OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Nygade 7 (fredning ophævet)

Nygade 7, hj. af Nytorv, København
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nygade 7 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Nygade 7, hj. af Nytorv
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset mod Nygade (1801-02). F. 1918.* Ophævet 2019
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-10-1989
Begrundelse:
Journal nr.:
426/101-0003

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
13-05-2019
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset, Nygade 7, Københavns Kommune har de arkitektoniske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Nygade 7 i det ydre har bevaret et overordnet traditionelt udtryk med træk af en herskabelig beboelsesejendom fra omkring 1800. Dog er alle vinduesåbninger gjort større, ligesom vinduerne er udskiftet til nyere helrudevinduer, og stueetagens vinduer er udskiftet med store butiksruder og tilhørende døre. I tagfladerne ses endvidere talrige kviste og nyere ovenlysvinduer. Endelig er bygningen sammenbygget med Nytorv 3, der samtidig har fået en lignende facadeudformning, hvorved bygningerne ikke længere fremstår som selvstændige bygninger, men som én samlet bygning med facader mod gade og torv. Det Særlige Bygningssyn finder, at særligt facadeændringerne af Nygade 7 og sammenbygningen med Nytorv 3 markant har svækket fredningsværdierne i det ydre og at de ikke meningsfuldt lader sig genskabe. I det indre er de oprindelige planløsninger ændret ved fjernelse af ældre skillevægge, hvorved den oprindelige lejlighedsstruktur er blevet udvisket. Hertil er trappen ændret med ekstra løb, ligesom der er tilføjet en elevator i durchsichten. Interiøret fremstår overvejende med nyere overflader og bygningsdele, der er fremmede for bygningens alder og arkitektur. De bevarede ældre bygningsdele stammer fortrinsvis fra ombygningen omkring 1909. Slots- og Kulturstyrelsen finder derfor at Nygade 7s fredningsværdier i det indre er gået tabt og ikke meningsfuldt kan genskabes, hvorfor fredningen af Nygade 7 ophæves.
Journal nr.:
16/08290


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 1 Nygade 7

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap