Sag: Ahornsgade 15-19

Ahornsgade 15-19, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeb. hus baggårdserhverv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ahornsgade 15-19
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Ahornsgade 15-19
Kommune:
København
Omfang:
Forhus, sidehus og værkstedbygning (opført 1886 af murermester T. Wilde) samt den brostensbelagte gårdsplads. F. 1998.
Beskrivelse:
Forhuset og det dermed sammenbyggede sidehus er begge i fem etager, forhuset i ni fag, sidehuset i tre. Forhuset har sidestillet portgennemkørsel med opgang i porten samt yderligere to opgange fra Ahornsgade. Byggematerialet er gule teglsten, der på facaden er oppudset i en lys farve og mod gården står blank. Facaden er udformet i et tidstypisk, klassicerende formsprog med refendfuget stueetage, en kraftig cordongesims og halvrunde frontoner over midt- og sidepartiernes vinduer. De brunmalede, tofløjede indgangsdøre med fyldninger stammer ligesom dannebrogsvinduerne i brunmalede trærammer fra opførelsestidspunktet. Heltaget er dækket med skifer. I det indre har man bevaret de oprindelige trappepartier med udskårne træbalustre og lineouleumsklædte trappetrin, samt væggenes ret primitivt marmorerede kvaderudsmykning og lejlighedernes lysegrå indgangsdøre med fyldinger. Lejlighederne er p.g.a. lejernes modvilje ikke besigtiget indvendigt, med fra gaden kan det ses, at hovedparten af lejlighederne har gipsplader i lofterne og generelt virker ret nedslidte. Det med sidehuset sammenbyggede baghus er en lille to-etages bygning i tre fag, opført som smedeværksted. Huset er bygget i gule teglsten, der står blanke, valmtaget er dækket med skifer. Døre og vinduer er af ældre dato. I det indre er det meget nedslidte baghus indrettet til et enkelt lejemål, og man har i den øvre etage fritlagt skillevæggenes bindingsværk.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeb. hus baggårdserhverv
Bebyggelsestype:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-07-1998
Begrundelse:
Ejendommen er det bedst bevarede eksempel i kvarteret omkring Skt. Hans Torv på kombinationen af forhus, sidehus og selvstændig værkstedsbygning - en førhen meget almindelig bebyggelsesform i de Københavnske brokvarterer. Stilistisk er ejendommen et særdeles intakt og karakteristisk eksempel på brokvarterernes sene 1800-tals etagebyggeri, hvor de mondæne, københavnske kvarterers etagebyggeri efterlignes - her italiensk inspireret nyrenæssance - i en mere beskeden udformning. Styrelsen lægger endvidere vægt på, at man i ejendommen har bibeholdt en lang række af de oprindelige og for perioden så karakteristiske bygningsdetaljer, som så vidt muligt fortsat bør bevares. Bl.a. de oprindelige korspostvinduer, portgennemkørslens plankegulv, indgangsdørene med blyindfattede overvinduer, kælderdørene med støbejernsrækværk, trappestenen med indhugget gadenummer, og i det indre opgangens simple kvadermarmorering, trappernes rækværk med drejede balustre og lejlighedernes fyldningsdøre, bræddegulve og enkle stuklofter. Styrelsen skal som ovenfor anført endvidere henstille, at man efter en nedrivning af annekset til Nørre Allés Skole - for at markere den oprindelige afslutning på gårdrummet - rejser et plankeværk med port eller låge på matrikel 1753.
Journal nr.:
1996-911/101-0027

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
21-09-2011
Journal nr.:
2011-7.83.03/101-0006


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Ahornsgade 15
Fredet bygning Ahornsgade 17

Fredede omgivelser: 1

Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap