Sag: Slippen 4

Slippen 4, Dragør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Slippen 4
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slippen 4
Kommune:
Dragør
Omfang:
Hovedhuset og det mod nord liggende udhus (1853-54, ombygget 1877).
Fredet 1987.*
Beskrivelse:
Slippen 4 ligger næsten midt inde i Dragørs gamle bykerne, men husets placering på grunden er lidt usædvanlig for Dragør, da det er en fritliggende bygning med gavle vendt mod nord og syd og omgivet af en have. Mod nord ligger udhuset, der er omfattet af fredningen, mens der på sydgavlen er tilbygget et vaskehus, der ikke er omfattet af fredningen. Bygningen ligger som point-de-vue for enden af Bjergerlav.

Over en lav, let fremspringende, sorttjæret sokkel har bygningen gulkalkede mure, der afsluttes mod taget af en retkantet, hvidkalket gesims. Midt på facaden er en muret gavlkvist på tre fag med trekantfronton, indrammet af en hvidkalket, omløbende gesims. Det store heltag med røde vingetegl har halvvalme i begge gavle og mødes med gavlkvistens heltag i kippen. Nord for gavlkvisten er en traditionelt udformet skorsten med sokkel og krave, mens der syd for gavlkvisten i den østvendte tagflade er en nyere, blokformet skorsten med cementafdækning på toppen. En nyere, men traditionelt udført, tofløjet, brunmalet hovedør med overvindue er placeret i midteraksen. Der er fire fag vinduer mod syd, mens der er fem fag vinduer mod nord. Alle vinduerne er fra opførelsen i 1853 og har i stueetagen mod gaden skoddestabler, men ingen skodder. 

I nordgavlen er et enrammet vindue, en køkkendør med fem ens fyldinger og overvindue, samt en bræddeluge i højde med tagbjælkelaget – alt oprindeligt. Der er også et, måske nyere torammet vindue på førstesalen. I sydgavlen er den tilsvarende køkkendør dækket af et grundmuret vaskehus med tagpaptag. På førstesalen er her to to-rammede vinduer.

Inden for er den oprindelige indretning og plan stort set bevaret med en stor forstue, hvor en ældre, måske oprindelig, trappe fører op til tagetagen. Til højre og til venstre er der indgang til de to respektive lejligheder, der begge er indrettet med stuer mod gaden og værelse, køkken og bad mod bagsiden. I begge køkkener er spisekamre, og flisegulve i sort/hvide fliser er bevaret. De indvendige fyldingsdøre, som nok stammer fra opførelsen har enten fem fyldinger, opdelt lige som hoveddøren eller fem ens fyldinger eller tre kvadratiske fyldinger. Der findes også den dørtype med fire fyldinger, som blev almindelig omkring 1890. Der er ældre trægulve overalt. Tagetagen er indrettet til værelser med indklædning af skråvægge og lofter under hanebåndene.  Den store ”sal” i gavlkvisten har på bagvæggen en ovnplads. På denne etage er også ældre, lakerede trægulve, men dørene er her og der pladedøre fra perioden omkring 1950. Hele bygningen fremtræder med mange detaljer fra opførelsestiden.

Det fritliggende udhus mod nord er et bræddeskur med ensidig taghældning, beklædt med røde vingetegl. Skuret har i fronten to revledøre og et ældre en-rammet vindue, og er beklædt med ældre brædder, en-på-to, hvidmalet, med spor af tidligere malingslag, mens gavlen mod syd består af ganske nye brædder og vindskeder. Disse fornyelser er malet med brun træbeskyttelse. Gulvet er støbt. Bygningen anvendes til i dag som redskabsskur.
Bygningshistorie:
Huset er opført i 1853 for lods Jacob Jensen Borg i tretten grundmurede fag med tegltag og kvist over tre fag. Huset, der endnu ikke var helt færdigindrettet i januar 1854, havde indgang fra gaden med en tofløjet fyldingsdør og 19½ fag engelske vinduer, som i 1877 nævnes alle at være med store ruder. Huset synes da at være indrettet til at indeholde to lejligheder; i hvert fald er der to indgange fra gården med henholdsvis en fyldingsdør og en glat dør i 1868. Der må her være tale om indgangene i gavlene, hvoraf den søndre nu skjules af vaskehuset. Der er også kommet en ekstra skorsten til. Medens loftet oprindeligt var uudnyttet, var der i 1877 blevet indrettet et værelse her foruden et værelse i gavlkvisten. 

Udhuset i den nordre gård er opført samtidig med hovedbygningen. Vaskehuset ved hovedbygningens sydgavl er opført i 1930’erne, men bræddebygningen i sydskellet er noget ældre, formentlig opført omkring 1900.
kilder:
Historiske huse i Dragør, Nationalmuseet, 1978

Fredning og Bevaring. Bygningskulturarven set i lokalt og nationalt perspektiv, Poul Himmelstrup, Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring, 2010.

Skipperhusene i Dragør, Gunvor Petersen, Festskrift til Harald Langberg, Nationalmuseet, 1979

Dragør Lokalarkiv. http://www.dragoer.dk/page2447.aspx
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Slippen 4 knytter sig til placeringen i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader, og nord-sydgående stræder, som bestemmer bygningernes placering og deres indbyrdes relationer. Dette hus ligger orienteret nord-syd og er fritliggende, hvilket ikke er så almindeligt. Facaden afslutter det lange kik ned ad Bjergerlav og har dermed stor betydning for gademiljøet.

De små tilhørende bygninger på grunden er med til at danne rum og markere skel og hjørner af haven. Denne disponering af omgivelserne giver en maksimal udnyttelse af bykernens grundareal. 

Selvom Slippen 4 er større end de fleste andre traditionelle bygninger, markerer den sig uden at forstyrre det historiske og stemningsfulde bymiljø.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til, at ejendommen er en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie.

Bygningens proportionering, dens materiale- og farveholdning i det ydre med gulkalkede sider, sorttjæret sokkel og røde vingetegl på taget, er i harmoni med de øvrige bygninger i Dragørs historiske bykerne. 

Den kulturhistoriske værdi for hovedhuset knytter sig i det indre til den ældre grundplan med spisekammer, bræddeskillevæg, fyldingsdørene og det bevarede udhus, hvor der har været lokum og brændeskur og dermed fortæller om tidligere tiders bolig

Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, der vidner om bygningens alder og udvikling.
Arkitektonisk værdi:
Hovedhusets arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den karakteristiske, sluttede bygningskrop med den statelige gavlkvist med trekantfrontonen midt på bygningens facade. Huset er ikke symmetrisk, for der er fem fag vinduer til venstre for hoveddøren, men kun fire fag til den anden side. Dog gør den store gavlkvist sit til, at bygningen opleves symmetrisk. Bygningens brune vinduer og gulkalkede mure med de hvidkalkede gesimsled giver ejendommen et mættet, stofligt udtryk, som sammen med det røde tegltag resulterer i en harmonisk og helstøbt ejendom. 

Skønt bygningen er senklassicistisk, føjer den sig fint ind i den ældre, karakteristiske byggeskik i Dragør.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til den murede bygningskrop med gesims, den næsten ubrudte heltag med halvvalm, den store gavlkvist og trekantfronton, samt den traditionelle skorstenspibe til venstre for kvisten. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer, herunder vinduer samt den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier for bygningen knytter sig i det indre til den delvist bevarede, ældre grundplan med forstue og trapperum, flankeret af to lejligheder og værelserne i tagetagen, som formodentlig er af en vis alder. Hertil kommer de mange oprindelige bygningsdele og snedkerdetaljer, herunder bræddevægge, den enkle, men traditionelle trappe, fyldingsdøre, gerichter, hængsler og greb, samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Udhus

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-11-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
626-1-15/88

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-12-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
621-1-104/87


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Slippen 4

Fredede omgivelser: 1

Signatur Udhus
Udhus mod nord


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap