Sag: Rådhusstræde 9

Rådhusstræde 9, hj. af Kompagnistræde, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Rådhusstræde 9
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rådhusstræde 9, hj. af Kompagnistræde
Kommune:
København
Omfang:
Forhus mod Rådhusstræde og Kompagnistræde (1734, ombygget 1844). Fredet 1945.*
Beskrivelse:

I fredningsbeskrivelsen er der ikke taget stilling til lovligheden af bygningsarbejder foretaget i ejendommen. Beskrivelsen beror på besigtigelse af hele ejendommen.

Rådhusstræde 9 ligger på hjørnet af Rådhusstræde og Kompagnistræde og består af et grundmuret hjørnehus med kælder og fire etager mod gaden, tre etager mod gården. Med bygningen mod Rådhusstræde er sammenbygget et sidehus, der ikke er fredet. Bygningerne omslutter et meget lille gårdrum. Hjørnebygningen har seks fag i Rådhusstræde og fire fag i Kompagnistræde og indgår som en del af den sammenhængende husrække i begge gader. Hjørnehuset dækkes af teglhængt heltag med en skorstenspibe i tagryggen i Kompagnistrædefløjen, der også har en kvist med dør mod gården. Tagfladerne er ubrudte til gadesiden, og men brydes af ovenlysvinduer og udluftningshætter mod gårdsiden har.

Facaderne er pudsede med en hvidmalet underetage over en sortmalet murfod og en lys gråmalet overfacade. Underfacaden afsluttes med en kordongesims under første sals vinduer. Første sal oplyses af høje korspostvinduer med todelte underrammer, på anden sal findes samme type, men lidt lavere, og på tredje sal torammede, torudede vinduer, alle malet hvide. Kælder og stueetage har storrudede vinduer med mørkmalede rammer. Fra Rådhusstræde er der opgang til Galatheakroen i stuen og nedgang til en kælderbutik. Fra Kompagnistræde er der nedgang til endnu en kælderbutik indrettet til bar samt hovedindgangen markeret med forenklede pilastre. To granit- og et trætrin fører til bygningens forstuegang og hovedtrappe. Hoveddøren er en tofløjet fyldingsdør med overvindue.

Gårdsiden står i gul puds og afsluttes foroven af en enkel hovedgesims. Vinduerne er overvejende korspostvinduer med todelte underrammer, brunmalet i Rådhusstrædefløjen og hvidmalede i Kompagnistrædefløjen. Til trapperummet sidder en ældre fyldingsdør malet blågrøn. Der er nedgang til kælderetagen med granit- og støbte trin.

I det indre har hovedetagerne har den samme plan med mere repræsentative stuer mod gaden og sekundære rum mod gården. Hovedtrapperummet mod gården op gennem etagerne har en toløbstrappe med pudsede underløb, trætrin, der i de nedre etager er belagt med linoleum ligesom forstuegangen, drejede balustre, vangesnirkel og udkehlet håndliste.  I stueetagen er skillevægge delvis fjernet, så rummene mod gaden står i åben forbindelse, men strukturen er aflæselig.
Tredje sal, der mod gården har skråvægge, har en lignende plan, men rummene er sammenlagte mod Kompagnistræde og Rådhusstræde¬forhuset har en smal gang og små ukurante rum. Der er på tredje sal forbindelse via en åben gangbro til sidehuset og dets bagtrappe.
Den øverste del af taget er uudnyttet. Flere af spærene har nyere supplerende konstruktioner. I bindingsværksgavlene ses tømmerkonstruktionen fra den tidligere tagform mod gaden.

Stuerne, især på hovedetagerne, har fyldingsdøre med gerichter og flere steder med indstukne hængsler, markerede ovnpladser, brystnings-, pille- og lysningspaneler; en del paneler har spejle med afrundede hjørner. Lofterne er pudsede og nogle steder med stukgesimser og rosetter. De ældre vinduer har forskellige poste, enten plane eller hulposte med trekvartstaf. Gulve er bræddegulve eller belagt med linoleum. I stueetagen og kælderen er rummenes interiør præget af forskellige tiders indretning, men der er i stueetagen en del ældre paneler og enkelte fyldingspaneler med spejle med afrundede hjørner. I kælderlokalet mod Kompagnistræde er der synlige kampesten fra fundamentet, og langs gavlmuren er der bevaret en vandrende af træ.

Bygningshistorie:

Rådhusstræde, der strækker sig fra Nytorv over Vandkunsten til Frederiksholms Kanal, nævnes fra 1540 og er opkaldt efter byens rådhus på Nytorv fra slutningen af 1400-tallet. Tidligere hed gaden Vandmøllestræde, idet der i middelalderen lå en Vandmølle på Vandkunsten. På Geddes kort fra 1757 benævnes den sydlige del af Rådhusstræde stadig som Vandmøllestræde, men kort efter blev den en del af Rådhusstræde.

Rådhusstræde 9 er opført i 1734 for glarmester Jacob Petersen. Dengang hørte de to yderste fag mod Rådhusstræde ikke med. Bygningen var tre etager høj med kvist over to fag til Kompagnistræde. Mellem 1735 og 1752 blev der etableret endnu en trefagskvist mod Kompagnistræde, og de to ydre fag mod Rådhusstræde, der er et i hovedbygningen indbygget sidehus, blev opført. I 1844 blev hele bygningen forhøjet med en etage og fik dermed sit nuværende udseende.

kilder:

Bydelsatlas Indre By/Christianshavn, Skov- og Naturstyrelsen, 1996

Byens Huse, Danmarks arkitektur, Sys Hartmann og Villads   Villadsen, København 1979

Dansk byggesæt omkring 1792 og 1942, Harald Langberg og Hans Erling Langkilde, Den almindelige Brandforsikring, 1942

De københavnske boligtypers udvikling, Arkitekten, XXXVIII. 5. Kay Fisker, 1938

Historiske huse i det gamle København, Nationalmuseet, 1972

Klassicisme i København, Hanne Raabyemagle og Claus M. Smidt red., 1998

København, før og nu – og aldrig, Bo Bramsen, red.,1987

København fra bispetid til borgertid, Stadsingeniørens Direktorat, 1947

Københavns gamle bydel, Harald Langberg, Foreningen til gamle bygningers bevaring, 1948

Københavnske borgerhuse, H.H. Engqvist 1948

www.indenforvoldene.dk

Miljømæssig værdi:

Den miljømæssige værdi for Rådhusstræde 9 knytter sig til beliggenheden i begge gader, hvor hjørnehuset indgår som en integreret del af husrækken. Bygningen danner i kraft af beliggenheden på hjørnet og det afdæmpede nyklassicistiske formsprog et visuelt bindeled mellem Kompagnistræde og Rådhusstræde.

Den miljømæssige værdi knytter sig endvidere til den samlede ejendom med for- og sidehuse, der omkranser et lille gårdrum i en tæt bebyggelsesstruktur.

Kulturhistorisk værdi:

Den kulturhistoriske værdi for Rådhusstræde 9 knytter sig generelt til bygningen som et eksempel på en ejendom opført mellem de to store bybrande. Bygningen er opført i grundmur kort efter branden i 1728 og overlevede branden i 1795. Selv om dens nuværende udseende stammer fra en ombygning i 1844, hvor den har fået sit afdæmpede, nyklassicistiske udtryk, vidner bl.a. det ikke-afskårne hjørne om, at bygningen er opført før 1795-branden, hvor de ’knækkede’ hjørner blev et krav til nybyggeri. Det er endvidere af kulturhistorisk værdi, at bebyggelsesstrukturen med for- og sidehuse omkring et meget lille gårdrum fortæller om den tætte bystruktur, og forskellen mellem den præsentable gadefacade og de prunkløse gårdsider.

Den kulturhistoriske værdi for Rådhusstræde 9 knytter sig i det ydre til ejendommen som et eksempel på et københavnsk borgerhus, der har fået et nye facadeudtryk i tiden efter Københavns brand i 1795. Bygningens forhøjelse med en ekstra etage vidner om nødvendigheden af flere boliger til Københavns voksende befolkning, før de gamle volde faldt i midten af 1800-tallet.

Det borgerlige boligideal afspejles i såvel hovedetagernes planløsning som interiør. Husets oprindelige planløsning er i store træk bevaret og kendetegnes ved den gennemgående forstuegang med hovedtrappen beliggende i trapperummet mod gården, de fine stuer mod gaden med stukkatur og panelering og mindre og funktionsprægede rum mod gården. De oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer har kulturhistorisk værdi, idet de vidner om periodens udsmykningsideal og høje håndværksmæssige kunnen. Af særlig værdi er trapperummet med hovedtrappen, stuernes panelering, herunder fyldingspaneler med spejle med afrundede hjørner, der vidner om bygningens oprindelse i begyndelsen af 1700-tallet, fyldingsdøre med indstukne hængsler og gerichter og de pudsede lofter med stukkatur. Herudover knytter der sig kulturhistorisk værdi til den bevarede træ-vandrende i kælderen.

Arkitektonisk værdi:

Den arkitektoniske værdi for Rådhusstræde 9 knytter sig i det ydre til facadens afdæmpede, klassicistiske udtryk, der karakteriseres ved den faste fagdeling med korspostvinduer og den vandrette kordongesims, der opdeler facaden i en tungere underdel og lettere overfacade kronet af hovedgesimsen. På bagsiden knytter den arkitektoniske værdi sig til gårdsidernes prunkløse udtryk.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til planløsningen med forstuegang og i hovedetagerne til de velproportionerede stuer med de fint forarbejdede snedkerdetaljer.

Bærende fredningsværdier:

De bærende fredningsværdier for Rådhusstræde 9 knytter sig overordnet til ejendommen som en repræsentant for bebyggelsen og boligforholdene mellem de to store bybrande i 1728 og 1795 og forhøjet i 1844, hvor der inden voldenes fald var boligmangel.

De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til det grundmurede hjørnehus med teglhængt heltag, skorstenspiben i tagryggen og til de taktfaste facader med markeret underetage, kordon- og hovedgesims og indfatning omkring den tofløjede fyldingshoveddør. Hertil kommer kontrasten mellem den præsentable facade og den prunkløse gårdside samt generelt den gennemgående traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til planudformningen med gennemgående forstue og hovedtrapperum mod gården og lejlighedernes disponering med stuer mod gaden og sekundær rum mod gården. Desuden knytter fredningsværdierne sig til alle oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder lysnings-, pille- og brystningspaneler, nogle med spejle med afrundede hjørner, pudsede vægge og lofter med stukgesimser og -rosetter, fyldingsdøre med indstukne hængsler og profilerede gerichter. Hertil kommer hovedtrappen med alle dens detaljer, afløbsrenden i kælderetagen samt den gennemgående traditionelle materialeholdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-01-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-26/832

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
16-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-09-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Rådhusstræde 9, KøbenhavnOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Rådhusstræde 9

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap