Sag: Frederiksberg Domhus

Howitzvej 30-32, Frederiksberg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Ting- / arresthus
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Frederiksberg Domhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Howitzvej 30-32
Kommune:
Frederiksberg
Omfang:
Domhuset (1919-21 af Hack Kampmann, fuldendt af Kaj Gottlob) og den foranliggende plads med dens belægning, græsbevoksning, bassin med skulptur samt de to kolonnader henholdsvis mod nord og mod syd tillige med stakittet, der afslutter gårdrummet mod vest. F. 1997.
Beskrivelse:
Lokalitetsbeskrivelse fra del af oplæg til Det Særlige Bygningssyns møde marts 1996 af Helle Schou Christensen: Domhuset (1919-1921 af Hack Kampmann, fuldendt af Kai Gottlob); den indre gård med skulptur af Justitia (Utzon Frank), pladsen foran domhuset afgrænset af domhus, politistation og kirke for såvidt angår pladsens belægning, græs og bassin med skulptur, samt de to kolonnader mellem henholdsvis domhus og politistation samt politistation og kirke; endvidere stakittet, som afslutter pladsen mod vest. Domhus, Politistation og Solbjerg Kirke omslutter et smukt chaussestenbelagt pladsrum, som endvidere er afgrænset af et hvidmalet stakit mod vest. Mellem Domhuset og Politistationen og Politistationen og Kirken er rummet afgrænset af kolonnader. Alle bygninger ligger på det gamle Frederiksberg Hospitals areal. Domhuset er et fire-fløjet, rektangulært og symmetrisk opbygget anlæg i to etager med en gård i midten. Bygningen er muret i røde sten og har opsprossede vinduer. Under taget sidder en kraftig gesims med vandrette flader beklædt med kobber. Taget er teglhængt med valmtag til gadesiden, hvorimod der til gården er en lav mansard. Alle vinduer på den udvendige side af anlægget er hvidmalede og med indfatninger. I underetagen er der firerammede vinduer med tre ruder i de nederste rammer og en i de øverste Overetagen har ligeledes fire rammer, men kun to ruder i de nederste rammer. Under alle vinduer sidder en kobbervandnæse, ligesom nedløbsrørerne er af kobber. Til gårdsiden er vinduerne sortmalede, men i øvrigt er facaderne disponeret som de udvendige. På ydersidens vest-, nord- og østfacade sidder kviste med to rammer hver med to ruder, og til gården sidder små, hvidmalede kviste med et rundt, opsprosset vindue. Alle sokler, indfatninger, gesimser m.v. er Faxekalksten. Bygningens yderfacader er med undtagelse af østfacaden dækket af rådhusvin på den nederste etage. Plandispositionen er symmetrisk opbygget omkring indgangspartierne. De to etager er ens disponeret med en gennemgående gang hele vejen rundt orienteret mod gården og kontorer orienteret ud mod omgivelserne. Indgangen til anlægget sker gennem sydlængen, hvor man passerer et portrum for derefter at gå over gården og ind i nordlængen. Herfra sker fordelingen til huset dels via gangen i underetagen dels via en rund trappe, som fører til overetagen. I sydlængen ligger de fire retssale, symmetrisk overfor hinanden, to og to på hver etage. I de øvrige fløje er der kontorer i varierende størrelser. Gangene er belagt med Sohlhoferfliser og i den nederste etage er væggene rødmalede med hvide døre og indfatninger. Overetagens gang er grønmalet ligeledes med hvide indfatninger og døre. Over alle døre i begge etager sidder et relief udført af Aage Edvin og O. Stæhr-Nielsen. Dørene er opdelt i ti kvadrater med enkle dørgreb. Kontorerne er præget af en kraftig panelering op til ca. to meters højde. Retssalene er særligt udsmykket. Trægulvene er lagt i felter i fire farver. Bag skranken i begge sale i underetagen danner væggen en apsis dekoreret med fire pilastre. Overetagens retssale har bag skranken en rektangulær niche flankeret af søjler. Indfatninger omkring døre og vinduer er dekorerede. Over alle døre sidder således et halvcirkelformet relief udført af Utzon Frank og øverst en mæanderbortprydet gesims båret af konsolknægte. Lofterne er udsmykket med stuk i enkle mønstre. I alle fire sale er det oprindelig inventar bevaret bestående af hvidmalede træmøbler med forskellige dekorative elementer. Bygningen står i hovedtræk uændret siden opførelse. Dog er enkelte kontorer lagt sammen og andre er forsynet med nedhængte lofter. Domhuset er et meget velbevaret nyklassisistisk anlæg med en klar og enkel disposition. Bygningen er inspireret af den opmærksomhed, arkitekten Carl Petersen havde vakt for C. F. Hansens arkitektur, hvor bygningens flader og taktmæssige inddelinger roligt skulle forberede modsætningerne de afgørende steder, hvor alt var sat ind. I denne bygning giver det sig især udtryk i den særlige dekorative opmærksomhed, der er tildelt retssalene. Men også i bygningens materialevalg og farver udtrykt især i trappe og gangarealer, er der referencer til den klassicistiske arkitektur. Den indre gård er, som gangene i huset, belagt med Sohlhoferfliser. I gården står i midten en kumme med en figur af Justitia udført af Utzon Frank. Pladsen foran domhuset er belagt med sorte og hvide chaussésten. Belægningsmønstret danner bølgebevægelser med forskellig amplitude afhængig af, hvor på pladsen det er. I midten er placeret et ovalt græsparti, hvori der er et lavt, rektangulært vandbassin med en bronzefigur i midten. Vedligeholdelsestilstand: Bygningen er godt vedligeholdt. Planforhold: Der er ikke udarbejdet lokalplan for bygningen. Kommuneatlas: Der er udarbejdet kommuneatlas for området i 1995. Heraf fremgår at Domhuset har høj bevaringsværdi.
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Ting- / arresthus
Bebyggelsestype:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Gårdrum, gårdsplads ; Have ; Skulptur ; Stakit ; Andet ; Småbygninger ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-12-1997
Begrundelse:
Jvf. Skov- og Naturstyrelsens brev af den 3. september 1997. Domhuset er et meget velbevaret nyklassicistisk anlæg med en klar og enkel arkitektur. Det kommer til udtryk i anlæggets disposition, materialevalg og farver. Endvidere finder Skov- og Naturstyrelsen, at pladsen foran domhuset med sin belægning, græs og bassin med skulptur samt de to kolonnader og stakittet, som afslutter gårdsrummet mod vest, indgår som en væsentlig del af bygningens umiddelbare omgivelser.
Journal nr.:
1996-911/147-0004


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Howitzvej 32A
Fredet bygning Howitzvej 30

Fredede omgivelser: 8

Signatur Belægning, fortov
Signatur Gårdrum, gårdsplads
Signatur Have
Signatur Skulptur
Signatur Stakit
Signatur Andet
Signatur Småbygninger
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap