Sag: Amaliegade 43

Amaliegade 43, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Amaliegade 43
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Amaliegade 43
Kommune:
København
Omfang:
Forhus med dertil stødende sidehus på seks fag (påbegyndt ca. 1790 af Johan Martin Quist, fuldført 1792-93 af Andreas Hallander). Fredet 1918. Udvidet 1951.*
Beskrivelse:
Amaliegade 43 ligger i husrækken på vestsiden af Amaliegade. Bygningen rummer i dag kontorer.

Amaliegade 43 er en tre etager høj og tre fag bred, grundmuret bygning, der i et smigfag på gårdsiden er forbundet med et smalt seksfags sidehus. Bygningen hviler på en sortmalet sokkel og bærer et heltag af sortglaserede tegl med en firefagskvist mod gaden, hvoraf de to midterste fag er fremrykket og bærer en tagterrasse. I gårdsidens tagflader på for- og sidehuse sidder der seks kviste og seks tagvinduer. Facaden fremstår pudset og hvidmalet og er inddelt i under- og overfacade ved en glat kordongesims. Underfacaden er refendfuget og der er en portåbning med et halvrundt vindue i det ene yderfag. Overfacaden er glatpudset og omkring alle vinduer er der profilerede indfatninger og konsolbårne sålbænke, facaden afsluttes øverst af en hovedgesims med sparrekopper. På nær kælderetagens vindue, er alle vinduer på gadesiden ældre, hvidmalede, dannebrogsvinduer. Kælderens ene vindue er et nyere kvadratisk, firdelt vindue.

På gårdsiden er murværket pudset og gulmalet, alle vinduer er ældre, enkeltlags dannebrogsvinduer med forsatsruder.

Fra portrummet er der adgang til bygningens hovedtrappe, hvor de ældre drejede balustre og mahognihåndlisten er bevaret. Fordørene til de enkelte etager er tofløjede fyldingsdøre, hvis overvinduer har diagonale sprosser. Trappetrin og reposer har flere steder fået nyere overflader i en lys træsort. Den gennemgående etageplan er kendetegnet ved to mindre stuer i portfaget: mod gaden og en mod gården, samt en større stue mod gaden og en stue i smigfaget, der åbner sig ind i sidehuset.  Sidehuset er oftest åbnet til et eller to større rum med køkken og badeværelse i de bageste fag. På alle etager er forhusets stuer prydet med stukprofiler og rosetter. De ældre enkelt- og tofløjede fyldingsdøre med gerichter er bevaret. Der er ligeledes bevaret fod-, hel- og lysningspaneler. Flere steder er der faste gulvtæpper og nyere kontorgulve for at kompensere for skævheder i bygningen. Kælderen fremstår med nyere overflader og er under reparation efter vandskade. Loftet er indrettet til en privat lejlighed.
Bygningshistorie:
For- og sidehus er opført i ca. 1790 af Johan Martin Quist og fuldført af tømrermester Andreas Hallander i 1792-1793. På opførelsestidspunktet var bygningen ejet af Kammerherre Winterfeldt. Den blev opført som boliger for det fine borgerskab, og i 1871 blev huset forsynet med en tofags kvist samt to flankerende kviste.
kilder:
Historiske Huse i det gamle København, Nationalmuseet, 1972, p. 23.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Amaliegade 43 knytter sig til bygningens beliggenhed i husrækken, hvor den indgår som en integreret del af gadebilledet i Amaliegade og er med til at fastholde det bevarede kulturmiljø i gade og bydel.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Amaliegade 47 knytter sig i det ydre til den klassicistiske facade, der vidner om bygningens fortid som borgerligt beboelseshus i en af byens fine kvarterer. Den udsmykkede facade markerer sig i forhold til den uudsmykkede gårdside sig som bygningens fornemmeste side.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre plan med fortrappen med fornemme tofløjede hoveddøre til lejlighederne og lejlighedernes repræsentative stuer, der vender mod gaden.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til facadens opbygning med den refendfugede underfacade, der giver tyngde og danner basis for den glatpudsede overfacade, hvis udsmykning begrænser sig til de enkle vinduesindfatninger med konsolbårne sålbænke. Herved får den får den klassicistiske facade et enkelt, helstøbt udtryk.

I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig særligt til lejlighedernes repræsentative stuer, hvor de symmetrisk placerede dobbeltdøre sammen med brystnings- og lysningspaneler samt stukkatur giver disse interiører et elegant og herskabeligt præg.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier i Amaliegade 43 knytter sig i det ydre til facadens regelmæssige faginddeling og traditionelle etageinddeling samt til det overordnede klassicistiske stiludtryk med alle detaljer. Hertil kommer det teglhængte heltag med sortglaserede tegl, gårdsidens enkle udformning og regelmæssige faginddeling med alle ældre detaljer, herunder de ældre vinduer samt den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den traditionelle plan med hovedtrappe og repræsentative stuer mod gaden. Hertil kommer alle ældre detaljer herunder balustre, håndliste, brystnings- og helpaneler, fyldingsdøre, overvinduer, dørgreb samt stukdekorationer. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
26-05-1986
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-496/81

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
12-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Amaliegade 43

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap