovedparten af de bygninger, der i dag omkranser monumentet. Theobald Steins monument består af bronzestatuen placeret højt på en sokkel af marmor med bronzeudsmykning. Statuen står inden for et støbejernsgitter. Mellem gitter og statue er en rød og hvid ternet ølandssandstensbelægning. Foruden dette består monumentet af to ens lygtepæle med hver 4 lamper. Statue, sokkel, gitter og lygter er rigt dekoreret. Monumentets placering Der er umiddelbart ikke nogen direkte tilknytning mellem monumentet, dets historie og placeringen i Holmens Kanal. Nærmeste begrundelse for placeringen kan være, at Niels Juel gjorde tjeneste på Gammelholm, og at han er gravlagt i den nærliggende Holmens Kirke. Monumentet er ikke (jf. den givne tidsrækkefølge) placeret aksialt i forhold til de omliggende bygninger, selv om der i dag kan påvises aksiale linier mellem bygningerne og monumentet. Niels Juel-statuen har en række punkter (kommandostav, synsretning og armretninger), som kan defineres som sigtelinjer. Det må dog konstateres, at disse heller ikke giver nogen begrundelse for den nuværende placering. Der sigtes således mod det Kongelige Teater, Kongens Nytorv og Christiansborg/Holmens Kirke. Forvaltningens vurdering er, at monumentet blev placeret centralt i det daværende gaderum som rummets omdrejningspunkt, og at placeringen er valgt som et led i udbygningen og udsmykningen af den nye bydel Gammelholm. Der foreligger ikke førstehåndsoplysninger om Theobald Steins intentioner med monumentet. I sønnens bog om faren oplyses, at monumentet er bygget over nationalsangens strofe "nu er det tid", og at sønnen ikke finder den valgte plads heldig, idet statuen skulle stå højt og frit, så silhuetten kunne tegne sig frit mod himlen." Vedligeholdelsestilstand: Statue og omgivelser er i god stand. Planbestemmelser: Københavns Kommune, Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park har oplyst, at "et enigt Bygge- og Teknikudvalg den 15. januar 2003 har besluttet, at monumentet skal have en ny og bedre placering i Havnegade på Gammelholm." Flytningen af monumentet indgår som en del af en omlægning af Holmens Kanal for i alt 21 mill. kr., heraf 5 mill. kr. som bidrag fra HUR. I de alternative overvejelser om at opretholde monumentet på sin nuværende plads var det forudsat, at busstoppestedet ved monumentet blev nedlagt, men at fodgængere stadig kunne komme til at vente ved monumentet. Københavns Kommune, Bygge- og Teknikforvaltningen oplyser, at der ved forslaget om flytning af monumentet er lagt vægt på følgende: " Monumentets nuværende placering indebærer ikke en væsentlig bymæssig/bygningsmæssig sammenhæng, idet tre ud af fire af de omgivende bygninger er af yngre dato end monumentet. - Placeringen vil også efter en flytning forblive ved eller på Gammelholm, hvor flådens skibsværft og admiralitet lå. - Monumentet bevares i sin helhed, idet lamper, rækværk, og belægning inden for rækværket flyttes med. - Monumentet hindrer, at trafiksikkerheden og trygheden for cyklister og fodgængere i Holmens Kanal kan øges. Busserne og bilisterne får reduceret fremkommelighed. Samtidig belastes byrummet af den øgede mængede af ventende biler og busser. - Ifølge kilder var Theobald Stein ikke tilfreds med placeringen, men ønskede en placering med mere lys og luft. - Monumentet bliver på sin nye placering meget synlig i byen, og det bliver muligt at opleve monumentet, uden at det dagligt er omgivet af 40.000 biler." Kommuneatlas: Bydelsatlas Indre By/Christianshavn fra 1996 indeholder ingen oplysninger om statuen."
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
1
Komplekstype:
Statue
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
17-12-2004
Begrundelse:
Kulturarvsstyrelsen finder jvf. brev af den 28. november 2003, at Niels Juel-statuen med belægninger, omgivende gitter samt de to lygtestandere af støbejern (1877-78 af billedhuggeren Johan Carl Henrik Theobald Stein, opstillet 1881) har de kulturhistoriske værdier, som kan begrunde en fredning. Kulturarvsstyrelsen finder således, at Niels-Juel-statuen som en repræsentant for det sene 1800-tals nationalromantiserende, glorificerende og lidt teatralske iscenesættelse af Danmarkshistoriens fremtrædende personligheder - sammenholdt med de nyligt fremkomne oplysninger om, at Theobald Stein fra begyndelsen har udformet statuen til netop dette sted i umiddelbar nærhed af Christiansborg - med sin monumentale udformning og centrale placering indtager en væsentlig position blandt hovedstadens skulpturelle arbejder fra den historicistiske periode.
Journal nr.:
2003-112/101-0017

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-12-2004
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-112/101-0017


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Holmens Kanal 0

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap