Sag: Frederiksgade 1 og Store Kongensgade 86-88

Frederiksgade 1 og Store Kongensgade 86-88, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Frederiksgade 1 og Store Kongensgade 86-88
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Frederiksgade 1 og Store Kongensgade 86-88
Kommune:
København
Omfang:
Den firefløjede bebyggelse og støbejernsgitrene ved trappen i sydgavlen og omkring forhaven (1880'erne af Ferdinand Meldahl). Fredet 1984.*
Beskrivelse:
Frederiksgade 1 og Store Kongensgade 86-88 er en firefløjet forhusbebyggelse, der ligger på det nordvestlige hjørne af Store Kongensgade og Frederiksgade i det indre København i området kendt som Frederikstaden. Bebyggelsen afslutter den søndre del af indramningen af Frederikskirken og fortsætter op ad Store Kongensgade og udgør således en væsentlig del af randbebyggelsen omkring af kirkepladsen og Frederikskirken. Et forsiret støbejernsgitter med blomster og en lille forhave afgrænser delvist grunden ud mod kirken.

Bygningen er en firefløjet bebyggelse udgøres af tre forhuse, der ligger om hjørnet samt en mellemliggende tværbygning, der forbinder to af forhusene, så hele bebyggelse udgør et rektangulært hele. Imellem bygningerne er et smalt gårdrum, hvor der ud fra forhusene mod Store Kongensgade og Frederiksgade er udskudte trappehuse, og mod det søndre forhus er et elevatortårn.

Bygningerne er opført i grundmur i fire etager over en høj kælder. Forhusene mod Store Kongensgade er i alt 12 fag lange og det femte og de tre sydligste fag er trukket frem i facaden, så de fremstår som en risalit i husrækken. Det søndre forhus er på fem fag, hvor de tre midterste fag er trukket frem i facaden, så de på samme måde fremstår som en risalit. Mod selve kirkepladsen er forhuset 10 fag langt, og her er de tre sydligste fag trukket frem i facaden, så også de fremstår som en risalit. Bygningerne har mansardtage belagt med skifer. På alle sider er flere kviste med rundbuede tage, hvoraf dem placeret over risalitternes midterfag er størst, muret, pudset og prydet med pudsdekorationer. Mod gården og baggården er flere kviste med lavt heltag, nyere ovenlys i tagfladerne samt flere murede skorstenspiber. Facaden er pudset med cement og kælder- og stueetagen er refendfuget. Over risalitternes midterste fag på første og anden etage er en muret, pudset balkon på konsoller, og på tredje etage er yderligere en konsolbårne balkon med forsirede værn i jern. Risalitten er dekoreret med en kraftig, profileret hovedgesims og kolossalpilastre med rigt detaljerede kapitæler. Vinduerne har indfatninger og dekorationer i puds, og facadernes resterende fag inddeles af øreliséner lodret og af kordongesimser over stue- og anden etage. Alle mure mod gården fremtræder i gul blankmur med underetagen malet i en lys brun farve. Det nyere elevatortårn er udført som en trekant og i glas.
Mod Store Kongensgade er en ældre tofløjet, orneret, grønmalet fyldingsdør med ruder i den øverste del med dekorative sprosser. Over døren er et vindue i orneret træindfatning. Også mod Store Kongensgade er en tofløjet glasdør. I det søndre forhus er en ældre, tofløjet og brunmalet fyldingsdør med ruder i den øverste del. Om døren er en kraftig indfatning. Vest herfor er en kældernedgang. På gårdsiderne er der i begge trappetårne ældre en- og tofløjede fyldingsdøre, hvoraf den vestre har sandblæste ruder. Desuden ses en nyere glasdør samt to kældernedgange i forhuset mod Frederiksgade. Dørene er alle brunmalede på nær glasdøren, der er hvidmalet. Vinduerne er mestendels ældre, dog er nogle nyere men traditionelt udførte. Mod Store Kongensgade og Frederiksgade er vinduerne korspostvinduer, der i stue-, 2. og 3. etage er rundbuede. I risalitternes midterfag ses trerammede korspostpartier, hvor den midterste underramme udgøres af en ældre fyldingsdør med glas i øverste fylding. I kvistene er torammede vinduer. Alle vinduerne er brunmalede. Mod gården er hovedsageligt to- og trerammede korspostvinduer, hvoraf enkelte har todelte underrammer. Endvidere ses etrammede vinduer af varierende formater samt to- og trerammede kældervinduer. Vinduerne og dørene mod gården sidder i rundbuede stik, og er alle hvidmalede. De ældre vinduer er udført med forsatsruder for de nederste vinduer. Mod Store Kongensgade ses nyere, store butiksruder i stueetagen med støbejernsdekorationer.

I det indre er bygningerne indrettet til både lejligheder og erhvervsformål. I stueetagen mod Store Kongensgade er en butik, der er bygget sammen med stueetagen i nr. 88 til et stort, åbent rum med overvejende nyere overflader, dog er der bevaret stuk og rosetter samt en væg med ældre bemalinger. Butikken fortsætter via en nyere ligeløbstrappe af træ til kælderen, hvor der er indrettet udstillingslokale samt kontor og personalekøkken ind mod kirkepladsen. Kælderen fremtræder uden bevarede ældre bygningsdele. Fra indgangen til Store Kongensgade 88 er en nyere spiraltrappe af jern, der fører op til førsteetagen, hvor der findes en lejlighed, der er indrettet til klinik, hvorfor en traditionel planløsning ikke helt lader sig aflæse. De forskellige rums udsmykningsgrad og detaljerigdom indikerer, at de tidligere stuer har været placeret mod Store Kongensgade. En lang korridor fører ned til de sekundære rum, der er placeret i tværbygningen mellem forhusene samt i den nordligste ende af forhuset ud mod Frederiksgade. Fra førsteetagen fortsætter det ældre trapperum med mahognihåndliste, balustre af jern og kraftig mægler af træ samt trin beklædt med linoleum. Lejligheden på anden sal er indrettet til beboelse. Planløsningen er delvist bevaret med de herskabelige stuer liggende ud mod Store Kongensgade, mens fløjen mod kirkepladsen fremstår med ændret planløsning. Køkkenet er placeret i hjørnestuen mod gårdsiden. Lejlighederne på tredje og fjerde etage er bygget sammen med Frederiksgade 1, hvor indgangene findes. 

Indgangspartiet til Frederiksgade 1 giver adgang til en forstue udført med gipsloft og gesims, listeinddelte og panelerede vægge samt mønsterlagt flisegulv. Fra forstuen er der adgang til hovedtrappen, der fremtræder med kraftig mægler, drejede balustre, mahognihåndliste, pudsede og dekorerede løb. Vægge i trapperummet er pudsede, der er vindues- og fodpaneler, og vinduerne er sandblæste. Hoveddørene er ældre fyldingsdøre med sandblæste ruder i den øverste del. Over dørene ses ornamenterede og udskårne topstykker. I det indre er lejlighederne indrettet til både beboelse og erhvervsformål. De fleste lejligheder er slået sammen til én stor lejlighed på hver etage eller sammenbygget med den resterende del af forhusbebyggelsen. I lejligheden i stueetagen og på fjerdeetagen er en ældre planløsning bevaret med en forstue flankeret af stuer mod Frederiksgade og kirkepladsen. En korridor fører ned til køkkenet, hvor der er adgang til den mere enkle køkkentrappe samt det tidligere pigeværelse. Det indre karakteriseres af en traditionel materialeholdning med dels nyere dels ældre brædde- og parketgulve, pudsede vægge og lofter. I de større sale og stuer er bevaret brændeovnsnicher, brystningspaneler, listeinddelte vægge og rigt detaljerede stukgesimser og rosetter. Ligesom der er bevaret flere ældre bygningsdele og -detaljer, herunder lysningspaneler, et- og tofløjede fyldingsdøre, hvoraf nogle er konkave, samt fløjdøre med ornamenterede topstykker, gerichter, gangtøj samt vinduer med anverfere og stormkroge. På fjerdeetagen er desuden bevaret et ældre brændekomfur, og i lejligheden på tredje etage er en ældre kakkelovn samt vægmalerier i et hjørneværelse mod gården. I en lejlighed ses gulvtæpper samt nedsænkede lofter. Kælderen fremstår med støbte gulve og hvidkalkede vægge. Loftetagen fremstår uudnyttet med synlig ældre tagkonstruktion og bræddegulve.
Bygningshistorie:
Frederiksgade er en del af Frederikstaden, der sammen med Adelgade danner de to akser, der går vinkelret igennem den ottekantede Amalienborg Slotsplads. Navnet Frederikstaden skyldes den daværende kong Frederik V, som i 1849 skænkede området til byen mod visse betingelser. Området skulle symbolisere og udstråle kongens magt og barmhjertighed. Med sine lange lige gader, ensartede borgerhuse, store palæer og ikke mindst kirken og Danmarks første offentlige behandlingshospital, var idealet at udforme området som en form for velfærdssamfund under enevældigt styre. Hofbygmester Niels Eigtved var hovedarkitekt, men planerne gik ikke helt som ventet, så selvom grundstenen til Frederikskirken blev lagt i 1749 stod kirken først færdig i 1894 efter tegninger af arkitekt Ferdinand Meldahl, som ligeledes udarbejdede og udførte en helhedsplan for bygningerne omkring Frederikskirken. Bygningerne var næsten alle indrettet med vandklosetter, gasbelysning, vand, ringeapparater og baderum med badeapparater og var således meget moderne for sin tid.

Frederiksgade 1 og Store Kongensgade 86-88 blev opført af bygherre Lund med Leuning Borch som udførende arkitekt.

Elevatoren er opsat i 1995.
kilder:
Peter Winge: Husene omkring Marmorkirken. I: Architecture 22. Arkitekturhistorisk Årsskrift. Selskabet for Arkitekturhistorie. København, 2000

http://www.kulturarv.dk/verdensarv/kandidater/frederiksstad-med-amalienborg/
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi for Frederiksgade 1 og Store Kongensgade 86-88 knytter sig til beliggenheden i Frederiksstaden, hvor bebyggelsen indleder den sydlige del af randbebyggelsen samtidig med den tegner hjørnet. Bebyggelsen indgår som en del af den samlede helhed i kraft af disponeringen med en mindre forhave, støbejernsgitteret samt hele bebyggelsens materialeholdning og dekorationer, der er gennemgående for hele randbebyggelsen. Dermed udgør Frederiksgade 1 og Store Kongensgade 86-88 en umistelig del af det homogene og helstøbte byrum omkring Frederikskirken, der udgør en central del af Frederiksstaden.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi for Frederiksgade 1 og Store Kongensgade 86-88 knytter sig i det ydre til bygningen som del af C.F. Tietgens og Ferdinand Meldahls stort anlagte plan om at færdiggøre Frederikskirken og kirkepladsen, der var den manglende centrale brik i Frederiksstaden. Hertil kommer bygningens udprægede historicistiske stiltræk med rige pudsdekorationer, der skulle tilpasse bebyggelsen til Frederiksstadens rokokopalæer i Bredgade. Mens kontrasten mellem den rigt dekorerede, repræsentative facade og de funktionelt betingede gårdsider med udekorerede mure vidner om ejendommens brug.

Den kulturhistoriske værdi for Frederiksgade 1 og Store Kongensgade 86-88 knytter sig i det indre til de bevarede dele af den oprindelige grundplan, der vidner om datidens boliger for det bedre borgerskab, hvor der var plads til tyende i forbindelse med køkkenet ved bagtrappen. Endvidere kan datidens stilidealer og bygningernes alder aflæses i de bevarede ældre bygningsdele og -detaljer, herunder fyldingsdøre, der enten er konkave eller med udsmykket ornamenterede topstykker, fod-, lysnings- og brystningspaneler, stukarbejder, samt hovedtrapperummene. Hertil kommer brændeovnsnicher, brændekomfuret og kakkelovnen, der vidner om, hvordan bygningerne blev opvarmet før i tiden.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for Frederiksgade 1 og Store Kongensgade 86-88 knytter sig i det ydre til deres indbyrdes sammenhæng omkring hjørnet og særligt til proportioneringen med stigende etagehøjder samt det stramme facadeskema, der trods de svulstige og talrige dekorationer, fremstår behersket og ordnet grundet vinduernes taktfaste placering, de vandrette, kraftige, trukne gesimser og de lodret ordenende liséner. Risalitterne med de overdådigt udformede balkoner, mansardtagene, de rundbuede kviste og facadernes rige dekorationer giver et herskabeligt udtryk, der dog ikke kan stå alene, men bør ses i helhed med husrækken, hvor Frederiksgade 1 indgår som del af en symmetrisk helhed, der slører facadens asymmetri. Store Kongensgade 86-88 danner endvidere en elegant overgang til Store Kongensgade øvrige prægtige bebyggelse.

Den arkitektoniske værdi for Frederiksgade 1 og Store Kongensgade 86-88 knytter sig i det indre til lejlighedernes disponering, hvor de bagvedliggende funktionsrum samt de mindre og enkelt udsmykkede rum og fordelingsgangen står i stærk kontrast til de herskabelige, højloftede stuer og spisestuer med rige stukgesimser, prægtige døre samt paneler.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for Frederiksgade 1 og Store Kongensgade 86-88 knytter sig i det ydre til bygningerne i grundmur og de skiferbelagte tage med kvistene med alle detaljer samt til skorstenspiberne. Hertil kommer alle facadens dekorationer i puds og sandsten, balkonerne samt de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder døre og vinduer. Endelig kommer de nyere, men traditionelt udførte, vinduer samt den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den traditionelle grundplan med herskabelige stuer mod gaden samt mindre værelser og funktionsrum bagerst i sidehuset med køkkenet med pigeværelse. Hertil kommer hovedtrapperne med alle detaljer og køkkentrapperne samt de ældre bygningsdele og detaljer, herunder parket- og bræddegulve, listeinddelte vægge, stukgesimser og -rosetter, brændeovnsnicher, kakkelovn, brystnings- og lysningspaneler, et- og tofløjede fyldingsdøre, hvoraf nogle er konkave og nogle er med ornamenterede topstykker med gerichter og hængsler, vinduer med alle detaljer, bemalinger, brændekomfuret samt den traditionelle materialeholdning.

Støbejernsgitterets bærende fredningsværdier knytter sig til udførelsen i støbejern med alle detaljer og sokkel af granit.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Stakit

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-11-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-54/84

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-05-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-272/83


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Frederiksgade 001, Sankt Annæ Ø. kv. 338. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 3 sider. Trier Mørk. Juni 1988.


Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Frederiksgade 1 og Store Kongensgade 86-88, Sankt Annæ Øster Kvarter, Københavns Kommune, fredningsbeskrivelseOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Store Kongensgade 88

Fredede omgivelser: 1

Signatur Stakit


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap