OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Grønnegade 27

Grønnegade 27, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Grønnegade 27
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Grønnegade 27
Kommune:
København
Omfang:
Forhus (før 1695, ombygget ca. 1785 og 1834) med sidehus og baghus. Fredet 1978. Udvidet 1979.*
Beskrivelse:
I fredningsbeskrivelsen er der ikke taget stilling til lovligheden af bygningsarbejder foretaget i ejendommen. Beskrivelsen beror på besigtigelsen af følgende dele: 1. og 2. sal i forhuset samt frisørlokalerne i baghuset i sammenhæng med baghus i Grønnegade 29. Hertil er baghusets øvrige etager set i forbindelse med besigtigelsen af Grønnegade 31.

Ejendommen består af et forhus i bindingsværk beliggende som sidste led i husrækken i Grønnegade mod Ny Østergade.  Sammenbygget hermed er et sidehus med bitrappe samt et baghus. Hele ejendommen er i bindingsværk og side- og baghus er synligt fra Ny Østergade.

Forhuset er i bindingsværk men fremstår i stueetagen pudset og grundmuret. Bindingsværket er sortopstreget og tavlene er pudsede og rødmalede. Forhuset er i ni fag (1. salen) og tre etager med gavlkvist over de fem midterfag med profileret gesims. De to yderfag er på 2. salen bredere og trukket tilbage. Taget er et rødt, teglhængt heltag. I stueetagen er nyere butiksvinduer og tre nyere døre med glas i den øvre del. De øvrige vinduer er nyere, traditionelt udførte og overvejende torammede og småtopsprossede vinduer. Alle vinduer og døre er hvidmalede. Forhusets fritstående gavl mod Ny Østergade er ligeledes i bindingsværk.

Gårdsiden er i bindingsværk som facaden. Forhus, sidehus og baghus indrammer et delvist åbent gårdrum mod Ny Østergade, hvor det afgrænses af et højt gitterværk med låge. Forhuset er i fire bindingsværksfag og tre etager med en halv gavlkvist mod sidehuset. I det teglhængte tag er to skorstene og små runde tagvinduer. Sidehuset er ligeledes i fire fag og tre etager med et teglhængt halvt mansardtag. I mansardens øverste del er en lille pultkvist med grønmalede træluger. I mansardens nedre del er tre vinduer. Baghuset er i to fag og fire etager over en kælder. Etagerne er forskudt ift. for- og sidehus. Baghuset har et rødt teglhængt halvtag med to kviste med heltag. I forhuset er en indgang til trapperummet. Her sidder en nyere dør med glas i den øvre del. I sidehuset er en indgang med en ældre, grønmalet revledør. I baghuset er i et fag skråtstillede revleluger foran nedgangen til kælderen. Vinduerne på gårdsiden er overvejende traditionelt udførte, torammede og småtopsprossede. I sidehusets stueetage er store butiksvinduer med smalle jernsprosser. Vinduerne er hvidmalede. Gårdrummet er belagt med cementfliser.

Grønnegade 27 har i det indre overvejende en ældre og traditionel planløsning, med en smal forstue i forhusets midte med gennemgang fra gade- til gårdside. Her er husets hovedtrappe placeret. I sidehuset ligger bagtrappen. Baghuset udgøres af et enkelt rum, der på etagerne over stuen, i sammenhæng med baghusene tilhørende Grønnegade 29 og 31, udgør en samlet lejlighed. Forhuset har på hver etage én lejlighed. Her er stuer til gadesiden og køkken- og badeværelse til gårdsiden.

I den smalle gennemgang er bindingsværket blotlagt til begge sider og fremstår ubehandlet. Tavlene er hvidmalede og loftet ligeså. På gulvet er nyere fliser. Hovedtrappen er en ældre ligeløbstrappe i træ med indstemte trin og et gelænder med en enkelt udskåret mægler, drejede balustre og profileret håndliste. Trappen er hvidmalet og på trin og reposer er linoleum. Bagtrappen i sidehuset er en ældre halvsvingstrappe i træ og har et gelænder med slanke, runde balustre og profileret håndliste. Bagtrappen er gråmalet og håndlisten er malet mørkerød.

Generelt gælder for ejendommen at bindingsværket er blotlagt og fremstår ubehandlet mens tavlene fremstår pudsede og hvidmalede. Gulvene i lejlighederne er overvejende nyere trægulve. Lofterne fremstår overvejende med profilerede, hvidmalede bjælker og herimellem med feltinddelte hvidmalede plader. I én stue på 1. salen er et brunmalet kassetteloft formentlig fra 1800-tallets sidste halvdel. På 2. salen er et loft med fyldinger med konvekse hjørner karakteristiske for 1700-årenes første halvdel. Dørene er overvejende traditionelt udførte fyldingsdøre med tilhørende gerigter. Enkelte kan være ældre, men hængslingen er nyere. Hertil er der enkelte steder meget enkle paneler uden profilering under vinduesbrystninger mod gaden. I lejligheden på 2. salen er traditionelt udførte og forholdsvis lave brystningspaneler i stuerne. Alt snedkerarbejde er hvidmalet. Hertil er der i hver lejlighed i forhuset to rundbuede ovnnicher.
Bygningshistorie:

Grønnegade kendes tilbage fra 1377 og har siden uændret bevaret sit navn, der givetvis relaterer til de grønne områder, som lå i denne del af byen. København brændte i både 1728 og 1795, men Grønnegade undgik begge disse katastrofer. I kraft af stedvis hårde saneringer som følge af voksende slum og en stigende overbefolkning samt ved flere nyere, monumentale byggeriers opførelse forsvandt adskillige af de mindre og ældre bygninger i løbet af 1900-tallet.

Ifølge Historiske huse i det gamle København, 1972, er forhuset opført før 1695 i bindingsværk som to huse på tilsammen ni fag, to etager højt med kvist over fire fag. Bygningen optræder første gang som ét forhus med kvist til gaden over de fem midterste fag i 1785. I 1834 bliver kvistetagen udbygget til gaden og huset forhøjes mod gården til tre etager. Pudset og malet fra 1888 (der må her være tale om stueetagen) og ejendommen fremstår i dag i bindingsværk til alle sider bortset fra facadens stueeetage.

kilder:
Bramsen, Bo red.: København, før og nu – og aldrig, 1987

Engqvist, H.H.: Københavnske borgerhuse, 1948

Fisker, Kay: De københavnske boligtypers udvikling, Arkitekten, XXXVIII. 5. 1938

Hartmann, Sys og Villadsen, Villads: Byens Huse – Byens Plan, Danmarks arkitektur, København 1979

Langberg, Harald: Københavns gamle bydel, Foreningen til gamle bygningers bevaring, 1948

Langberg, Harald og Langkilde, Hans Erling: Dansk byggesæt omkring 1792 og 1942, Den almindelige Brandforsikring, 1942.

Lange, Bente: Københavns Farver, 1996

Nationalmuseet: Historiske huse i det gamle København, 1972

Skaarup & Jespersen, red.: Ældre Etageejendomme, Boligstyrelsen, 1987

Strømstad, Poul red.: Ildebrandshuse, Nationalmuseet 1966

Tønnesen; Allan: 233 danske borgerhuse, 1979

Stadsingeniørens Direktorat 1947: København fra bispetid til borgertid

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante, 1994-2000 

www.Indenforvoldene.dk
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved ejendommen knytter sig til beliggenheden i Grønnegade ved hjørnet til Ny Østergade, hvor forhuset indgår som et integreret led i gadens vestlige husrække. Forhuset skiller sig ud ved at være helt i bindingsværk og i to etager med frontispice og er hermed formentlig den bygning i gaden hvis oprindelse er ældst. Grønnegade 27 fastholder på fornem vis den helstøbte oplevelse af en værdifuld historisk bebyggelsesstruktur herunder med sidehus og baghus til gårdsiden.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Grønnegade 27 knytter sig til forhuset som repræsentant for et af de få tilbageværende københavnske huse overvejende i bindingsværk med oprindelse før 1700 og som har overlevet såvel de store brande i København som de omfattende bysaneringer i 1900-tallet. Herudover er der kulturhistorisk værdi ved den samlede bebyggelse med forhus, sidehus og baghus omkring et brolagt gårdrum, der dels udgør en for København karakteristisk bebygglesesstruktur og dels fortæller om en udviklingshistorie med ombygninger og tilføjelser i 1700- og i 1800-tallet. En tidligere tagform kan fx aflæses i bindingsværket i gavlen.

I Grønnegade 27 er der desuden i det ydre kulturhistorisk værdi ved bebyggelsen i sin helhed med sin karakteristiske på en gang sammensatte og alligevel helstøbte form. Med sin forholdsvis beskedne etagehøjde og enkle udformning udgør ejendommen et eksempel på den variation, der knytter sig til Grønnegade og kvarteret omkring. Der knytter sig særlig kulturhistorisk værdi til forhusets fint proportionerede facade med alle dele og detaljer, herunder det taktfaste bindingsværk og vinduer og ikke mindst det røde, teglhængte heltag med gavlkvist med alle detaljer.

I det indre knytter der sig kulturhistorisk værdi til forhusets overordnede velbevarede etage- og planløsning, der afspejler sig i dispositionen med de repræsentative stuer mod gaden og de sekundære og funktionsbetingede rum mod gården. Hertil hører de i ejendommen bevarede bindingsværkskonstruktioner samt alle ældre dele- og detaljer i interiøret herunder trappen, fyldingsdøre, paneler, ovnnicher og lofter med bjælker og panelering. I ejendommens interiør kan således aflæses en del af bygningens udviklingshistorie med skiftende tiders stilidealer.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Grønnegade 27 knytter sig i det ydre til ejendommen helt i bindingsværk med de røde teglhængte tage med kviste og skorstene samt den karakteristiske gavlkvist mod gaden. Der er arkitektonisk værdi ved anvendelsen af traditionelle og simple materialer som tømmer, puds og tegl samt ved forhusets velproportionerede facade, hvor det opstregede bindingsværk og de rødmalede tavl har en konstruktiv såvel som en dekorativ funktion.
Det overordnede arkitektoniske udtryk er således solidt og ærligt.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den overordnede planstruktur, herunder med de bevarede trapper og den smalle gennemgående forstue, de velproportionerede stuer og værelser holdt i traditionelle materialer og enkelte bevarede veludførte snedkerdetaljer. Alt i alt et stemningsmættet og atmosfærefyldt udtryk.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig til den overordnede bebyggelsesstruktur med for- side- og baghus omkring et brolagt gårdrum samt til Grønnegade 27 som en værdifuld repræsentant for en etagebebyggelse med oprindelse i tiden før den store københavnske brand i 1728.

I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til en ejendom overvejende i bindingsværk og forhus med gavlkvist og teglhængt tag med samtlige ældre dele og detaljer. Hertil kommer de pudsede og malede tavl, en taktfast ensartet vinduessætning, kviste og skorstenspiber. Herudover til alle traditionelt udførte bygningsdele og –detaljer og til en overordnet traditionel materialeholdning. 

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede ældre etage- og planløsninger, hvilket særligt ses i forhusets repræsentative gadevendte stuer og sekundære funktioner mod gården samt i sidehuset med bagtrappen. Hertil kommer alle ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer, herunder bindingsværkskonstruktioner, de ældre trapper, panelering, lofter med bjælker og fyldinger, ovnnicher, vinduer med alle detaljer og fyldingsdørene. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.  
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
27-07-1979
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-559/77

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
14-07-1978
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-559/77

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-02-1978
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-559/77


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument
Vedhæftet fil:Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Grønnegade 29

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap