Sag: Kronprinsessegade 26

Kronprinsessegade 26, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kronprinsessegade 26
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kronprinsessegade 26
Kommune:
København
Omfang:
Forhus og dermed sammenbygget sidehus på 13 fag (1805-06 af J.H. Rawert). Fredet 1932.*
Beskrivelse:
I det følgende er der ikke taget stilling til lovligheden af bygningsarbejder foretaget i ejendommen.

Ejendommen, der består af et forhus med sidehus, indgår i Kronprinsessegades lange række af klassicistiske borgerhuse, som ligger over for Kongens Have.

Forhuset er grundmuret og består af en høj kælderetage og herover tre etager. Heltaget er behængt tegl med tre kviste mod gaden og to kviste mod gården samt et par nyere tagvinduer. I rygningen ses tre skorstenspiber. Den nederste del af facaden er referendfuget, herover er facaden glatpudset, og alt er malet i en laksefarvet nuance. Facaden er kendetegnet ved kordongesims, profileret hovedgesims med tandsnit. Hertil kommer en fordybning i tre fag mellem 1. og 2. etage samt indfatninger om 1. etages yderfag i form af trekantfrontoner og fordakninger samt indfatninger om de resterende vinduer på 1. etage. Bygningens vinduer er ældre og traditionelle korspostvinduer, som er hvidmalede med sålbænke. De tre midterste vinduer i 2. etage har en gennemgående sålbænk. I det yderste fag ses en gennemgående portgennemgang med to ældre, dobbeltfløjede, gråmalede porte. I portgennemgangen er hoveddøren placeret, og her ses ligeledes stukkatur og feltinddelte murflader. Hoveddøren er en ældre, dobbelt fyldingsdør med glas i de øverste fyldinger.

Sidehuset er grundmuret i tretten fag, hvoraf de otte fag er i tre etager og de resterende fem er i fire etager samt et smigfag. Murværket på forhusets gårdside og sidehuset er pudset og gulkalket, vinduerne er ældre og traditionelle korspostvinduer med et torammet overvindue. I forhusets ene fag og i smigfaget er vinduerne seksrammede og grønmalede.  Under tagfoden ses en retledet hovedgesims. Heltaget med en skæv profil er behængt tegl.  

I det indre har især forhuset stort set bevaret den oprindelige grundplan med forstue bag hoveddøren, præsentable stuer mod gaden samt spisestue i smigfaget. Sidehuset er på flere etager ombygget, dog er der bevaret den oprindelige korridorgang med adgang til sekundære rum. Alle køkkener og badeværelser ligger i sidehuset. Interiøret er generelt kendetegnet ved mange oprindelige og ældre bygningsdele, -detaljer og overflader, herunder brædde-, parket- og plankegulve, brystningspaneler, fuldt panelerede vægge mod gaden med profilerede lysningsskodder, kaminer, ildsteder, oprindelige, én- og tofløjede fyldingsdøre med indstukne hængsler og tilhørende gerichter samt feltinddelte og lærredsbeklædte vægge. Der er tillige bevaret fordakninger og loftsstukkatur.

Hovedtrapperummet er kendetegnet ved en ældre trappe med et værn af drejede balustre, håndliste og flere ældre fyldingshoveddøre med gerichter. Den udnyttede tagetage bærer præg af en nyere indretning med to lejligheder. Kælderen er indrettet til erhverv og fremstår med nyere overflader, men med bevaret ildsted og synlige loftsbjælker.
Bygningshistorie:
Forhus og sidehus blev opført i 1807 af arkitekt J. H. Rawert, som ligeledes opførte Kronprinsessegade nr. 28 og 30.
kilder:
Historiske Huse i det gamle København, Nationalmuseet, 1972.
Klassicisme i København, (red.), Hanne Raabyemagle og Claus M. Smidt, Gyldendal 1998.
Miljømæssig værdi:
Ejendommens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Kronprinsessegades velbevarede række af klassicistiske borgerhuse, der tilsammen danner en udsøgt arkitektonisk ramme om den østvendte side af Kongens Have. Forhuset udgør således i kraft af sin proportionering, komposition og materialeholdning en integreret del af et af Københavns mest helstøbte, klassicistiske gadeforløb.    

Hertil kommer gårdsiden og sidehuset, der sammen med vognporten, danner et traditionelt københavnsk gårdmiljø.
Kulturhistorisk værdi:
Ejendommens kulturhistoriske værdi knytter sig overordnet til bygningen som et velbevaret klassicistisk borgerhus bestående af forhus og sidehus, opført i begyndelsen af 1800-tallet, efter Københavns anden store brand i 1795.

Klassicismen som arkitektonisk ideal vandt indpas i midten af 1700-tallet, i takt med borgerskabets stigende indflydelse, og kom som stilart til at præge de ejendomme, der blev opført i perioden fra anden halvdel af 1700-tallet til midten af 1800-tallet.

Forbilledet for en stor del af de københavnske borgerhuse var arkitekten C. F. Harsdorffs arkitektur, der anviste retningslinjer for højder, gesimser, vinduesudformninger og planløsninger. J. H. Rawert var stadskonduktør og har utvivlsomt skelet til C. F. Harsdorffs arkitektur, da han tegnede husene i Kronprinsessegade, hvor nr. 26 udmærker sig ved at være relativt smalt, men stadig med plads til både forhus og sidehus. 

I det ydre ses de klassicistiske træk i den grundmurede ejendom, hvis symmetrisk opbyggede facade er udsmykket med refendfugning, betoning af yderfagene i form af fordakninger og trekantfrontoner samt et vandret fyldingsfelt mellem 2. og 3. sal. Korspostvinduerne er ligeledes af kulturhistorisk værdi og meget typiske for perioden. Hertil kommer den traditionelle forskel på den præsentable facade og den mere enkle, brugsorienterede gårdside med et sidehus, der ”kun” er kalket og ikke bærer anden udsmykning end den funktionelt betingede hovedgesims, der tjener til at holde vandet væk fra mursiden. Der knytter sig endvidere kulturhistorisk værdi til den kraftige hovedgesims.
 
Det borgerlige, klassicistiske bygningsideal afspejles i det indre i såvel planløsning som interiører, hvor der på traditionel vis er indrettet én lejlighed per etage med en forstue bag hoveddøren, hvorfra der er adgang til de repræsentative stuer mod gaden samt til spisestuen i smigfaget, hvor herskab, gæster og tjenestefolk således kunne mødes uden at gå i vejen for hinanden. Hertil et funktionelt sidehus med en smal korridorgang, hvorfra der var adgang til køkken, bagtrappe og pigekammer. I Kronprinsessegade 26 er planløsningen overordnet set ganske velbevaret, især i forhuset, hvor trappeopgangen, forstuen og stuerne mod gaden samt spisestuen i smigfaget er bevaret, dog med enkelte nye skillevægge. Herudover er korridorgangen i sidehuset i store træk bevaret med mindre rum mod gården.

De bevarede dele af de oprindelige og ældre interiører i forhus og sidehus har ligeledes stor kulturhistorisk værdi, idet de vidner om periodens udsmykningsideal og æstetiske præferencer, der overordnet set havde symmetrien som ideal. Der er således bevaret en række oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder plankegulve, brystningspaneler, fuldt panelerede vægge, kaminer, ildsteder, oprindelige fyldingsdøre med indstukne hængsler og tilhørende gerichter, lærredsbeklædte vægge og profilerede lysningsskodder samt loftsstukkatur, herunder rosetter.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den udpræget symmetriske facadekomposition, hvor gesimserne, det gennemgående bånd, blændingsfeltet og refendfugningens horisontale linjer kontrasteres af trekantfrontonernes vertikale orientering. Hertil kommer den taktfaste vinduessætning, der i høj grad bidrager til bygningens meget velafbalancerede, værdige og særdeles herskabelige fremtræden.  

På gårdsiden knytter den arkitektoniske værdi sig til de kalkede mursider uden detaljer eller dekorationer, den tætte vinduessætning og den ensartede farveholdning, der resulterer i et roligt, enkelt og samtidig meget karakterfuldt udtryk. 
Bærende fredningsværdier:
I ejendommens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det grundmurede, klassicistiske forhus med gennemgående portgennemgang og sidehus, opført i begyndelsen af 1800-tallet med samtlige detaljer, samt heltag behængt med tegl med skorstenspiber i rygningen. Til facadens tidstypiske og righoldige udsmykning med samtlige detaljer, herunder gesimser, bånd, fordakninger og refendfugning samt den ældre hoveddør. Hertil kommer de ældre og traditionelle korspostvinduer, de prunkløse gårdsider samt den traditionelle materialeholdning.  

I ejendommens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den oprindelige og ældre planløsning samt rumfordeling i både forhus og sidehus med forstue og stuer mod gaden i forhuset, spisestue i smigfaget og korridorgang med sekundære brugsrum i sidehuset. Til alle oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder plankegulve, bræddegulve, kaminer, ildsteder, brystningspaneler, fuldt panelerede vægge, lysningsskodder, fyldingsdøre, gerichter og loftsstukkatur samt feltinddelte og lærredsbeklædte vægge. Hertil kommer hovedtrapperummet og bagtrappen med samtlige oprindelige og ældre detaljer, samt den traditionelle materialeholdning. 
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-09-1932
Begrundelse:
Journal nr.:
64/31

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
14-05-1998
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/101-0153


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kronprinsessegade 26

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap