Sag: Strandgade 12

Strandgade 12, Dragør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Strandgade 12
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Strandgade 12
Kommune:
Dragør
Omfang:
Hovedhuset (før 1750, enkelte senere ændringer).
Fredet 1987.
Beskrivelse:
Strandgade 12 ligger som en del af husrækken i den østlige ende af Strandgade i Dragørs gamle bykerne. Syd på grunden med sydsiden i skel ud mod Strandgade ligger to udhuse, mens hovedhuset ligger med nordsiden i skel ud mod Badstuevælen. Mellem hovedhus og udhuse er en brostensbelagt gård. Udhusene er ikke omfattet af fredningen.

Bygningen er muret, pudset og gulkalket i én etage, med en tofags, stråtækt gavlkvist mod syd. Taget er stråtækt og har mønning med kragtræer. Siderne står på en, let fremspringende, tjæret sokkel af kampesten afsluttet med tjæring af et skifte over højeste sokkelsten, og de afsluttes af tagrem og gennemstukne bjælkehoveder samt af en hvid, skråtstillet sugfjæl. Der er en gulkalket skorstenspibe med sokkel og krave i rygningen. I tagfladen mod nord er tre ældre tagvinduer i jern med bræddeinddækning, og mod nord ses en buet stråtagskvist. I gavltrekanten mod syd er et pudset, hvidt bånd over vinduerne.  Gavlkvisten og mødet med nabohuset er inddækket med musetrapper. Fra gården i syd er der adgang via en nyere, grønmalet flammeret hoveddør. Vinduerne er mestendels ældre, grønmalede, torammede, trerudede vinduer, og er forsynet med forsatsrammer. Mod nord sidder et trerammet vinduesparti med tre ruder i hver ramme. Der ses enkelte vinduer udført som kopier af de ældre vinduer. 

Bygningen er i det indre indrettet med en genkendelig ældre grundplan med indgang til en forstue, flankeret af gennemgående stuer, det ene med køkken. Bag ved forstuen er et nyere badeværelse. En ældre trappe fører til tagetagen, der er indrettet med to værelser og et nyere badeværelse herimellem. Værelset under gavlkvisten er indrettet med hems. Det indre er præget af en traditionel materialeholdning med bræddegulve, teglgulve og ældre loftbjælker med loftsbrædder imellem. Der er bevaret flere ældre bygningsdele og -detaljer, herunder bræddegulve, trappe, en ådret fyldingsdør med indstukne hængsler og låsekasse samt vinduernes stormkroge og anverfere.
Bygningshistorie:
Strandgade 12 har i det ydre ikke ændret sig væsentligt siden opførelsen i 1700-tallet. Vinduerne var da blysprossevinduer og var forsynet med skodder i de vestre fag. Vinduerne blev udskiftet til engelske rammer før 1874. Indgangen, var som i dag, placeret i sydsiden i tredje fag fra vest, der er bredere end de resterende. I slutningen af 1800-tallet var bygningen indrettet til to beboelseslejligheder og tagkvisten blev tilføjet i begyndelsen af 1900-tallet.
kilder:
Historiske huse i Dragør, Nationalmuseet, 1978.

Fredning og Bevaring. Bygningskulturarven set i lokalt og nationalt perspektiv, Poul Himmelstrup, Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring, 2010.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Strandgade 12 knytter sig til placeringen i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader, og nord-sydgående stræder, som dikterer bygningernes placering og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, således at gavlene vender ud mod de nord-sydgående stræder. Ejendommene er endvidere kendetegnet ved sydvendte have- eller gårdarealer, der giver gadeforløbene en asymmetrisk karakter og en maksimal udnyttelse af bykernens grundareal. 

Denne disponering ses ligeledes i ejendommen Strandgade 12, der er disponeret med udhuse og gårdareal syd på grunden og et hovedhus placeret med nordsiden i skel ud til Badstuevælen. Hertil kommer bygningens materiale- og farveholdning i det ydre med gulkalkede sider, sorttjæret sokkel og stråtækt tag med kragtræer, der ligeledes er gennemgående træk i Dragørs historiske bykerne. Hermed udgør Strandgade 12 en integreret del af Dragørs autentiske og stemningsfulde bymiljø.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til ejendommen, som en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie, hvor den velplanlagte bystruktur stod som en samlet ramme om søfart og handel. Hertil kommer hovedhusets bygningskrop med gavlkvist, der er karakteristisk for byggeskikken i Dragør. Ligesom det stråtækte tag med kragtræer og bygningernes materialeholdning og farvesætning også er kendetegnende for Dragørs gamle bykerne. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og detaljer, herunder vinduerne, der vidner om ejendommens alder og udvikling.

Den kulturhistoriske værdi for hovedhuset knytter sig i det indre til den genkendelige ældre grundplan med forstue, flankeret af stuer i stuetagen samt ”salen” under gavlkvisten i tagetagen hvilket, værelser og kamre i tagetagen blev kaldt, når gavl- og forstuekviste blev benyttet til lysindtag. Bag ved forstuen, hvor der i dag er badeværelse, var der et nordvendt køkken, et ”forstue–køkken”, som det tidligere har været udbredt i de mindre huse i Dragør. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, der vidner om bygningens alder og udvikling, herunder loftbjælker, bræddegulve og den ådrede fyldingsdør.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den karakteristiske, asymmetriske bygningskrop med gavlkvist mod syd, der giver det klejne hus et karakterfuldt ydre med en udpræget repræsentativ, opholdsside mod syd og en ”bagside” mod nord. Hertil kommer bygningens stråtag med kragtræer, de grønmalede vinduer, den flammerede dør og de gult kalkede sider, der resulterer i et mættet, stofligt udtryk.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til bygningskroppen i grundmur med gavlkvist, tagrem og bjælkehoveder, stråtaget med kragtræer og musetrapper samt skostenspibe. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer, herunder vinduer, stabler og beslag samt den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier knytter sig i det indre til den ældre rumstruktur med forstue, bagvedliggende rum i stueetagen og værelse under gavlkvisten i tagetagen. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder bræddegulve, loftbjælker, trappe og ådret fyldingsdør med hængsler og låsekasse samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-12-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
621-1-107/87


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Strandgade 12

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap