Sag: Rolighed, Mariendal (tidl.)

Rolighedsvej 21, Frederiksberg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Landsted
Antal bygninger:
7
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Rolighed, Mariendal (tidl.)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rolighedsvej 21
Kommune:
Frederiksberg
Omfang:
Hovedbygningen (ca. 1770) og bygningerne omkring gårdspladsen nord for denne samt haven, indkørselsalléen og gårdspladsen, inkl. træer og ældre belægninger, samt belægningerne omkring udlængerne. Fredet 1918.* Udvidet 2019
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
7
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Landsted
Bebyggelsestype:
Hovedstad
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Have ; Belægning, fortov ; Allé ; Gårdrum, gårdsplads ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-07-1918
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-11-2017
Journal nr.:
17/07228

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
25-07-2019
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder, at indkørslen med allé, haven ved hovedbygningen, gårdrummet med ældre belægninger og lindetræer samt de ældre bro- og pigstenbelægninger omkring de fredede bygninger har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en udvidelse af den eksisterende fredning af landstedet på Rolighedsvej 21, Rolighed, Frederiksberg Kommune. Formål: Formålet med fredningsudvidelsen er at bevare anlæggets åbne, landlige helhedskarakter og sikre, at fremtidig bearbejdning sker med henblik på at styrke den traditionelle materialeholdning. Miljømæssig værdi: Den miljømæssige værdi knytter sig til Roligheds umiddelbare omgivelser som et både idyllisk og stemningsfuldt kulturmiljø fra en svunden tid. Samtidig vidner alléen, haven og gårdrummet tillige om Frederiksbergs forvandling fra land til by, hvor karakteren af Roligheds oprindelige placering i et åbent landbrugsland med store gårde og landsteder uden for hovedstadens volde er velbevaret. Kulturhistorisk værdi: Rolighed udgør et sjældent og væsentligt eksempel på et landsted fra 1700-tallet med tilhørende økonomibygninger fra 1700- og 1800-tallet. Den kulturhistoriske værdi i omgivelserne knytter sig til opdelingen i haven som et rekreativt rum og gårdspladsen som færdsels- og arbejdsområde, de ældre belægninger på indkørsel, gårdspladsen med mønster samt belægninger langs bygningerne af bl.a. pigsten, som afspejler anlæggets oprindelse og dermed datidens adgangs-, dræn- og produktionsforhold før byudviklingen tog fart. Dertil kommer lindetræerne, ikke mindst de to store træer på gårdspladsen, som knytter sig til anlæggets oprindelse i 1700-tallet med tilhørende natursyn og brug af linden som allé- og gårdtræ. Arkitektonisk værdi: Den arkitektoniske værdi knytter sig til anlæggets aksiale karakter med de to gamle lindetræer placeret i hovedaksen og brolægningens mønstre, der understøtter oplevelsen af rummet mellem bygningerne. Bærende fredningsværdier: De bærende fredningsværdier knytter sig til anlæggets have og gårdrum samt tilkørselsallé, de ældre belægninger af brosten og pigsten på gårdspladsen og langs bygningerne samt lindetræerne på alléen og på gårdspladsen.
Journal nr.:
18/08850

Type:
Scanjour nr
Dato:
16-11-2020
Journal nr.:
18/08850


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
"Rolighedsvej 021, ""Rolighed"", matr.nr. 13al, Frederiksberg. Bygningsarkivalsk undersøgelse. Udskrifter af brandtaxationer m.m. Mappe med ca. 50 håndskrevne sider. Usigneret. Udateret. Rolighedsvej 021, ""Rolighed"", matr.nr. 13al, Frederiksberg. Summarisk bygningsarkæologisk redegørelse. 3 sider. Mogens Koch. August 1965. Rolighedsvej 021, ""Rolighed"", matr.nr. 13al, Frederiksberg. Farvearkæologisk undersøgelse. Stukværk i stueetagen. 3 sider. Jørgen Høj Madsen. September 1969. "Omfattede bygninger: 7


Fredet bygning Rolighedsvej 21
Fredet bygning Rolighedsvej 21G
Fredet bygning Rolighedsvej 21D
Fredet bygning Rolighedsvej 21
Fredet bygning Rolighedsvej 21H
Fredet bygning Rolighedsvej 21E
Fredet bygning Rolighedsvej 21A

Fredede omgivelser: 5

Signatur Have
Signatur Belægning, fortov
Signatur Allé
Signatur Gårdrum, gårdsplads
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap