Sag: Fredningsophævelse Laksegade 20A-F

Laksegade 20 A-F, København
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Beboelse mm.
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Fredningsophævelse Laksegade 20A-F
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Laksegade 20 A-F
Kommune:
København
Omfang:
De tre forhuse mod Dybensgade (1797, F. 1976), de to forhuse mod Nikolajgade (bygningen nærmest Dybensgade 1795 af Jens Dahl, F. 1959; bygningen nærmest Laksegade 1796-97, F. 1959) og de to forhuse mod Laksegade (bygningen nærmest Nikolajgade 1798-99 af Jacob Lynge, F. 1959; bygningen med portgennemkørslen 1792, ombygget i 1850'erne). F. 1959. Udv. 1976.* Oph. 2005.
Beskrivelse:
Bskrivelse jf. oplæg til Bygningssynetden 10. februar 2005: Bygningshistorie Den fredede ejendom, eller snarere; karrées huse er oprindeligt alle opført i slut-ningen af 1790’erne af bl.a. brændevinsbrænder Peter Hornum. En stor del af hu-sene, hvoraf halvdelen blev fredet i 1959 og resten i 1976, blev imidlertid saneret i 1930’erne og mere eller mindre rekonstrueret i 1970-71 af Den Danske Bank i samarbejde med Københavns Kommune. Om renoveringen af karréen hedder det i ”København, før og nu – og aldrig”, bind 3: ”Her var forhusene nemlig helt væk. De blev skrællet af ved saneringen i 1930erne, og der eksisterer ingen planer, der viser forhusenes udseende og ind-retning….Her ønskede Det Særlige Bygningssyn, at der blev opført rekonstruktio-ner af de tidligere forhuse, d.v.s. på det nærmeste kun facaderne. Man var da så heldig at finde et par gamle fotografier af husene før nedrivningen, og med disse fotografier som grundlag lykkedes det at imødekomme dette ønske…..Karréen henlå faktisk som en ruin…Da man gik i gang, konstateredes det, at intet af ind-maden kunne bruges. Alle etageadskillelser og andet træværk kunne faktisk skov-les væk. En ny konstruktion med bl.a. betontrapper nødvendiggjorde et gennem-gribende funderings- og undermuringsarbejde…..Af de oprindelige huse blev kun facadeskellene bevaret”.Beskrivelse - udvendigt Ejendommen, der ligger centralt i København i kvarteret omkring Nikolaj Kirke, består som ovenfor anført af i alt syv rekonstruerede 1700-tals etagehuse, der ud-gør en samlet ”blok” med en fælles, indre gård. Indgang til samtlige ejendomme sker via den fælles port i Laksegade 20 og videre ind i gården, hvorfra der er ad-gang til ejendommens i alt seks opgange. Udvendigt fremstår de syv huse forskelligartede, men alligevel relativt homogene med deres enkle og harmonisk opbyggede, klassicistiske facader i fire etager. Fa-caden til Laksegade 20 med den fælles port står i rød blankmur, mens de øvrige fa-cader er pudsede i hvide, grå og gule farver. Et enkelt hus mod Dybensgade – et tidligere pakhus, der hørte til føromtalte røde forhus mod Laksegade - skiller sig ud ved sin blåpudsede facade. Flere af husene er på tidstypisk vis udsmykkede på en-kel vis med refendfugning, cordongesimser og vinduesindfatninger. Husene har alle røde, teglhængte heltage, hvoraf flere er udstyret med ældre tagkviste. Samtlige huse har som ovenfor anført i 1970-71 undergået en gennemgribende istandsættelse, hvor kun facaderne er bevaret, og facaderne mod Bremerholm end-da helt rekonstruerede efter at være blevet trukket flere meter tilbage fra Bremer-holm, det tidligere Holmensgade. Således er den fælles port mod Laksegade ud-skiftet med en ny glasport, og samtlige vinduer mod både gaden og gården er ud-skiftet med nye termovinduer i hvidmalede rammer og karme. De eneste ældre ind-gangsdøre i ejendommen er to fyldings-fløjdøre mod hhv. Nikolajgade og Bremer-holm.Beskrivelse - gårdrum Ejendommens indre gård er ligeledes fuldstændigt renoveret i 1971. Gården er be-lagt med nyere brosten, og der er etableret nye betoncykelramper til kælderen og nye trappepartier med stålrækværk ved de seks indgangsdøre, der ligesom porten er udskiftet med glasdøre.Beskrivelse – indvendigt, trapperum Indvendigt rummer den samlede ejendom i alt 18 ejerlejligheder og 34 lejelejlighe-der i størrelser varierende fra 50-75 kvm. Som ovenfor citeret er al ejendommens ”indmad” udskiftet i 1970-71. Samtlige etageadskillelser er betondæk, trapperne er moderne betontrapper med linoleums-klædte trin, hoveddørene er glatte branddøre, og der er etableret glaselevatorer i durchsichterne. Beskrivelse – indvendigt, lejligheder Indvendigt fremstår lejlighederne som de blev indrettet i 1970-71, ligesom trappe-rummene med helt ny ”indmad”. De er typisk indrettet med en midtkorridor med adgang til køkken og bad mod gården samt et par stuer/værelser til gaden. Lejlig-hederne har alle glatte hoveddøre, lyse, lakerede parketgulve, glatte, typisk hvid-malede døre og pudsede, malede lofter samt moderne køkken- og baderum. Der ses selvsagt ingen spor af ældre gulvbrædder, døre, loftstuk, fod-, væg- eller lysningspaneler. Vedligeholdelsesstand Hele ejendommen er vel vedligeholdt, men alt - bortset fra ydermurene mod Lak-segade, Nikolajgade og Dybensgade - stammer fra en større renovering i 1970-71. Planbestemmelser Ifølge Københavns Kommunes oplysninger ” omfattes ejendommen ikke af byplan, lokalplan eller lignende men alene af de overordnede bestemmelser i Københavns kommuneplan fra 2001. Herefter fastlægges ejendommen til boligformål, mens den i henhold til retningslinierne for byens bevaring og fornyelse indgår i et om-råde benævnt: Udvalgte bevaringsværdige bebyggelser af særlig byarkitektonisk værdi på grund af helhedspræg eller større sammenhængende træk. Inden for dis-se områder vil kommunen være særligt opmærksom på de bevaringsværdige træk og, hvis det vurderes hensigtsmæssigt eller nødvendigt, nedlægge forbud mod uønskede indgreb og efterfølgende gennemføre en bevarende lokalplanlægning." Kommuneatlas Ejendommen er i Bydelsatlas Indre By angivet som fredet. Omgivelser Ejendommen indtager en central placering i kvarteret omkring Bremerholm/Nikolaj Kirke, og en opretholdelse af de enkelte huses forskelligartede, klassicistiske faca-der – der er opført efter den store brand i 1794 - er væsentlig for oplevelsen af om-rådet.
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
28-02-1996
Begrundelse:
Journal nr.:
926/101-0107

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-04-1959
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
21-06-2001
Begrundelse:
Journal nr.:
2001-926/101-0003

Type:
Bevaringsophævelse
Dato:
28-06-2005
Begrundelse:
Begrundelsen for beslutningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at den førhen B-fredede ejendom er kraftigt ombygget som følge af en gennemgribende renove-ring i 1970-71 og i dag har karakter af en rekonstruktion, hvor kun dele af ejen-domskarréens facader er bevaret. Således er facaderne mod Bremerholm nyopført på baggrund af ældre fotografier, ejendommens port og samtlige vinduer er blevet udskiftet med glasdøre og ter-movinduer, og det centrale gårdrum har ny belægning, nye cykelramper og nye trappepartier. Hertil kommer, at al oprindelig ”indmad” er fjernet og ejendommen nyindrettet på en måde, der synes fremmed for det oprindelige udtryk: etageadskil-lelserne er således udskiftet med betondæk, trapperne er betontrapper, der er isat glaselevatorer og glatte entrédøre, og alle ejendommens ca. 50 lejligheder har mo-derne planløsninger og overflader uden spor af den oprindelige indretning.
Journal nr.:
2003 – 114/101-0004

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
23-03-2007
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-114/101-0004

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
23-03-2007
Begrundelse:
Lyst på ejl. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23- 54
Journal nr.:
2003-114/101-0004

Type:
Scanjour nr
Dato:
15-01-2019
Begrundelse:
Følgende lejligheder er aflyst: 4, 6, 29
Journal nr.:
17/01179


Omfattede bygninger: 1


Bygning uden fredning/bevaring Laksegade 20A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap