Sag: Det Gule Palæ

Amaliegade 18 og Toldbodgade 43 D, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Palæ
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Det Gule Palæ
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Amaliegade 18 og Toldbodgade 43 D
Kommune:
København
Omfang:
Det Gule Palæ, forhuset (opført 1764 af Nicolas-Henri Jardin på ældre fundamenter), Amaliegade 18 og det bagved liggende hus, Gardestalden, Toldbodgade 43D (1842 af Jørgen Hansen Koch) samt mur og port (1890) mod Toldbodgade. F. 1918. Udv. 2012.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Palæ
Bebyggelsestype:
Hovedstad
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Mur med portal, låge

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
20-08-2012
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder, at Gardestalden, Toldbodgade 43D (1842 af Jørgen Hansen Koch) samt mur og port (1890) mod Toldbodgade, matr.nr. 123, Sankt Annæ Øster Kvarter, København har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en udvidelse af fredningen. Formål: Formålet med fredningen er at opretholde denne sekundære, tidligere stald-bygning som en del af den historiske helhed for bebyggelsen til Det Gule Palæ og som en historisk overgang fra haven bag Christian IX’s Palæ og den syd herfor liggende bebyggelse. Arkitekturhistorie: Bygningen fremstår som en mere ydmyg og enkel, men stadig markant bygning af arkitekt, professor og hofbygmester Jørgen Hansen Koch (1787-1860), som bl.a. har stået for Hansens Palæ på hjørnet af Fredericiagade og Bredgade samt adskillige ombygninger af hoffets bygninger, herunder den i 1828-30 gennemførte ombygning i empire-stil af Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg. Miljømæssig værdi (omgivelser): Gardestalden ligger som en solitær bygning, der adskiller gårdrummet bag Det Gule Palæ og haven bag Christian IX Palæ. Bygningen indgår derved som et væsentligt element i Amalienborg-kompleksets samlede bygningstypologier. Bygningen forholder sig kun minimalt til de offentlige omgivelser, idet kun den østvendte gavl er synlig fra gadesiden og adgangen til bygningen er reguleret af en mur og en lukket port. Man fornemmer dog tydeligt, at der er et rum på den anden side. Funktionsmæssigt indgår bygningen i Amalienborg områdets administration, som er samlet omkring Det Gule Palæ. Bygningen indeholder funktioner tilknyttet hoffet, såsom teknik afdeling samt beboelse for Hoffets medarbejdere. Bygningsudtryk og stil harmonerer med de omkringliggende bygninger bag Det Gule Palæ, men adskiller sig væsentligt i sit udtryk fra de øvrige baghuse i Amalienborg-komplekset med sit mansardtag, jernvitriolbehandlede facader og tagværkets mange kviste. Kulturhistorisk værdi: Amalienborg-anlægget er et stærkt hierarkisk opbygget anlæg omkring de fire palæer omkring Slotspladsen. Herefter følger Det Gule Palæ og her bag disse ligger et antal servicerende bygninger indrettet til boliger, kontorer, vaskeri, værksteder m.v. Bygningen rummer stadig spor efter sin funktion som stald, bl.a. med de små højtsiddende vinduer mod gård og have samt indvendige spor af gulvbelægning i staldens midte, træbeklædning fra hestebåse samt rester fra spiltove og gamle krybber. Arkitektonisk værdi: Gardestalden fremstår i en forenklet senklassicistisk stil, men mest er den sig selv med sin lave bygningskrop, mansardtaget med de karakteristiske kølbuekviste og jernvitriolkalkede vægge. Hertil kommer den bevidste anvendelse af enkle, traditionelle materialer. Bærende fredningsværdi: De bærende fredningsværdier knytter sig udvendigt til de to kølbuekviste, de murede stik over åbninger i murene, den hvide gesims af formsten, de mange små højtsiddende vinduer og de enkle, dobbeltfløjede indgangsdøre mod går-den samt opretholdelsen af bygningens oprindelige materialeholdning. De bærende fredningsværdier i det indre knytter sig til midtergangen fra den tidligere anvendelse som stald samt til de bevarede revledøre i stalddelen og fyldingsdøre i boligdelen. Anbefalinger: Ved fremtidige indvendige ombygninger af stueetagens vestlige og midterste del, anbefales det at fremdrage skjulte spiltove, søjler m.v., som fortæller om bygningens oprindelige anvendelse. Disse historiske bygningsdele anbefales at indgå i et arkitektonisk hovedgreb baseret på en rumstruktur, der understøtter oplevelsen af bygningens oprindelige anvendelse.
Journal nr.:
2010-7.82.03/101-0006

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
16-04-2015
Journal nr.:
2010-7.82.03/101-0006


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Amaliegade 018, Det Gule Palæ, Sankt Annæ Ø. kv. 123. Bygningshistorisk og farvearkæologisk undersøgelse. Bygningshistorisk undersøgelse. 33 sider samt bilag. Claus M. Smidt og Vilhelm Wohlert. Januar 1982. Amaliegade 018, Det Gule Palæ, Sankt Annæ Ø. kv. 123. Farvearkæologisk undersøgelse. 37 sider samt fotografier (15 optagelser). Jørgen Høj Madsen/Nat.mus., Farvekonserveringen. November 1981.Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Amaliegade 18
Fredet bygning Toldbodgade 43D

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur med portal, låge


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap