Sag: Vestergade 33 (ophævet)

Vestergade 33, København
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vestergade 33 (ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Vestergade 33
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1795-96). F. 1959.* Ophævet 2017
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-12-1959
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-10-2000
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/101-0182

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
12-09-2017
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset (1795-96), Vestergade 33, Københavns Kommune, i tilstrækkelig grad har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af den eksisterende fredning. Det tidligere B-fredede forhus har siden opførelsen – både før og efter fredningen i 1959 – undergået væsentlige ombygninger både i det ydre og det indre, dels i 1886, 1892 og 1906, dels i det indre i midten af 1970’erne. Forhuset har således for en stor del mistet de oprindelige interiører fra slutningen af 1700-tallet samt den tidligere opdeling i beboelseshus og pakhus, hvortil kommer den vidtrækkende ombygning af især anden sal. Man har nedtaget hovedskillevægge, flyttet og opsat lette skillevægge, lagt parketgulve, udskiftet mange af dørene og store dele af det øvrige snedkerinventar samt opsat ny stuk. Endelig er det problematisk, at forhuset i 2008 fik nedrevet det ene af sine to sidehuse, hvorved anlæggets oprindelige bebyggelsesstruktur blev kompromitteret. Facadens bevarede elementer, de ældre vinduer og døre samt den kun delvist bevarede grundplan vurderes ikke at være tilstrækkelige til, at fredningen kan opretholdes. Et forsøg på retablering af bygningens fredningsværdier vil kræve en så stor andel af rekonstruktion og materialeudskiftning, at Slots- og Kulturstyrelsen ikke finder, at dette vil være meningsfuldt. Samtidig skal Slots- og Kulturstyrelsen anbefale Københavns Kommune gennem en lokalplan at bevare forhusets senklassicistike facade og herudover sikre bygningen i forhold til den nærgående og omfattende opgravning af gårdrummet.
Journal nr.:
16/10717

Type:
Scanjour nr
Dato:
03-12-2018
Journal nr.:
16/10717

Type:
Scanjour nr
Dato:
03-12-2018
Journal nr.:
16/10717


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 1 Vestergade 33

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap