Sag: Dronning Louises Bro

Nørrebrogade og Frederiksborggade (mellem), København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bro
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Dronning Louises Bro
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nørrebrogade og Frederiksborggade (mellem)
Kommune:
København
Omfang:
"Broen med de fire afrundede, stensatte ramper, støbejernsrækværket, de fire lygtestandere på hvert brystværn, de to flagstænger for hver broende samt de fire grønne anlæg med stensætninger og kædeindhegninger (1885-87 af Vilhelm Dahlerup og Charles Ambt), de tre buede bænkerækker og skulpturerne: ""To siddende unge mennesker"" (1940 af Johannes Hansen), ""Nilen"" og ""Tiberen"" (afstøbninger efter romerske originaler fra ca. 100 e. Kr.). F. 1997."
Beskrivelse:
"Broen, der er beliggende mellem Frederiksborggade og Nørrebrogade og deler Peblingesøen og Sortedamssøen, er opført som en granitdæmning med tre buede gennemsejlingshuller. Broens granitsten er glat tilhuggede med enkelte dekorative detaljer på brystningen. Den oprindelige brostensbelagte kørebane er erstattet med asfaltbelægning, mens de to fortove langs broens sider består af fire rækker fortovsfliser skilt med brosten. Over gennemsejlingshullerne midt på broens brystværn er opsat to gange fire gadelygter med smedejernsstandere. Standerne er dekorerede bl.a. med kannelerede skafter og Københavns byvåben på fodstykket. De afsluttes med et kugleformet lygteglas i en fornemt udsmykket indfatning. Alle flagstængerne hviler på et blankpoleret granitfundament, der afslutter brystværnet, og prydes med et rigt udsmykket bronzerelief med byens våben. Flagstængernes sokkel er også kunstfærdigt udformet og dekoreret med bl.a. guirlander. De hvidmalede flagstænger krones af en forgyldt kugle og derover et liljeornament. Ved hver broende er der på begge sider af vejbanen anlagt et lille grønt område - alle oprindelig af en tilnærmet oval form og med en afrundet rampe mod søerne. I forbindelse med anlæggelsen af en cykel- og fodgængertunnel under vejen er de to nordvestlige anlæg (Nørrebrosiden) i nyere tid blevet afkortet ind mod husrækken. De nedadskrånende ramper med gangstier fra broen til stisystemet langs søbredden har kampestensætninger både mod vandet og til det højereliggende grønne område. Mod søerne er der opsat smedejernsrækværk. På de tre af ramperne er bevaret gamle buede udsigtsbænke af sort støbejern med grønmalede træsæder og ryglæn. På den fjerde rampe er den oprindelige bænk udskiftet med en anden bænketype, som også er af ældre dato. De grønne anlæg omkranses af en lav indhegning med kæder i støbejern. Haveanlæggene har oprindelig haft en plan flade, muligvis med græsplæner og blomsterbede. Ved århundredeskiftet var de ifølge gamle fotografier beplantet med træer, buske og græs. Siden anlagde man græsbeklædte dækningsgrave, der fortsat er bevaret i tre af anlæggene. I 1897 blev der opstilllet en bronzeafstøbning efter en romersk original fra ca. 100 e.Kr. med en figurgruppe kaldet ""Nilen"" på en blankpoleret granitsokkel i det sydvestlige anlægs rund-ing ud mod Søtorvet. I 1901 fik den en pendant på det modsatte hjørne med figurgruppen ""Tiberen"", ligeledes anbragt på en granitsokkel. Endelig fulgte i 1942 en opstilling af Jo-hannes Hansens skulptur ""To siddende unge mennesker"" (1940) i det nordvestlige anlæg. Bygningshistorie: Forbindelsen mellem Nørrebro og den indre by skete indtil ca. 1887 ad den gamle Peblingebro, som lå lidt nordøst for nuværende Dronning Louise Bro. Efter opførelsen af den monumentale Søtorvsbebyggelse (1873-76, fredet 1978-79), der skulle fungere som en storladen og pompøs optakt til den indre by, besluttedes det i 1884 at anlægge en ny bro i aksen Frederiksborggade-Nørrebrogade, som kunne danne et værdigt forbindelsesled mellem de to bydele. Dahlerup og Ambt skabte et grandiost broanlæg i solide materialer og efter tidens smag rigt udsmykket, så anlægget blev en storstad værdigt. En særlig original og festlig idé er de fire flagstænger ved broens ender. Også lygtestanderne på brystværnet er et bemærkelsesværdigt arkitektonisk element til markering af broens midte. Oprindelig var broen desuden forsynet med almindelige lygtestandere, som siden er erstattet med moderne lysmaster. De lange buede bænke, hvorfra der er en herlig udsigt over søerne, stammer utvivlsomt fra anlæggets tilblivelse og har bestandig været et populært opholdssted og åndehul for befolkningen fra de omkringliggende kvarterer. Om broens betydning i københavnernes bevidsthed, særlig i årtierne omkring århundredeskiftet, vidner bl.a. dens store popularitet som postkortmotiv. Også andre fotografer og malere yndede at gengive den, ligesom den omtales i flere forfatterskaber. Planforhold: Selve broen er ikke omfattet af planlægningsbestemmelser eller lignende. De fire grønne anlæg samt stianlægget indgår i Kommuneplan 1993, hvori de er fastlagt til offentlige formål, parker m.v. De fire grønne anlæg er endvidere undergivet naturfredning i henhold til fredningsdeklaration af 3.maj 1966. (Skov- og Naturstyrelsen, 1997) "
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bro
Bebyggelsestype:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Anlæg ; Skulptur ; Stakit ; Andet ; Flagstang ; Andet

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-12-1997
Journal nr.:
1996-911/101-0040

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-07-2001
Begrundelse:
"Dronning Louises bro med fire lygtestandere på hvert brystværn og to flagstænger for hver broende, de fire afrundede stensatte ramper med støbejernsrækværk mod søerne, de fire grønne anlæg med stensætninger og kædeindhegninger (1885-1887 af Vilhelm Dahlerup og Charles Ambt), de tre buede bænkerækker samt skulpturerne ""To siddende unge mennesker"" (1940 af Johannes Hansen), ""Nilen"" og ""Tiberen"" (afstøbninger efter romerske originaler fra ca. 100 e.Kr.) har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Dronning Louises bro med de fire tilknyttede grønne anlæg udgør et markant bindeled mellem Nørrebro og den indre by. Tilsammen danner broanlægget og den fredede Søtorvsbebyggelse tillige en storladen introduktion til bykernen. Det monumentale broanlæg med mange rige udsmykningsdetaljer er også meget tidstypisk. Flagstængerne ved broenderne er tillige et originalt og festligt indslag i bybilledet. (Skov- og Naturstyrelsen, 1997)"
Journal nr.:
2001-911/101-0118


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Dronning Louises Bro 0

Fredede omgivelser: 6

Signatur Anlæg
De fire grønne anlæg med stensætninger og kædeindhegninger
Signatur Skulptur
Tre skulpturer
Signatur Stakit
Støbejernsrækværket
Signatur Andet
De fire lygtestandere på hvert brystværn
Signatur Flagstang
De to flagstænger for hver broende
Signatur Andet
De tre buede bænkerækker


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap