Sag: Kronprinsessegade 48-50 (fredning ophævet)

Kronprinsessegade 50 (tidl. 48-50), København
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kronprinsessegade 48-50 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Kronprinsessegade 50 (tidl. 48-50)
Kommune:
København
Omfang:
Forhuse mod Kronprinsessegade (nr. 48 opf. 1807 af Jens Dahl, nr. 50 opf. 1806 af Jens Dahl, facaden senere ændret, og huset forkortet med et fag 1959). F. 1945. Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
21-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
30-10-2018
Begrundelse:
Det er Slots- og Kulturstyrelsens vurdering, at forhusene i det ydre er med til at opretholde den traditionelle bebyggelseslinje og -struktur i Kronprinsessegade overfor Kongens Have. Der er dog foretaget bygningsmæssige ændringer, som svækker forhusenes kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. I det ydre gælder det de nyere vinduer og døre, portåbningens udformning, portrummets nyere overflader, den manglende skorstenspibe og gårdsidens manglende refendfugning. I det indre bærer forhusene præg af ombygning med tilhørende ændrede adgangsforhold, herunder adgang til nr. 48 gennem portrummet i nr. 50, en manglende hovedtrappe i nummer 50 og adgang til disse lejligheder gennem Sølvgade 23. Hertil kommer de nyere elementer af planløsningen i nr. 50 med køkken-alrum, den gennemgående taglejlighed med nedbrudt skel mellem bygningerne til følge samt den moderne materialeholdning og detaljering, som ikke passer til bygningens alder, hvilket i høj grad har svækket forhusenes arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. De ældre bygningselementer, der er bevaret, begrænser sig til de delvist bevarede planløsninger, og det vurderes ikke at være tilstrækkelige til at opretholde fredningen. Der er således næsten ingen detaljer eller bygningsdele, der viser tilbage til den stilperiode og kulturhistorie, som huset repræsenterer. Det er Slots- og Kulturstyrelsens opfattelse, at forhusene i Kronprinsessegade 50 (tidl. 48 og 50) har mistet en stor del af deres oprindelige indretning og så mange historiske bygningsdetaljer, at husene ikke længere meningsfuldt kan behandles som fredede.
Journal nr.:
16/11006


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 1 Kronprinsessegade 50

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap