Sag: Brønshøj Vandtårn

Brønshøjvej 029, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vandtårn
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Brønshøj Vandtårn
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Brønshøjvej 029
Kommune:
København
Omfang:
Brønshøj Vandtårn (1928 af Ib Lunding). F. 2000.
Beskrivelse:
"Lokalitetsbeskrivelse fra bilagsmaterialet til Bygningssynets møde 15. september 1999: Vandtårnet er 34 m højt og ca. 20 m i diameter. Det er opført i jernbeton med støbeskel af ca. 1 meters højde. Den underste del af tårnet har lodrette ""stræbepiller"", som understøtter et udkragende betonbjælkelag under selve vandbeholderen. I denne underste del af tårnet er der i opstigende rytme anbragt cirkulære vinduer i hvert pillefag afsluttende med en række vinduer af samme type under udkragningen. I den øverste del er fagdelingen også markeret, men med fladere, lisénagtige lodrette bånd. Øverst er der en kraftig, omløbende hovedgesims. Taget er fladt med et lavt ottekantet ""hus"" i midten med fladt tag og cirkulære vinduer. Herfra udstråler betonbjælker til tårnets kant. I mellemrummene er der lagt strandsten. I det indre er den nedre del præget af de tæt stående betonpiller, der er indbyrdes forbundet ved tværgående betonbjælker. Under selve vandbeholderen er indskudt en lav etage med rør og ventiler for vandtårnets drift. Vedligeholdelsestilstand: Bygningen er i god stand. Yderligere bygningshistorie: Vandtårnet er opført af Stadsarkitektens Direktorat med Ib Lunding som sagsarkitekt. Vandtårnet er opført som aflastning for højdebeholderen på Bellahøj, der ikke kunne klare vandforsyningen af den yderligere udbygning af København. Det egentlig ret bastante tårn er givet lethed ved de lodrette markeringer af facaden, og arkitekten har ved enkle midler givet det betydelig arkitektonisk kvalitet. Den upudsede betonoverflade med synlige støbeskel var noget nyt og usædvanligt for tiden, men er med til at strukturere facaden. Der var oprindelig en mindre bygning til redskabs- og kontorformål i forbindelse med vandtårnet ved dettes nuværende indgang. Denne bygning er blevet fjernet i år. Kommuneatlas: Der er udarbejdet bydelsatlas for Brønshøj-Husum i Københavns Kommune i 1995. Det fremgår heraf, at bygningen er kategoriseret som værende af høj bevaringsværdi. "
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vandtårn
Bebyggelsestype:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
14-07-2000
Begrundelse:
Brønshøj Vandtårn (1928 af Ib Lunding) har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Tårnets enkle og overbevisende arkitektoniske udtryk gør det sammen med den ubehandlede jernbetonoverflade til et bemærkelsesværdigt bygnings-værk både på opførelsestidspunktet og i dag, jf. brev af 6. juni 2000 (datoen på beslutningsbrevet).
Journal nr.:
1996-911/101-0077


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Brønshøjvej 29

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap